Archief 2001

Notulen interne FR-CTW vergadering van 18 september 2001

Aanwezig: Dohmen-Janssen, Augustijn, Blokpoel, Hakvoort, Hofstra, Jong, Kruidhof, Haaker, Kroezen, Van der Hoogt

Gasten: Brinkman (oud-secretaris FR WB)

Voorzitter: Van der Hoogt
Notulist: Hakvoort

1. Opening

De vergadering wordt geopend rond 12:40

2. Mededelingen

Dohmen-Jansen deelt mee, dat Kleinstra haar aanbod voor een functie als ambtelijk secretaris van de FR heeft ingetrokken. Zij had verwacht ook op de overlegvergaderingen te kunnen notuleren en daar aanwezig te kunnen zijn. Daarnaast heeft ze ondertussen andere taken op zich genomen.

3. Ingekomen stukken

Van de FR T&M is er een persbericht van de ABVAKABO ontvangen, waarin wordt uitgelegd, waarom zij tegen de bezuinigingsplannen van het CvB zijn. Zij zetten vraagtekens bij bezuinigingen op onderzoek en personeel, terwijl er meer geld naar management taken gaat. Het stuk zal aan de FR worden gemaild.

Er is een mail ontvangen van de voorzitter van de UR. De UR wil een vergadering beleggen over het plan Berenschot met delegaties van de faculteitsraden.

Er is een uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst op 25 september over een cursus voor FR-leden. Deze bijeenkomst zal door Kroezen worden bezocht, tzt zal worden gekeken of FR-CTW leden hieraan deelnemen.

4. Agenda

Kruidhof vraagt of het studentenstatuut van IO niet besproken moet worden. Dit is niet nodig aangezien IO nog geen zelfstandige opleiding is het komende jaar en onder de opleiding WB valt.

Hakvoort vraagt of de brief van de OLC-CiT ontbreekt. Het blijkt echter dat de door de OLC-CiT aangegeven wijzigingen al zijn doorgevoerd in het studentenstatuut.

5. Verslag overlegvergadering dd 13 juni 2001

Naar aanleiding van dit verslag worden voorgesteld de volgende zaken in de overlegvergadering weer ter sprake te brengen:

  • Aandacht voor de problematiek rond RSI. Vragen welke actie is ondernomen.
  • Vragen wanneer er een CTW internetsite zal worden opgezet, c.q. de bestaande internetsites worden geïntegreerd.
  • Vragen of de mailinglists van alle medewerkers van CTW nu zijn geïntegreerd. Dit n.a.v. een mailtje van het faculteitsbureau dat wel naar de WB-medewerkers, maar niet naar de CiT-medewerkers werd gestuurd.

6. Functieverdeling FR

Hakvoort motiveert zijn besluit om de functie van secretaris neer te leggen. Hij had een kleinere functie verwacht. De archiveringstaken en interne communicatie-taken zijn -hoewel in het algemeen onderdeel van het secretarisschap- vorige week niet genoemd en door hem in het geval van de FR onderschat. Haaker merkt op dat de extra taken niet zo heel veel meer tijd kosten. Brinkman geeft daarna een toelichting op de taken van de secretaris. Hakvoort veranderd niet van standpunt. Geen van de FR leden voelt zich geroepen de taak van secretaris op zich te nemen. Omdat pas de dag tevoren bekend werd, dat de functie vacant is, wordt volgende week gekeken of er gegadigden zijn.

7. Studentenstatuut WB/CiT

Gestart wordt met het behandelen van het studentenstatuut WB.

  • Het IO curriculum is nu wel bekend en kan in de definitieve versie worden toegevoegd.
  • Het statuut geld voor de nieuwe lichting studenten. Voor het curriculum voor ouderejaars wordt in het statuut verwezen naar vorige versies.
  • De OLC heeft vraagtekens gezet m.b.t. de herkansingsregelingen voor IO. Na uitleg van Ruijter heeft de OLC besloten komend jaar af te wachten en er voor het volgend collegejaar weer naar te kijken.

Bij het vaststellen van de definitieve versie moet duidelijk worden gemaakt dat de FR instemt met het statuut met de door de OLC voorgestelde wijzigingen. Onduidelijkheid m.b.t. de versie waarover gestemd wordt moet worden voorkomen.

Intermezzo

Brinkman wordt hartelijk bedankt voor zijn werk als voormalig secretaris van de FR. Ondanks dat het niet gebruikelijk is wordt -gezien zijn uitzonderlijke en lange functioneren bij de FR- een presentje aangeboden.

Brinkman deelt mee dat hij nog niet weg is en nodigt de FR uit voor zijn afscheidsreceptie komende december.

De motivatie voor Brinkman om in de FR te zitten, was om een bredere kijk te krijgen op wat er omging in de faculteit, waardoor hij tegen andere aspecten van het werk aanliep. Hij heeft het altijd met plezier gedaan en waarschuwt de FR voor de komende bezuinigingen.

Hij benadrukt het belang van een goed archief, door een oude analyse naar voren te halen, die gelijkenissen vertoont met het rapport Berenschot. Ook toen werd geconstateerd dat er ongeveer 350 banen geschrapt konden worden bij het ondersteunend personeel. Er zijn meer van dergelijke stukken in het archief.

