Archief 2002

Notulen 19e FR-vergadering dd 2 sept. 2002

 

Aanwezig: vd Hoogt, Kroezen, Augustijn, Dohmen Janssen, Blokpoel, De Jong, Minnen, Mosterman, Hakvoort, Witvers, Ottens, Haaker.

Afw, m.k.: Kruidhof, Hofstra

afw. z.k. : Wesselink

 

Voorzitter: Tot punt 3 Dohmen Janssen

Vanaf punt 3 Van der Hoogt

 

1.Opening

De vice-voorzitter opent de vergadering om 12:38.

 

2.Notulen afgelopen vergadering

N.a.v. de notulen van de vorige vergadering komt het volgende ter sprake:

Blokpoel brengt de discussie rond de ruimtes voor studieverenigingen ter sprake. Zoals al eerder gemeld zijn de studieverenigingen in overleg met de OLD’s over de toewijzing van ruimtes. De studieverenigingen van CTW hebben gezamenlijk een voorstel ingediend bij de OLD’s. Zij hebben daarop een tegenbod gedaan die erop neerkomt, dat elke studievereniging een vergoeding krijgt voor een kameroppervlak van 63 m2 en dat ze gezamenlijk de huur voor één borrelruimte krijgen. Meer ruimte kan door de studieverenigingen voor € 98,=/m2 per jaar worden gehuurd. De vierkante meters per vereniging zijn bepaald op de totale ruimte die er in de kelders is gedeeld door de 3 studieverenigingen. Behoud van de huidige ruimtes (een extra borrelkelder en ongeveer 47 m2 voor Newton) kost de verenigingen dus behoorlijk een bedrag per jaar. Dit terwijl de ruimtes (bijvoorbeeld wegens gebrek aan daglicht) nauwelijks voor andere doeleinden bruikbaar zijn. Namens de faculteitsraad zal op de overlegvergadering dit signaal worden afgegeven, alhoewel er begrip is voor de faculteit die ook aan het FB moet betalen voor de ruimten.

 

 

3.Ingekomen stukken:

Het Concept-implementatieplan voor CTW, dit wordt in punt 7 behandeld.

Er is e.e.a. rondgemaild over het geschil tussen UR en CvB m.b.t. de bezuinigingsronde. De UR heeft haar standpunt ook richting alle medewerkers gemaild. De FR’en en DR’en zijn per mail door het CvB voor een bijeenkomst op donderdagmiddag uitgenodigd. De UR laat daarop per brief weten, dat ze graag voor deze bijeenkomst met de DR’en en FR’en willen bespreken of er nog overeenstemming over de te volgen strategie is. Hierom is voor het overleg met het CvB een overleg met de UR gepland.

De FR verbaast zich over de gang van zaken, de UR lijkt toch in eerste instantie gesprekspartner van het CvB. De FR vraagt zich ook af of ze wel voldoende informatie en kennis heeft om over het geheel een standpunt in te nemen. In principe kunnen wij eigenlijk alleen voor onze eigen eenheid spreken. Ook de UR vind dat er te weinig informatie wordt verstrekt om in te kunnen stemmen met het bezuinigingskader.

De UR heeft vermeld verder in de brief aan de FR, dat er contact is opgenomen met de kwartiermakers. De UR geeft aan begrip te hebben voor de lastige situatie waarin zij zich nu bevinden, tussen CvB en eenheid. De UR geeft aan niet het hele plan af te schieten, maar genuanceerder te denken; de goede stukken moeten worden behouden, maar het geheel behoeft nadere uitwerking, alvorens zij met het reorganisatiekader kunnen instemmen. Het CvB lijkt echter door te willen gaan, blijkens het vormen van de eenheden en het laten opstellen van de implementatieplannen, alvorens het kader is goedgekeurd.

Enerzijds lijkt de FR de bijeenkomst met het CvB overbodig, wij zijn geen directe gesprekspartner. Maar omdat we wel onze betrokkenheid willen tonen en later met de uitwerking te maken krijgen, bezoeken Haaker en Augustijn de bijeenkomst. Haaker geeft dit door.

Er is een brief van het CvB, dat Grootenboer voor de komende 5 jaar tot decaan van de faculteit CTW is benoemd. Grootenboer heeft daarop van de FR een felicitatie ontvangen. Hij heeft daarop gereageerd, met de mededelingen om in de komende tijd de goede samenwerking voort te zetten en er na de vakantie op te toasten.

Brinkcate (FR EL) heeft een e-mail gestuurd om ons te attenderen op de positie van de medewerkers van het IMC (valt nu onder CTW) en hun vertegenwoordiging. Dit komt bij punt 8 ter sprake.

 

4.Mededelingen

--   vanmiddag borrel.

--   Witvers misschien aanwezig, verplicht college, zal proberen er te zijn.

--   pauzes kunnen de studenten wel, maar misschien overlegvergadering op handiger tijdstip.

5.Vergaderschema 2002-2003

--   DJ vanmiddag en volgende keer college.

--   Vanmiddag kunnen geen nieuwe studenten, om half vier zijn er meer nieuwe studenten

--   In de middagen voor OV interne vergadering om de week daartussen ook interne vergadering, komende keer uitgebreid voorstel.

--   17 september weer vergadering, VdH en Witvers komen tikkie later.

 

6.Notulist

Wie notulist. Studenten proberen dit intern even af te stemmen. Notulist even bij receptie van te voren laptops reserveren.

 

7. Introductie nieuwe leden.

Alle FR leden (oud en nieuw) stellen zich aan elkaar voor.

(nieuwtje, BOZ CiT en BOZ WB/IO samengevoegd tot BOZ CTW, ook i.v.m. vernieuwing takenpakket)


8.Voorbereiding GV

Concept implementatieplan, misschien daarom per info. Geen goedkeuring nodig? Via UR? Per 1 sept zou definitief plan moeten komen. GB gaat e.e.a. vertellen over plan, noemt nog geen namen, vragen of er al gesprekken zijn. Stuk is onduidelijk en vertoont weinig samenhang (niet altijd cijfers). Missen bijlage 1 met getallen. Men is benieuwd naar status stuk. Volgens stuk ruimschoots aan doelstellingen centraal voldaan (maar dan doelstellingen voor de fusie), maar ook nieuwe bezuinigingen? Wordt er gesuggereerd dat CTW al voldoende heeft gedaan? (Zou natuurlijk prima zijn als CvB dat zo ziet, maar is dat de insteek). Straks wordt om verduidelijking gevraagd.

 

Punt Hakvoort, destijds computers van projectkamers, toen zouden ze op 9 geplaatst worden, nu echter helft 9 gereserveerd voor IO/BMT. Dus eigenlijk achteraf toch minder faciliteiten voor WB. Klopt dit zo?

 

Minors loopt nog niet lekker. Veel is laat bekend. Centraal veel niet goed geregeld. Er lijken teveel roosters te zijn. Lijkt dit jaar groot probleem te zijn, o.a. omdat het dit en volgend jaar nog in het 4e jaar zit, vakgroepen doen ook moeilijk over korting op eigen vakken i.v.m. minor.

Rondvraag:

Hakvoort kunnen oud-leden blijven zitten? Spullen verplaatsen omdat besloten deel niet toegankelijk is voor oud-leden.

 

Oud leden worden bedankt voor inzet. Rest FR voor samenwerking.