Archief 2003

28e FR-vergadering, 25-02-2003

Notulen 28e interne FR-CTW vergadering d.d. 25 februari 2003


Aanwezig: Van der Hoogt, Ottens, Minnen, Wesselink, Witvers, Dohmen-Janssen, Augustijn, Mosterman

Afwezig m.k.: Haaker, Kroezen

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Minnen1.Opening

Om 12:37 wordt geopend door de voorzitter van der Hoogt. De agenda wordt goedgekeurd.


2.Notulen vorige vergadering (11-02-03)

tekstueel

Dohmen-Janssen is met dubbel s.

Bij punt twee van de mededelingen moet is staan i.p.v. ie.

Onder punt acht sluiting staat nog een keer punt negen.

n.a.v.

Er komt niets n.a.v. de notulen naar voren.


De notulen worden goedgekeurd.3.Mededelingen

Witvers heeft via S.V. Isaac Newton een ARBO enquête ontvangen. Wesselink heeft een zelfde enquête ontvangen. Dit zal bij de rondvraag behandeld worden.4.Ingekomen stukken

Van der Hoogt heeft een brochure ontvangen over het nieuwe functiewaarderingssysteem, deze ligt bij hem ter inzage. Augustijn vraagt waarom niet ieder secretariaat een exemplaar ontvangen heeft, daar het toch voor iedere medewerker interessant is. En of dit in het kader van het Universitair Functie Overleg is. Van der Hoogt weet niet precies hoe dit zit.

Van der Hoogt heeft ook een brochure van een cursus inspraaktechniek ontvangen, Het gaat hier om een landelijke cursus en niet om een eerder in FR ter sprake gekomen cursus van het loopbaancentrum.5.UR-Commissie “Reorganisatie technische ondersteuning”.

Haaker heeft aangegeven wel bereid te zijn om namens de FR-CTW zitting te nemen in de commissie indien dit vanuit de FR nodig wordt geacht.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent de reorganisatie is het nuttig om iemand in de commissie te hebben en ook om toch enige inspraak te hebben. En wanneer het ons weinig aangaat is het ook nog altijd mogelijk om te onthouden van stemming.

Dohmen-Janssen wordt bereid gevonden zich als reserve voor de commissie op te geven.


Mosterman vraagt hoe het nu precies zit met de datum van 18 februari jongstleden wanneer de commissie eigenlijk opgestart zou worden. Van der Hoogt antwoord dat dit uitgesteld is en dat de kandidaten nu in ieder geval voor 1 maart opgegeven moeten worden.

6.Advies IMPACT en leden IR

Advies IMPACT

Haaker heeft het advies van de FR aangepast naar het commentaar van de leden. Ook zal er in het advies komen te staan dat wij zo spoedig mogelijk kennis zouden willen nemen van een instituutsplan. Schrama van de UR verbaasde zich er al erg over dat dit nog niet naar buiten is gebracht.


Haaker zal dit advies opsturen.


Mosterman vraagt of wij advies uit willen brengen over een instituutsplan van IMPACT of het puur voor kennis aan willen nemen. En hij merkt op dat het zinvol kan zijn om de impact op de faculteit te bekijken.

Dohmen-Janssen is van mening dat het de IR advies zou moeten geven over het instituutsplan.

Er wordt besloten dat we zullen kijken of er van onze kant iets over te zeggen is over het nog te krijgen instituutsplan.


Leden IR

In de IR zullen kandidaten uit de betrokken faculteiten komen te zitten. Er zijn vijf plaatsen, die evenredig naar betrokkenheid in het instituut over de betrokken faculteiten verdeeld worden. Dit betekent dat er waarschijnlijk de volgende verdeling komt: twee personen van Proces Technologie, twee personen van CTW en één AIO. De betreffende AIO zal door de UR gezocht worden, er is dus nog niet bekend van welke faculteit die zou kunnen zijn.


Ottens vraagt waarom de UR de AIO zoekt.

Van der Hoogt antwoordt dat dit waarschijnlijk is om de neutraliteit te garanderen.


Mosterman vraagt of er ook nog mensen voor een andere IR uit CTW gezocht worden.

Van der Hoogt antwoordt dat de UR dit uitzoekt en dat er dan waarschijnlijk wel weer een vraag zal komen.

Mosterman vraagt waarom dit niet paralel geregeld wordt.

Van der Hoogt antwoordt dat nog niet alle instituten al zo ver zijn.


De UR vergadert 4 maart over deze kwestie.


Er wordt ook iemand van de FR gevraagd voor de IR. Van der Hoogt vraagt of het nadelig zou kunnen zijn voor de FR wanneer hij in de IR van IMPACT plaats zou nemen.

De FR is van mening dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling, maar het zou voor beide ook veel voordelen op kunnen leveren, welke zwaarder wegen.

Van der Hoogt zal zich dan ook kandidaat stellen voor de IR. Haaker zal dit met het advies over IMPACT doorgeven.


Augustijn denkt dat het zinvol zal zijn om bekendheid te geven aan het feit dat er kandidaten gezocht worden voor de IR. Er zal een mail rondgestuurd worden, waarin staat dat er een tweede kandidaat wordt gezocht voor de IR en waarin gevraagd wordt welke AIO geïnteresseerd is voor de IR, zijn zij in ieder geval ook op de hoogte.


Van der Hoogt zal met Haaker een opzet maken en wanneer de FR deze per e-mail goedkeurt, zal deze doorgestuurd worden naar de UR.7.Rondvraag

Wesselink vraagt hoe het staat met de spam, waar Kroezen achteraan zit. Kroezen heeft een e-mail rondgestuurd, maar niet iedereen heeft deze ontvangen.

Het blijkt dat de database waar iedere student in staat (LDAB) voor iedereen toegankelijk is, ook voor niet-studenten. Wanneer je uit deze database wilt, moet je een e-mail naar het CIV sturen. Kroezen zit nog achter deze zaak aan.

Witvers en Wesselink hebben beide een ARBO enquête ontvangen. Deze enquête gaat via het management van CTW. Witvers heeft de enquête via S.V. Isaac Newton onder ogen gekregen. Zij vragen zich af waarom de FR hier niets vanaf weet. Bij de afgelopen overlegvergadering is het ARBO-rapport genoemd, waarom is er toen niet over de enquête gesproken.

Het geval zal bij de komende overlegvergadering aangekaart worden.

Witvers vraagt zich af of we ook nog een keer een uitkomst zullen krijgen.

Ottens vraagt zich af waar de notulen van de overlegvergadering in januari blijven. Hier heeft niemand antwoord op.8.Sluiting

Van der Hoogt sluit de vergadering om 13.23.