Archief 2003

27e FR-vergadering, 11-02-2003

Notulen 27e interne FR-CTW vergadering d.d. 11 februari 2003


Aanwezig: Van der Hoogt, Kroezen , Ottens, Minnen, Wesselink, Haaker, Witvers, Dohmen-Janssen, Augustijn, Mosterman

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Mosterman1.Opening

Om 12:35 wordt geopend door de voorzitter van der Hoogt. De agenda wordt goedgekeurd.


2.Notulen vorige vergadering (19/11)

tekstueel

Op verzoek van Mosterman kunnen de tekstuele zaken bij hem ingeleverd worden na de vergadering

n.a.v.

Dohmen-Janssen merkt op dat over de functiewijzigingen nog steeds weinig bekend wordt gemaakt en dat op de OV van 11 feb. 2003 hierover een vraag zal worden gesteld.

De mailing naar studenten: Iedereen kan de studentnummers en de bijbehorende namen achterhalen. Dit is wel illegaal. Kroezen neemt het actiepunt van Wesselink over en zal contact opnemen met het CIV. De informatie die Wesselink heeft verzameld hierover stuurt hij door naar Kroezen.


De notulen worden goedgekeurd.3.Mededelingen

De faculteitsraden en drie leden van de UR, waaronder de voorzitter hebben een gesprek gevoerd over de reorganisatie en de instelling van instituutsraden. Haaker en Van der Hoogt waren aanwezig. De technische ondersteuning wordt ook gereorganiseerd. Binnen CTW zijn er voor zover bekend geen personen die bij de technische ondersteuning horen. Dit zal in de OV van 11 feb 2003 worden nagevraagd. De faculteiten die gebruik maken van de technische ondersteuning zullen een commissie opstarten die het proces zullen begeleiden. De verantwoordelijke voor het proces is dhr. Zijm. Wanneer het nodig is dat CTW iemand moet leveren voor de commissie dan zijn wij bereid dat te doen.

Er is een enquête gehouden in opdracht van de decaan onder de medewerkers van CTW omtrent de ervaren kwaliteit van de voorzieningen. In de OV van 11 feb 2003 zal naar de uitkomsten worden gevraagd.

De UR neemt binnenkort een besluit over het instellen van het speerpunt instituut IMPACT. De UR heeft aan de FR-CTW een advies gevraagd, hoewel dit niet nodig is. Wij zijn bereid dit te doen. In de OV van 11 feb 2003 zullen wij nadere toelichting vragen. Op dit moment geven we een positief advies onder voorbehoud van de uitkomsten van de OV.

Instellen instituutsraden: De faculteiten die betrokken zijn bij een instituut zullen zitting nemen in de raden. Een instituutsraad bestaat uit vier medewerkers en een AIO. Wanneer een instituut onder meerdere faculteiten valt dan is het nog onduidelijk hoe de zetelverdeling is. Voor alle instituten waar aan CTW deelneemt zou een of meerdere afgevaardigden worden verlangd. De UR is hiermee bezig. Het is nog onduidelijk hoe de leden van de IR worden aangesteld. Dit wordt gevraagd op de OV van 11 feb 2003. Het stuk IMPACT wordt niet inhoudelijk besproken.
4.Ingekomen stukken

Geen noemenswaardige ingekomen stukken, behalve IMPACT, On the way to an integrated TIM&PIT versie 3


5.Stand van zaken reorganisatie/ begroting / jaarplan

Er is nog steeds geen nieuwe versie van het jaarplan. Hierover zal op de OV van 11 feb 2003 een vraag worden gesteld.

De WB-begroting van de verdeling over de vakgroepen is teruggetrokken, dit zou consequenties kunnen hebben voor het jaar 2003. Dit wordt op de OV van 11 feb 2003 gevraagd.


6.Voorbereiding OV hedenmiddag

Technisch dienst, maakt CTW hier deel van uit en wat zijn de gevolgen van de reorganisatie

Enquête: wat waren de uitkomsten en wat wordt hiermee gedaan

IMPACT: wat zijn de gevolgen van het instellen van een speerpuntinstituut en hoe zit het met de IR's in het algemeen.

Jaarplan: Waarom is de versie van november 2002 rondgestuurd. Is er al een nieuwe versie.

WB-begroting: waarom is de begroting teruggetrokken en wat zijn de gevolgen hiervan

Notulen/verslag van de vorige OV: Kan het de volgende keer eerder komen zodat de FR de OV beter kan voorbereiden.

Informatievoorziening binnen de faculteit: Er dient meer informatie over bijvoorbeeld nieuwe medewerkers te worden verstrekt.

Renovatie: hoe staat het hiermee en wat zijn de gevolgen.


7.Rondvraag

De verkiezingen van de overige faculteiten lopen nog uit de pas met die van ons. Gaat FR-CTW hierdoor zijn verkiezingen opschuiven. Dit doen we niet, want volgend jaar zijn alle verkiezingen in mei.

Dohmen-Janssen: Er wordt een nieuwe manier van werken geïntroduceerd; Universitair functie ordenen (Ufo) Op de OV van 11 feb 2003 zal hier een vraag over worden gesteld.

Haaker: We glijden af als technische universiteit.

Wesselink: het derde trimester gaat hij op stage, de nieuwe raad wisselt na de zomer.


8.Sluiting

Om 13:38 wordt de vergadering door Van der Hoogt gesloten.