Archief 2003

31e FR-vergadering, 08-04-2003

Notulen 31e interne FR-CTW vergadering d.d. 8 april 2003


Aanwezig: Van der Hoogt (vz), Augustijn, Kroezen, Ottens, Witvers, Minnen en Mosterman

Afwezig mk.: Dohmen-Janssen, Haaker en Wesselink

Notulist: Mosterman


1.Opening

Van der Hoogt opent om 12.37. Vanwege het vervallen van de overleg vergadering van 8 april ’03 wordt punt 7 van de agenda geschrapt.2.Notulen vorige vergadering (25-03-03)

Tekstueel

Enkele tekstuele wijzigingen worden opgemerkt en worden aangepast.


n.a.v.Met in achtneming van de wijzigingen worden de notulen van de 30e interne FR goedgekeurd.


3.Mededelingen

Van der Hoogt meldt dat er tot op heden geen aanmeldingen zijn voor een positie in de Instituutsraden Dit wordt medegedeeld naar aanleiding van de mailing die hiervoor door Van der Hoogt en Haaker naar de medewerkers van CTW is verstuurd.

Witvers meldt dat ze de volgende FR afwezig zal zijn.


4.Ingekomen stukken

Mail van mevr. Lanser van de FR-EWI. Zij wenst te praten met een afvaardiging van de FR-CTW met daarin zeker Van der Hoogt over de implementatie van de Instituutsraad van IMPACT. Dit gesprek zal in de maand april plaats hebben. De FR-CTW probeert de komende tijd medewerkers door persoonlijke gesprekken te enthousiasmeren voor de betrekkingen. Binnen de FR-CTW zijn er veel onduidelijkheden omtrent de hoeveelheid op te vullen posities door CTW-ers binnen de verschillende op te richten IR’s. De UR geeft hierover geen duidelijkheid en hebben aan de decentrale raden slechts gevraagd mensen te zoeken.

Mail van dhr. Molenkamp van de FR-EWI. FR-EWI heeft een commissie van zes personen in het leven geroepen om de oprichting van de IR’s te begeleiden. FR-EWI vraagt of wij deel willen nemen in de commissie met een afvaardiging van 2 personen. De FR-CTW kiest in eerste instantie zich te beperken tot het zoeken van kandidaten voor de IR’s en deze door te spelen aan de UR. FR-CTW sluit niet uit dat we plaats nemen in de commissies. Van der Hoogt zal de mail aldus beantwoorden. Door het behandelen van deze mail komt agenda punt 6 te vervallen. Augustijn stelt voor om met de intensieve benadering tot de deadline van 15 april te wachten. Hieronder volgt de verdeling per IR per faculteit, zoals de FR-CTW die wenselijk acht.

IMPACT: 1 CiT en 1 WB

CTIT: 1 CiT (verkeer en vervoer)

BMTI: 1 WB

Wanneer wij de gewenste situatie willen bereiken dan zullen er 4 personen van uit CTW zich aan moeten melden voor de IR’s


5.Verkiezing Faculteitsraad CTW

Vanaf 9 april kan men zich kandidaat stellen voor de verkiezingen van de FR-CTW. 23 april sluit de kandidaatstelling. De docenten- en de studentengeleding zijn beide doende met het werven van kandidaten. 6 juni zijn de verkiezingen6.Instituutsraden

Vervalt


7.Voorbereiding OV van hedenmiddag

Vervalt


8.Rondvraag

Augustijn: Augustijn is ter ore gekomen dat het kwartetten tussen de verschillende technische faculteiten in een beslissende fase terecht zijn gekomen voor de opleiding CiT. Delft en Twente moeten voor een bepaalde datum in mei tot een accoord komen over de verdeling van vakgebieden, anders neemt een externe partij de beslissing. Van der Hoogt merkt op dat dit ook speelt binnen een vakgroep binnen WB. Augustijn zal navraag doen bij de OLD-CiT Van Lieshout. Mocht het noodzakelijk zijn, dan nodigen wij de decaan uit om op de volgende FR uitleg te geven over de situatie, omdat de volgende OV in mei ligt.


9.Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13.30