Archief 2002

22e FR-vergadering, 22-10-2002

Notulen vergadering 22e FRCTW-Vergadering


Datum: 22-10-2002


Aanwezig: vd Hoogt, Kroezen, Augustijn, Dohmen Janssen, Minnen, Witvers, Haaker.

Afwezig mk: Mosterman, Ottens, Wesselink.


Voorzitter: vd Hoogt

Notulist: Minnen1.Opening

De vice-voorzitter opent de vergadering om 12:38.


2.Notulen afgelopen vergadering

Naast de spel- en schrijffouten komt het volgende uit de notulen van de vorige vergaderingen naar voren:

Het is wenselijk het nummer van de vergadering boven de notulen te zetten.3.Ingekomen stukken:

Alle stukken die per e-mail doorgestuurd zijn:

-Concept implementatieplan

-343.998 Implementatieplan

-Procedure planning

-Kanteling en herindeling definitief CvB besluit

-Verslag van de 6e overlegvergadering Faculteitsraad en Decaan CTW d.d. 03 september 2002

-Brief begrotingsbod 2003 UMT

-Nota begrotingsbod 2003 FEZ4.Mededelingen

-vd Hoogt: Er is een kennismakingsgesprek geweest tussen de decaan van CTW, de voorzitter van de UR, drie leden UR en hijzelf. De decaan heeft daar zijn visie op de faculteit gegeven.

-Het reglement van de FR komt op internet te staan. Hier staat ook precies in wat er met een eventuele vervanging van een lid moet gebeuren. Er is al wel duidelijk dat in dat geval de volgende op de lijst van de vertrekkende persoon de raad ingaat.5.Bespreking “Concept Implementatieplan” en deelname lunchvergadering 31/10

Vanaf 13:00 uur wordt er niet meer genotuleerd, Haaker zal tijdens het overleg met de P&O functionaris van CTW het commentaar op het implementatieplan noteren en doorsturen.