Archief 2002

26e FR-vergadering

Notulen 26e interne FR-CTW vergadering d.d. 21 januari 2003

 

Aanwezig: Van der Hoogt, Kroezen , Ottens, Minnen, Wesselink, Haaker, Witvers,

Afwezig m.k. Dohmen-Jansen, Augustijn, Mosterman

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Ottens1. Opening

Om 12:35 wordt geopend door de voorzitter van der Hoogt. De agenda wordt goedgekeurd.


2. Notulen vorige vergadering (19/11)

tekstueel

Geen wijzigingen.

n.a.v. blz. 1

Er wordt gevraagd of er inmiddels al een gewijzigde versie is binnengekomen van de begroting / jaarplan. Het lijkt erop dat de versie die Van de Hoogt heeft ontvangen nog steeds de eerste versie is. Bij punt 5 komen we hierop terug.


De notulen worden goedgekeurd.3.Mededelingen

Haaker: De cursus voor FR-leden bij het loopbaancentrum wordt niet meer gegeven, omdat het loopbaancentrum niet meer in de oude vorm bestaat. Misschien kunnen we met meerdere faculteiten weer iets ondernemen, echter de zitting van die FR raden loopt uit de pas met die van CTW. In de toekomst zou dit misschien kunnen worden gelijkgetrokken. Dit zal in de overlegvergadering aan de orde komen.

Haaker is naar de bijeenkomst geweest met de UR, inmiddels is ingestemd met het implementatieplan, maar tijdens de bijeenkomst half december waren nog enige discussiepunten. De opkomst van andere FR’s viel tegen.

Van der Hoogt; de brief over het commentaar op het implementatieplan van de decaan aan het CvB is verstuurd. In deze brief werd ingestemd met het commentaar dat door de FR is gegeven op het implementatieplan.

3 mensen binnen de faculteit krijgen te maken met de reorganisatie, deze zitten op de financiële administratie, 2 worden overgeplaatst en voor de andere wordt er gezocht naar een nieuwe functie.

De ICT groep en de technische dienstverlening blijven hetzelfde.

Tijdens de overlegvergadering wordt teruggekomen op de reorganisatie en over de informatieverstrekking hieromtrent.

Over functiewijzigingen, nieuw personeel, vakgroepwijzigingen is binnen de faculteit vrij weinig bekend. Een beter informatieverstrekking zou hier gewenst zijn. Ook dit zal 11 februari worden aangekaart. Een voorbeeld is de situatie rond tribologie en de benoeming van nieuwe hoogleraren.


4.Ingekomen stukken

Concept begroting / jaarplan (dit blijkt dezelfde versie als in november al is behandeld)


5.Stand van zaken reorganisatie/ begroting / jaarplan

Er is een versie rondgestuurd. Ogenschijnlijk is dit dezelfde versie als in november is behandeld. Van der Hoogt zal vragen of er een gewijzigde versie is van de begroting / jaarplan. Zodat deze voor 11 februari op de agenda kan.

6.Rondvraag

Er zijn recent mailingen verstuurd door door bedrijven naar de student emailadressen. De vraag is: wie zit er achter? Bij het CSA of bij het CIV zou dit misschien kunnen worden nagevraagd. Dhr Zoontjes zou misschien meer weten. Jan Jaap zal dit navragen.

CTW-bulletin: er zijn vandaag geen zaken voor in het bulletin7. Sluiting

Om 13:13 wordt de vergadering door Van der Hoogt gesloten.