Brinkman blijft tot een december, daarna zal hij misschien nog in een andere functie aan de UT blijven.

Vervolg Studentenstatuut WB

Kruidhof vraagt hoe het zit met de regelingen rond een vrije doctoraal. Deze regeling bestond al, maar hij zet zijn vraagtekens bij het feit, dat voor het 2e jaar al moet gemeld worden dat men een vrije doctoraal moet doen.

Kroezen licht toe, dat er niet te veel bekendheid gegeven moet worden aan de vrije doctoraal. Het WB-programma zit goed in elkaar en de vrije doctoraal is soms misbruikt om het programma in individuele gevallen te verlichten met al gehaalde vakken etc.

Voor studenten die wel een goede en tijdige planning hebben is er echter wel de mogelijkheid wat in het programma te veranderen.

Kruidhof merkt op dat voor het tweede jaar erg vroeg is voor het samenstellen van een doctoraal. Studenten hebben dan nog nauwelijks inzicht in de opleiding.

Hakvoort merkt op dat misbruik van de regeling geen probleem zou moeten zijn, omdat er altijd goedkeuring voor een programma gegeven moet worden.

Kroezen merkt op dat in de praktijk ook voor studenten in latere jaren het goed mogelijk is het programma aan te passen, maar dat dit niet officieel geregistreerd is.

Kroezen merkt verder op dat het in een later stadium zinniger zou zijn om hierover nog eens met de onderwijsdirecteur van gedachten te wisselen. Van der Hoogt is het hiermee eens.

Kruidhof kan zich voorlopig vinden in de gang van zaken.

Kroezen verlaat de vergadering

Er wordt ingestemd met het studentenstatuut WB met de door de OLC voorgestelde wijzigingen.

Er wordt verder gegaan met het studentenstatuut CiT:

Hakvoort merkt op dat in het studentenstatuut wordt gesproken over de studiegids, die is in het studentenstatuut van WB vervangen door het VIST. De studiegids bestaat echter nog wel, in ieder geval digitaal.

In het vervolg hoeft in stukken die al door de OLC zijn geweest slechts naar wijzigingen en discussiepunten gekeken te worden. De OLC heeft zelf meer kennis op het gebied van onderwijs dan de FR. De FR wil in de toekomst wel graag de notulen van de OLC CiT ontvangen.

Er wordt ingestemd met het studentenstatuut CiT, n.a.v. het positieve advies van de OLC.

8. ARBO- en milieuverslag en –jaarplan

Er wordt opgemerkt, dat er in het verslag nog veel zaken gescheiden zijn tussen WB en CiT. Men vraagt zich af wanneer dergelijke zaken geïntegreerd gaan worden. Er wordt opgemerkt dat een aantal dingen nog met boedelscheiding te maken, hebben maar veel andere zaken niet. De verschillen zullen binnen drie jaar weggewerkt moeten worden, om het geheel in elkaar te kunnen schuiven.

Jong noemt, als ander voorbeeld, dat er nog scheiding is tussen meubilair en faciliteiten in computerzalen. Misschien zou het een idee zijn de compturzalen voor beide opleidingen toegankelijk te maken en vergelijkbaar in te richten. Van der Hoogt merkt op dat de FR-studentleden deze en andere zaken eens moeten inventariseren, zodat ze in de FR ter sprake kunnen worden gebracht.

Op korter termijn kan in ieder geval het BHV-team worden geïntegreerd. Ook vraagt men zich af of er al resultaten zijn n.a.v. de prijsvraag voor een nieuwe naam van het gebouw.

Van der Hoogt richt zich weer op de ARBO- en milieustukken. Hij merkt op dat er nog niet echt een verbetering is in de vorm van de stukken.

De jaarplanning is in ieder geval duidelijker. Maar verder straalt het nog niet veel professionaliteit uit. Er is bijvoorbeeld nog geen duidelijke scheiding tussen wat men wil, en wat men bereikt heeft. Er is geen duidelijk beleid en er is te weinig met bijlagen gewerkt.

Dikke pakken papier moeten ook worden voorkomen. Maar ondanks dat is het huidige jaarverslag en plan voor de FR onvoldoende om advies uit te kunnen brengen. Er volgt geen inhoudelijke bespreken. Aanbevelingen voor een komend verslag zijn te vinden in het verslag van de FR van 13 juni.

9. Reglement faculteit CTW

De vergadertijd is verstreken en een aantal FR leden hebben andere verplichtingen. Het bespreken van het faculteitsreglement wordt verplaatst tot na komende overlegvergadering, omdat het daar niet behandeld zal worden. Voor die bespreking zullen ook de bijlagen van het faculteitsreglement (o.a. verkiezingsreglement, reglement van de faculteitsraad) worden opgezocht.

De komende vergadering wordt gepland op 25 september voor de overlegvergadering van 12:30 tot 14:00.

Verdeling van specialisaties binnen de FR zal ook na de overlegvergadering geschieden.

10. Rondvraag

Er zijn geen vragen.