Archief 2002

Notulen 15e interne FR-CTW vergadering d.d. 7 mei 2002


Aanwezig: Augustijn, Hakvoort, Kruidhof, Hofstra, Blokpoel, Kroezen, De Jong, Van der Hoogt

Met kennisgeving afwezig: Dohmen Janssen, Haaker

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort


1.Opening

Enigszins vertraagd door problemen bij het verkrijgen van de laptop voor de notulen, opent de voorzitter de vergadering. Aan de agenda wordt punt 4b “Verkiezingen studentleden FR” toegevoegd.


2.Notulen vorige vergadering (16/4)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.

N.a.v. de notulen wordt de opmerking geplaatst, dat UReka nog geen antwoord op ons standpunt inzake de nakijktermijn van tentamens heeft gegeven.


3.Ingekomen stukken

De reacties van andere faculteitsraden op de herindeling en kanteling zijn rondgemaild.

Ook de voorlopige reactie van de faculteitsraad CTW op herindeling en kanteling (zie de vorige notulen) is naar de andere faculteitsraden gemaild.

Er is een mail ontvangen met daarin de mededeling, dat er nog geen studenten zijn voor de faculteitsraad voor komend jaar en dat morgen de inschrijftermijn sluit. Dit wordt verder bij 4b besproken.


4.Mededelingen

Haaker is op vakantie en heeft zich derhalve afgemeld, ook Dohmen Janssen heeft zich afgemeld.

Augustijn is naar de bijeenkomst geweest waarin het CvB reactie gaf op de reacties van de faculteitsraden n.a.v. de voorgenomen besluiten over kanteling en herindeling. Er is een kort verslag daarvan rondgemaild.


4b. Verkiezing studentleden faculteitsraad

Er is een mail naar alle studenten gegaan, dat morgen de inschrijftermijn voor kandidaten voor de faculteitsraadverkiezingen sluit. Er zijn nog geen aanmeldingen binnen. Bij CiT zijn nog geen sterk geïnteresseerde studenten gevonden. Bij WB zijn al wel enkele geïnteresseerde studenten gevonden. IO is benaderd, maar er zijn geen studenten die interesse hebben getoond. Het was het idee om de geïnteresseerden uit te nodigen op een bijeenkomst waar e.e.a. over de verkiezingen (o.a. de vorming van lijsten) zou worden toegelicht, maar door een vergissing over de sluitingsdatum van de inschrijftermijn is dat nog niet gebeurd.


Op de overlegvergadering zal worden gekeken of het mogelijk en wenselijk is de kandidaatstellingstermijn te verlengen.


5.Indien nog zinvol, reactie op kanteling

Er is geen nieuwe input te zijn m.b.t. de kantelingsdiscussie, de voors en tegens lijken bekend. Het woord is nu aan de UR. Het voorlopige standpunt van de FR CTW van vorige week wordt dan ook het definitieve standpunt van de FR CTW.


6.Voorbereiding GV van hedenmiddag

Aanpassing facultaire vakgroepindeling (Tribologie):

M.b.t. de opheffing/opsplitsing van de vakgroep Tribologie volgt een korte discussie waaruit de volgende punten naar voren komen, die op de GV ter sprake zullen worden gebracht:

- Hoe staat de vakgroep zelf (c.q. de medewerkers) tegenover het besluit?

- Wordt de vakgroep OPM niet te groot en/of te divers?


Sociaal jaarverslag

Een aantal zaken vallen op in het sociaal jaarverslag en zullen op de GV ter sprake worden gebracht:

De docent/student ratio is bij WB/IO veel hoger dan bij CiT (Hofstra). Dit zal deels te maken hebben met de onderbezetting bij CiT en het toeleveren van onderwijs aan andere faculteiten door WB/IO.

Er is geen eenheid organisatieschema’s van de clusters van de faculteit (Hakvoort).

Het is onduidelijk of de groep bouwprocesmanagement in de cijfers is verwerkt (Hofstra).

Er staan geen duidelijke conclusies in het stuk en het is derhalve onduidelijk wat er met het verslag gebeurt (Augustijn). O.a. wat gebeurt er met de constatering dat de werkdruk hoog wordt ervaren (Hakvoort).

Er staan geen promoties bij CiT vermeld.


Inrichting masterprogramma’s CTW

Enkele constateringen n.a.v. het stuk:

Het is onduidelijk of CiT-studenten in de BaMa-structuur ook een Minor moeten volgen en of de stage bij CiT nu in het bachelor- of masterprogramma valt (wordt naar voren gebracht op de GV).

Per opleiding wordt er een master ingesteld, slechts onder bepaalde voorwaarden zijn er meer masters mogelijk.

HBO-studenten hebben deficiënties voor aanvang van een master, die moeten worden weggewerkt voor ze aan de master kunnen beginnen.


Toelichting op de jaarrekening CTW (A-0216)

Enkele constateringen n.a.v. het stuk:

Procentueel is het aantal vrouwelijke werknemers inderdaad sterk gegroeid, absoluut niet.

Bij CiT daalt de instroom bij weglating van de HBO en KMA sterk (Hofstra). (Wordt op de GV naar voren gebracht.)

De performance indicatoren worden (voor een deel) gehaald, maar liggen lager, dan de indicatoren die de UT hanteert (Hakvoort). Er staat ook niets over het pad dat wordt gevolgd, om de voorgenomen prestaties te halen. (Wordt op de GV naar voren gebracht.)

Ook hier missen duidelijke conclusies (Augustijn). (Wordt op de GV naar voren gebracht.)


7.Rondvraag

-Hakvoort merkt op dat de stukken laat beschikbaar waren. Van der Hoogt geeft aan, dat dit te maken heeft met de late agendabespreking. Bovendien zijn de meeste zaken voor de GV ter informatie.


8.Sluiting