Archief 2002

23e FR-vergadering, 05-11-2002

Notulen 23e interne FR-CTW vergadering d.d. 5 november 2002

 

Aanwezig: Dohmen-Jansen, Augustijn, Van der Hoogt, Ottens, Mosterman, Wesselink, Haaker, Witvers en Kroezen

Met kennisgeving afwezig: Minnen

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Wesselink

 


1. Opening

Om 12:40 opent Van der Hoogt de 23e vergadering. De broodjes zijn wat schraal aanwezig. De agenda wordt goedgekeurd


2. Notulen vorige vergadering (022/10)

De notulen van de 22e vergadering zijn wat kort. De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.

Er zijn geen verdere opmerkingen naar aanleiding van notulen van 22 oktober 2002.

De notulen van de 22e FRCTW-vergadering worden hierbij goed gekeurd.


Vanaf de 23e FRCTW-vergadering zal de oude opmaak voor notulen weer gebruikt worden.


3. Ingekomen stukken


Concept-implementatieplan CTW

Jaarplan 2003

ARBO-jaarverslag

Nota begrotingsbod CTW

CTW begroting

Personeelsplan CTW

Wplijst wb september

Wplijst CiT september

Opdracht kwartiermaker

Verslag van 31 oktober UR


Er blijken problemen te zijn met het lezen van de stukken. Het advies is kijken naar de agenda’s en die lezen.

Ook is er de opmerking dat stukken pas goed gekeurd moeten worden als het stuk goed is, niet onder tijdsdruk dit naar aanleiding van het aan ons laat verspreidde jaarplan.

Opdracht kwartiermaker; deadline op 22november, FR moet advies uitbrengen. Aangezien deze datum voor de volgende vergadering ligt zal de vergadering van 26 november verschoven worden naar 19 november. In die vergadering zal advies uitgebracht worden over het implementatieplan.


4. Mededelingen

Niemand heeft een mededeling


5. Bespreking “begrotingsbod” 2003 en verslag lunchvergadering 31/10 (UR- FR/DR’n)

Medezeggenschap van FR blijkt miniem te zijn in begrotingsbod en er wordt niet echt dieper op ingegaan.

Haaker verteld iets over de bijeenkomst op 31 oktober van de UR en de FR. De algemene stemming: “we hebben niets”;TO, diensten hebben probleem wegens grote verschuivingen, moeilijk om grip te krijgen, CTW geen problemen en verder hebben velen het gevoel dat het langs hen heen gaat.

De sterretjes in het document moeten meegenomen worden in advies over het implementatieplan en voor het overleg op 19 november.


6. Verdere voorbereiding Overleg-vergadering van hedenmiddag

Haaker vraagt zich af in hoeverre het implementatieplan klopt met de begroting. Dit wordt vanmiddag besproken.

Begrotingsbod moet verder als extra informatie gezien worden. De FR geeft geen advies.


Vanmiddag wordt het Jaarplan 2003 besproken met de decaan. Hierop zijn de volgende algemene opmerkingen:

-Bouwkunde blijft een streven.

-Technische Geneeskunde komt misschien in CTW-gebouw maar zal niet in de faculteit komen.

-WB/IO andere lay-out dan CiT. CiT prettiger wegens conclusies. Voorstel is het Jaarplan 2003 te stroomlijnen en uniform te laten lijken. Dit jaar zal dat niet meer gaan. Er wordt opgemerkt dat vorig jaar iets dergelijks ook genoemd is. Er is meer gelijkheid tussen WB/IO- en CiT-stukken maar volgend jaar graag nog meer.


Het Jaarplan 2003 wordt doorgebladerd waarbij zowel inhoudelijke als tekstuele vragen komen die een ieder zelf zal stellen gedurende de OV

Het doorspreken van het ARBO-jaarverslag is niet meer gelukt wegens tijdsgebrek.


7. Rondvraag

Er wordt gevraagd wanneer de volgende vergadering zal zijn. Deze zal plaatsvinden op 19 november om 12:30. Hierbij vervalt de vergadering van 26 november.


8. Sluiting

Om 14:00uur sluit Van der Hoogt de vergadering