Archief 2002

24e FR-vergadering, fout

Notulen 24e interne FR-CTW vergadering d.d. 19 november 2002

 

Aanwezig: Dohmen-Jansen, Augustijn, Ottens, Minnen, Wesselink, Haaker, Witvers en Kroezen, van 13:00uur tot 14:00uur J.J.G. Winter en A.E. Hogeling

Met kennisgeving afwezig: Van der Hoogt en Mosterman

Voorzitter: Dohmen-Jansen

Notulist: Wesselink

 


1. Opening

Om 12:40 wordt geopend door de vice-voorzitter Dohmen-Jansen


2. Notulen vorige vergadering (05/11)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen. Er zijn geen verdere opmerkingen naar aanleiding van notulen van 5 november 2002.

De notulen van de 23e FRCTW-vergadering worden hierbij goed gekeurd.


In elke CTW-bulletin zal een stukje komen van de FR. Dit zal in hoofdpunten de notulen zijn. Notulen letterlijk zijn namelijk te vinden op het internet. Copijsluitingslijst voor CTW-bulletin wordt geregeld waarna bepaald wordt wie wanneer een stuk schrijft. Haaker zal als eerste een stuk schrijven voor het CTW-bulletin. Dit stuk gaat over het implementatieplan.

Verder moet de notulist er aan denken de goedgekeurde notulen op te sturen naar Chantal voor op het internet.


3. Ingekomen stukken

-Business Breaks, vraag om naar Center Parcs te gaan. Hier wordt een OR-overlegcursus gegeven. Hierop doorgaand komt ter sprake dat vorig jaar een dergelijke cursus op de UT is gegeven. Dit is een cursus over rechten en plichten van de FR. Er wordt uitgezocht of iets dergelijks dit jaar mogelijk is en of er animo voor is.


Verdere ingekomen stukken per mail:

-Concept tijdschema verkiezingen decentrale raden januari 2003

-Voortgang reorganiatie

-Aandachtspunten implementatieplannen reorganisatie en begrotingsplannen van Dick Meijer, UR

-Managementsamenvatting Jaarplan 2003

-Jaarplan 2003 CTW/.A-0200567

-Kostenplaats B2003


4.Mededelingen

Witvers merkt op dat de notulen van de OV eerder zouden komen zodat wij er wat mee kunnen. Laatste notulen nog niet gezien. Hier wordt wederom een opmerking richting Chantal over gemaakt.


5. Bespreking “Concept implementatieplan” tweede versie.

Hierbij mede beschouwen: 1e ons commentaar op de eerste versie uit de vergadering van 22/10, 2e de aandachtspunten zoals ons toegestuurd vanuit de UR.


Aangepaste implementatieplan blijkt miniem aangepast. Wel is het beter leesbaar. De argumentering voor een aantal zaken wordt echter gemist.

De aandachtspunten implementatieplannen reorganisatie en begrotingsplannen van Dick Meijer, UR worden doorgenomen. Het implementatieplan blijkt nog niet volledig te zijn. Uitgangspunt is dat het plan gezond is. De huidige begroting zal geen problemen geven.


-Om 13:00uur schuiven adviseurs Mevr. A.E.Hogeling en Hr. J.J.G. Winter aan om vragen te beantwoorden vanuit de FR.


N.a.v. dit gesprek is er een advies stuk opgesteld door Dhr Haaker. Dit advies is aan de betrokken mensen en aan de FR gestuurd.


Na vertrek van Mevr. A.E.Hogeling en Hr. J.J.G. Winter wordt overlegd over het advies over het implementatieplan dat opgesteld wordt door Haaker. Met het implementatieplan wordt ingestemd op de incomplete dingen na zoals de technische ondersteuning. Het implementatieplan zoals door ons gezien is namelijk niet volledig. Ook wordt onze zorg over de mogelijke zwevende mensen meegenomen. Er moet tevens nog duidelijkheid verkregen worden over de positie van deze medewerkers. Het serviceniveau zal omlaag gaan om dezelfde hoeveelheid werk te blijven doen. De argumentatie waarom iets moet veranderen, zoals al eerder genoemd, blijkt onvoldoende aanwezig te zijn en zal zodoende genoemd worden in het advies. Aangegeven wordt dat een tweede bezuinigingsronde niet haalbaar is.

6. Rondvraag

Wesselink stelt de vraag of hij zijn plaats in april over kan geven aan de persoon op de 6e plaats van de verkiezingsuitslagen. Dit blijkt te kunnen als de persoon in kwestie daar behoefte aan heeft.

Dohmen-Jansen heeft de vraag wat de taak van de FR is met betrekking tot de begroting en het jaarplan 2003. De FR heeft hier een adviserende taak in. Dit zal in de OV van 17 december verder besproken te worden.


7. Sluiting

Om 14:15 wordt de vergadering door Dohmen-Jansen gesloten.