Archief 2003

29e FR-vergadering, 11-03-2003

Notulen 29e interne FR-CTW vergadering d.d. 11 maart 2003


Aanwezig: Van der Hoogt, Ottens, Minnen, Wesselink, Witvers, Haaker, Augustijn, Mosterman

Afwezig m.k.: Dohmen-Janssen, Kroezen

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Minnen1.Opening

Om 12:38 wordt geopend door de voorzitter van der Hoogt. De agenda wordt goedgekeurd.


2.Notulen vorige vergadering (11-02-03)

tekstueel

Punt 2, bij n.a.v. staat “is” teveel.

Punt 6, laatste zin Advies IMPACT kan duidelijker. Onder Leden IR, Haaker moet Van der Hoogt worden, niemand moet iemand worden en beiden moet beide worden.

n.a.v.

Haaker heeft in de 27e vergadering een vraag gesteld over zoekgeraakte notulen van de 2e en de 9e FR vergadering. Chantal heeft deze niet. Witvers zal Hakvoort van de vorige FR vragen of hij ze nog heeft.

De notulen worden goedgekeurd.3.Mededelingen

Ottens is komende middag niet bij de overlegvergadering i.v.m. een verplicht practicum.

Wesselink zal tot 15.15 aanwezig zijn op de overlegvergadering.4.Ingekomen stukken

Van der Hoogt heeft een e-mail ontvangen en doorgestuurd over de komst van Technische geneeskunde. Mosterman vraagt naar aanleiding hiervan of de vooraanmeldingen al bekend zijn. Van der Hoogt antwoordt dat deze op internet staan.

Haaker heeft een brief ontvangen van de UR, inzake de IR en deelt deze rond. Hierin staat wat wij de vorige vergadering ook al te horen hebben gekregen. Ook staat erin dat de leden van de IR in principe ook lid van de FR kunnen zijn, maar dat dit niet noodzakelijk is. Ook staat er dat er als vijfde persoon een student, AIO of OIO gevraagd wordt, maar hier gaat de voorkeur toch duidelijk uit naar een AIO.

Het instellen van een IR moet ook gebeuren voor CTIT en BMTI. In de e-mail die Van der Hoogt en Haaker rond gaan sturen (zie notulen 28e FRCTW) zal ook de vraag naar kandidaten voor deze instituten vermeld worden. De brief van de UR vraagt de gezamelijke FR-en naar kandidaten te zoeken, maar dat wordt niet gedaan, daar het teveel rompslomp veroorzaakt.


5.UR-Commissie “Reorganisatie technische ondersteuning”.

Haaker is toegetreden tot deze commissie. De eerste bijeenkomst is verzet naar maandag 17 maart. De FR feliciteert Haaker.

Mosterman vraagt naar de samenstelling van de commissie. Haaker antwoordt dat de samenstelling als volgt is: 2 man EWI, 1 technische dienst (deze zit wel bij de vergadering maar heeft geen stemrecht), 1 FR-EL en 1 van het Interfacultair Mechanisch Centrum.

Dohmen-Janssen is reserve voor de commissie.

6.Kandidaten Instituutsraden.

Dit is bij punt vier al helemaal besproken.7.Voorbereiding OV-vergadering van hedenmiddag.

Het is onduidelijk of de enquête over de dienstverlening al dan niet vertrouwelijk is. Augustijn mist een conclusie in het hele verhaal. Van der Hoogt meldt dat de enquête via de vakgroepvoorzitters verspreid is en dat daardoor niet iedereen hem gekregen en teruggestuurd heeft.

Wesselink stelt voor deze arbo-enquête bij de rondvraag ter sprake te brengen.

Er zijn een aantal punten die missen of onduidelijk zijn in de enquête:

- Respons cijfers

- Conclusies

- Vreemde omschrijvingen

- Voortraject/aanleiding

- Doel

Mosterman mist een vraag van zichzelf in de notulen van de 8e overlegvergadering. Dit ging over stof in het gebouw. In de vergadering is gezegd dat daar iets aan gedaan zou worden, maar hier staat niets over in de notulen.


Mosterman heeft een vraag over de notulen van het 15e kameroverleg. Er staat IN-reis en hij vraagt zich af waar IN voor staat. Dit blijkt voor Isaac Newton te staan. Hierbij staat iets over 100 euro voor elke student die aan de reis deelneemt van de vakgroep. Hier zal duidelijkheid over gevraagd worden in de overlegvergadering.


Er zijn binnen de FR nog een aantal vragen over het laptopproject. Vragen als komen ze en met welke voorwaarden en hoe is het financieel geregeld. Ook dit zal aangekaard worden tijdens de overlegvergadering.


Ook over de budgetverdeling 2003 en de jaarrekening bestaat onduidelijkheid. Haaker vraagt zich af wat er gebeurd met vakgroepen die negatief staan en geen fondsen hebben. Van der Hoogt denkt dat dit opgelost zal worden met 2e en 3e geldstromen. Eén en ander zal tijdens de overlegvergadering ingebracht worden.8.Rondvraag

Er is geen rondvraag.9.Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13.31.