Archief 2003

30e FR-vergadering, 25-03-2003

Notulen 30e interne FR-CTW vergadering d.d. 25 maart 2003


Aanwezig: Van der Hoogt, Ottens, Minnen, Wesselink, Witvers, Haaker, Augustijn, Mosterman, Dohmen-Janssen, Kroezen

Afwezig m.k.:

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Wesselink1.Opening

Om 12:40 wordt geopend door de voorzitter van der Hoogt. De agenda wordt goedgekeurd.


2.Notulen vorige vergadering (11-03-03)

Tekstueel

Een aantal spelfouten is in het verhaal geslopen deze zijn eruit gehaald.


n.a.v.

Friso vraagt wie weet waar TG ondervalt. Dit kan niemand beantwoorden.


Hiebij worden de notulen van de 29e interne FR goedgekeurd.


3.Mededelingen

Wesselink meldt dat hij tot 2 augustus 2003 afwezig zal zijn bij de vergaderingen dit vanwege een stage in het buitenland.

Friso meldt dat hij uiterlijk om 13:20uur weg gaat.


4.Ingekomen stukken

Werving IR-leden; opgesteld door Van der Hoogt en Haaker.

Een deadline moet er nog in. Er is geen deadline gegeven vanuit de UR. Zodoende wordt de deadline gesteld op 15 april 2003. Ook komt een mailadres voor aanmelding in deze brief. Deze brief wordt naar alle medewerkers per mail verstuurd, een andere vorm zal in het CTW-bulletin verschijnen. Verder staan er nog een aantal spelfouten die meegenomen worden door Haaker. Ook de verklaring van de letters IMPACT wordt meegenomen nadat Ottens deze gevonden heeft. Augustijn vraagt of IGS nog genoemd moet worden. IGS bestaat nog niet en zodoende wordt IGS niet opgenomen. Hiermee kan deze brief voor de werving van IR-leden de deur uit.


Apart wordt n.a.v. bovengenoemde brief hier ingegaan op de faculteitsraadverkiezing. Kandidaten kunnen zich inschrijven van 9 april tot 23 april a.s. Door Dohmen-Janssen wordt een CTW-bulletinstuk geschreven voor zowel de werving van IR-leden als FR-leden. Zowel de medewerkers- als de studentengeleding zal gewisseld worden. Een mail zal vanuit het faculteitsbureau naar alle studenten gestuurd worden. Deze mail is nog niet verstuurd. Hier wordt achteraan gezeten door Haaker.

5.UR-Commissie “Reorganisatie technische ondersteuning”.

Haaker heeft de eerste vergadering mogen bijwonen op maandagochtend 8:30uur. Hij vertelt hier het een en ander over. Plaats hebben genomen: 2 X EWI waarvan 1 X Inf en 1x EL, 2 x TNW en 1 X CTW. Dick Meijer (UR) is voorzitter. Tevens is er één plaatsvervanger.

Nu wordt een PvA geschreven door Florijn en Oude Vrielink. Hierin wordt aandacht geschonken aan de manier waarop deze dienst levensvatbaar te maken is. CTW doet niet mee maar heeft wel inspraak via IMPACT waar CTW wel in zit. IMC lijkt in gevaar te komen doordat CTW niet deelneemt.

Het volgende stappenplan is opgesteld:

1 PvA opstellen

2 Bedrijfsplan opstellen 1 juni klaar

3 Bedrijfsplan vaststellen 1 juli klaar

Een probleem lijkt zich voor te doen in zake de financiering. Angst is er voor winkelnering.


6.Rondvraag

Minnen vraagt/merkt op dat IO ook meegenomen moet worden voor de FR-verkiezingen. Er schijnt interesse te zijn.

Haaker vraagt of de kwestie spam-mail naar tevredenheid is opgelost. Een ieder legt zich er bij neer. Het is niet anders.

Witvers vraagt bij wie zij moet zijn voor de brandblussers. De brandblussers in de computerzalen blijken reeds een half jaar geleden vervangen te moeten zijn. Dit is niet gebeurd. Het antwoord is Wesseling of iemand van gebouwbeheer.


7.Sluiting

Om 13:15uur wordt de vergadering gesloten.