Archief 2002

Notulen 10e interne FR-CTW vergadering d.d. 19 februari 2001


Aanwezig: Augustijn, Haaker, Hakvoort, Van der Hoogt, De Jong, Kroezen, Kruidhof, Blokpoel, Dohmen Janssen

Met kennisgeving afwezig: Hofstra

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort


1.Opening

De voorzitter opent de vergadering rond 12:35.


2.Notulen

Het schijfje met de notulen van de vorige keer (9e interne FR-CTW vergadering) is stuk gegaan. De notulen waren niet meer leesbaar en kunnen dus niet besproken worden.


3.Ingekomen stukken

Er zijn een aantal e-mails rondgestuurd:

“Stappenplan procedure decanen nieuwe faculteiten in oprichting”. Een aantal zaken (onder meer n.a.v. opmerkingen van Dohmen Janssen) moeten in de gaten gehouden worden, te weten:

oHoe kan er al een decaanbenoemingsprocedure en een decaanprofiel worden opgezet voor faculteiten, waarvan de samenstelling nog niet eens bekend is?

oDe benoemingscommissie wordt pas bekend gemaakt, nadat ze al een concept-profiel voor de decanen hebben gemaakt.

oDe decanen hebben een zittingstermijn van vijf jaar.

oHet lijkt erop, dat er slechts in het UT-nieuws advertenties voor de vacatures verschijnen en niet landelijk (extern).

oHeeft de FR invloed op de samenstelling van de facultaire advies commissie? Dit lijkt zo te zijn, aangezien de decaan de facultaire advies commissie benoemt, en de FR mag meepraten over alle beslissingen van de decaan. Tussen het tijdstip waarop de decaan gevraagd wordt een facultaire advies commissie samen te stellen en het moment waarop de commissie wordt bekend gemaakt is er een overlegvergadering (5 maart), hierop kan over de samenstelling gesproken worden. Eventueel kan dan ook de FR aangeven wel een persoon voor die commissie te willen afvaardigen. Haaker zoekt na in het bestuursreglement van de UT hoe het zit met de samenstelling van de facultaire advies commissie.

oEr is slechts een korte tijd na het horen van de FR door het CvB over de decaanbenoeming en het uiteindelijke benoemingsbesluit. Vraag is welke impact de stem van de FR nog heeft.

Enkele stukken van de hand van dhr. Albers (voorzitter FR EL) met zijn visie op de kanteling. Uit de stukken blijkt wel, dat EL niet geheel zit te wachten op de voorgestelde kanteling.

Een brief over de nieuwe regeling voor afstudeersteun. In de brief staat niet meer, dan dat de WAR bezig is met het opstellen van een nieuwe afstudeersteun regeling voor het komend collegejaar. Er wordt gewacht op het resultaat.

Enkele stukken over en van de commissies die door het CvB in het leven zijn geroepen voor de strategische veranderingen op de UT.

oDe commissie die gaat over de hertstructurering van de diensten geeft aan gesprekken te gaan voeren met FR’s en DR’s. We wachten de vragenlijst voor het eventuele gesprek af om ons daarop voor te bereiden.

oHet is een rare situatie, dat het CvB, ondanks dat de medezeggenschap niet heeft ingestemd in de voorstellen m.b.t. kanteling toch aangeeft dat men het op de hoofdlijnen met elkaar eens is. Ze gaan door met de kantelingsplannen, tenzij er een expliciet nee vanuit de medezeggenschap komt.


4.Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.


5.Opleidings-enquete CTW

Het is niet duidelijk wat men met de enquête moet; er hebben slechts 53 van de ruim 200 medewerkers van CTW gereageerd en er komt niet erg duidelijk iets naar voren. De globale conclusie lijkt, dat men wel weet waar men terecht moet voor opleidingen, maar dat de werkdruk vaak te hoog is om deel te nemen. Kroezen merkt op, dat uit de functioneringsgesprekken niet wordt gehaald wat erin zit. Ze kosten nu veel tijd t.o.v. het resultaat.

Dohmen Janssen geeft ook aan, dat de functioneringsgesprekken soms niet serieus worden genomen of zelfs worden vergeten. Dit geld echter niet voor alle delen van CTW.

Augustijn geeft aan dat hij een loopbaancursus gevolgd heeft (zoals enkele andere FR leden), maar dat daaruit bleek, dat de loopbaanontwikkeling op de UT snel vastloopt door de beperkte doorstroom.

Kroezen merkt daarop op, dat P&O wel hoog doet over loopbaanbegeleiding, maar dat er weinig actie is.

Haaker merkt op, dat er wel geluisterd wordt naar mensen die zelf aangeven niet op de juiste plek te zitten. Dohmen Janssen beaamt, dat P&O zich passief opstelt. Er zou volgens Kroezen meer mogelijk zijn met hetgeen de functioneringsgesprekken opleveren. Van der Hoogt draagt aan de functioneringsgesprekken op de vergadering ter sprake te brengen. Volgens de CAO moet er om het jaar een functioneringgesprek plaatsvinden en om de twee jaar een beoordelinggesprek. Deze gesprekken vinden in werkelijkheid niet altijd plaats, zeker als beide kanten (medewerker en leidinggevende) er geen behoefte aan hebben. Gezien dit laatste (er is vaak geen behoefte) worden de functioneringgesprekken niet op de overlegvergadering ter sprake gebracht. Er wordt wel gevraagd, wat de decaan heeft aan de enquête zoals die er nu ligt.


6.Rondvraag

Bloekpoel vraagt zich af of wij ons als FR met de voorlichting bezig houden. De voorinschrijvingen bij CiT waren flink lager. Kroezen geeft aan, dat deze (vroege) cijfers niet altijd wat zeggen. Bovendien is de verwachting dat de instroom daalt gezien de geringe belangstelling op het VWO voor de exacte profielen en alle nieuwe technische opleidingen. Van der Hoogt merkt op, dat er naast voorlichtingsdagen weinig aan PR gebeurt. Ook de samenwerking met Delft en Eindhoven om WB te promoten staat op een laag pitje. Vooral gebrek aan mankracht lijkt debet aan het gebrek aan PR. Op de overlegvergadering wordt ter sprake gebracht of er meer mankracht voor PR van de faculteit kan worden vrijgemaakt.

Het heeft Haaker niet verbaasd, dat de UT-site landelijk slecht scoorde. De site ziet er erg slecht en is functioneel ook niet optimaal (sommige dingen zijn moeilijk te vinden). Dit geldt ook voor de CTW-sites. Er wordt weinig geld vrijgemaakt om sites op te zetten en te onderhouden. Kroezen geeft verder aan, dat het moeilijk is om zaken op de UT-sites veranderd te krijgen (met name VIST).


7.Sluiting


Actiepunten

Haaker zoekt na in het bestuursreglement van de UT hoe het zit met de samenstelling van de facultaire advies commissie.

Hakvoort vraagt na of de FR in het CTW-bulleting kan vermelden waarmee zij zich bezighouden.


Punten voor de overlegvergadering:

Wat wordt er gedaan met de opleidingsenquête.

Mankracht voor PR.