Archief 2002

Notulen 16e interne FR-CTW vergadering d.d. 21 mei 2002


Aanwezig: Augustijn, Hakvoort, Kruidhof, Hofstra, Blokpoel, Kroezen, De Jong, Van der Hoogt, Dohmen Janssen, Haaker

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort


1.Opening

De vergadering wordt geopend om 12:37. Er zijn geen wijzigingen op de agenda.


2.Notulen vorige vergadering (7/5)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.

Naar aanleiding van de notulen:

-Haaker vraagt zich n.a.v. de rondvraag van Hakvoort op de vorige vergadering af, of de stukken van de komende GV (Gezamenlijke Vergadering) wel op tijd zullen zijn. Van der Hoogt zal er voor zorgen dat het agendaoverleg vroeg genoeg is, zodat de stukken op tijd klaar zijn.3.Ingekomen stukken

-Het besluit van de UR om de kanteling en herindeling voorlopig tegen te houden. De UR kan zich in nu wel in grote lijnen in de kanteling/herindeling vinden, maar heeft enkele bezwaren tegen de uitvoering. Er worden drie punten genoemd. Intern is de UR het over 2 van de 3 punten nog niet eens (de stemmen staakten). Er is wel eensgezindheid over het punt dat de UR ook betrokken moet worden bij het vaststellen van de percentages van het verdeelmodel. Het CvB stelt echter dat dit onder het budgetrecht valt en de UR daar dus geen instemmingsrecht op heeft.


4.Mededelingen

Geen


5.Verkiezingen studentleden FR

Er is een gezamenlijke lijst ingeleverd met daarop 6 kandidaten. Het zijn 3 WB’ers en 3 CiT’ers, studenten van IO zijn wel benaderd, maar er zijn geen kandidaten gevonden.

Er gaat binnenkort een mailing met informatie over de kandidaten en een stembiljet de deur uit. Over 2 of 3 weken komt er een stembus bij de hoofdingang en zijn de verkiezingen geopend. Op 12 juni is de sluitingsdatum. Wanneer de uitslag bekend is zullen de gekozenen op de eerstvolgende FR vergadering worden uitgenodigd. Waarschijnlijk is er dit collegejaar na de verkiezingen geen GV meer, op de eerste GV na de zomervakantie zullen daarom zowel de nieuwe als de oude studentleden aanwezig zijn.


6.Nieuws van de FAC (Facultaire Adviescommissie)

-Er is na de vaststelling van het profiel niets nieuws gebeurd.

-Er is nog geen bijeenkomst geweest en derhalve nog geen voorzitter gekozen.

-Er zijn voor zover de FAC weet nog geen sollicitaties binnengekomen. De FR adviseert de FAC het CvB hier expliciet om te vragen, om te voorkomen, dat de kandidaten pas op het laatste moment aan de FAC bekend worden gemaakt.

-UReka heeft een brief gestuurd met twee adviezen m.b.t. de decaanbenoemingen.

oZe adviseren de FAC’s om bij de keuze van een decaan te letten op de affiniteit van de kandidaten met het onderwijs en dit expliciet aan de orde te stellen.

oZe adviseren de kandidaten te vragen wat hun meningen zijn over het toevoegen van een studentlid aan het faculteitsbestuur/MT (Management Team).

Naar mening van de FR is het eerste punt een vanzelfsprekendheid. De FR zet vraagtekens bij het tweede punt aangezien zij van mening is dat er al voldoende inspraak mogelijkheden voor studenten zijn (OLC en FR).

-CTW loopt iets achter op het schema dat aan het begin van de decaanbenoemingsprocedure is opgezet. De rest van de faculteiten is nog lang niet zo ver, aangezien die nog niet eens gevormd zijn.


7.Rondvraag

-Er zijn volgens de jaarplanning geen grote zaken die nog moeten worden behandeld (n.a.v. de vraag van De Jong).

-Hakvoort vraagt hoe het zit met de vergoeding voor de FR. Hofstra heeft dit al eens nagevraagd en de studentleden kunnen het beste na hun zittingstermijn met FEZ contact opnemen.


8.Agenda en sluiting

Voor dit collegejaar staan nog de volgende vergaderingen ingepland.

-4 juni: Vergadering + GV

-18 juni: Vergadering

-2 juli: Vergadering + GV

Mocht het op 4 juni lijken dat er geen grote punten meer zijn, dan komt de GV van 2 juli te vervallen (dit o.a. i.v.m. de vakantie en afwezigheid van een aantal FR-leden). Indien nodig kan Grootenboer dan op de vergadering van 2 juli worden uitgenodigd.


De vergadering wordt om 13:14 gesloten.