Archief 2001

Notulen 8e interne FR-CTW vergadering d.d. 18 december 2001

Aanwezig: Augustijn, Haaker, Hakvoort, Hofstra, Van der Hoogt, De Jong, Kroezen, Kruidhof
Met kennisgeving afwezig: Blokpoel, Dohmen Janssen

Voorzitter: Van der Hoogt
Notulist: Hakvoort

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering rond 12:30.

2. Notulen

Textuele wijzigingen worden doorgevoerd in de vorige notulen.

N.a.v. de notulen:

 • De door de FR voorgestelde wijzingen van het faculteitsraadreglement worden door Haaker doorgestuurd naar Ticheler.
 • Van der Hoogt is bij Grootenboer langs geweest om de middelenverdeling tussen de vakgroepen te bespreken, n.a.v. de opmerking van de vakgroepvoorzitter van Tribologie (TR). Uit het gesprek kwam naar voren, dat er naar alle waarschijnlijkheid een nieuw bod vanuit het CvB richting de faculteiten komt. Op basis daarvan zal een nieuwe middelenverdeling worden vastgesteld. Er is richting TR aangegeven dat de FR met Grootenboer over de kwestie heeft gesproken. Ook zal Grootenboer met TR contact opnemen. De FR wacht het resultaat af. Actie voor de toekomst lijkt niet direct nodig, omdat in de vorige overlegvergadering naar voren kwam, dat de vaste voet in de toekomst zal verdwijnen.
 • De lijst met voorkeuren voor taakverdeling binnen de FR lijkt te kloppen. De lijst zal in de toekomst dienen als uitgangspunt voor taakverdeling.
 • Kruidhof heeft de bijeenkomst bij CT niet bezocht. De bijeenkomst werd naar een tijdstip verplaatst waarop geen van de FR-leden kon.

3. Ingekomen stukken

Binnengekomen mail is rondgestuurd. Er zijn verder geen ingekomen stukken.

4. Mededelingen

Kruidhof moet om 13:30 de vergadering verlaten.

5. Stand van zaken rond facultaire herindeling, kanteling en financiën UT

Van der Hoogt geeft een kleine toelichting over de stand van zaken. De Jong merkt op dat we te laat zijn voor een reactie naar buiten, hierover is instemming. Er heerst een luwte op de UT, men wacht af wat er gaat gebeuren.

Een overzicht van de eropvolgende discussie:

Ook de decaan houdt zich op de vlakte, er spelen voldoende interne zaken.

Per 1 januari zal er een plan komen m.b.t. de facultaire herindeling. CTW zal waarschijnlijk als zelfstandige faculeit blijven bestaan.

Per 1 juni zullen nieuwe decanen worden benoemd. Het lijkt erop dat dit het opstarten van de (her)benoemingsprocedure binnen de eigen faculteit zal bespoedigen.

Er is een nieuw begrotingbod geweest richting de faculteiten, CTW kwam er niet slecht(er) vanaf.

Haaker stelt, dat de voornaamste zaken van invloed op de eigen faculteit zullen zijn:

 • (Her)benoeming decaan.
 • Kanteling onderzoeksinstituten (plan is dit voor 2003 gereed te hebben). Welke invloed zal dit hebben voor PIT/BMT/TIM(?)? Wat wordt de status van de werknemers, wie wordt hun werkgever? De RvT stelt, dat er commitment is over de kanteling, de UR (en een deel van de FR’en) is echter tegen.

Dit laatste lijkt tekenend, ook de RvT lijkt de medezeggenschap niet direct te betrekken. Wordt de herindeling (ook) van bovenaf opgelegd?

Er lijkt ook een probleem te zijn in de communicatie FR-UR. De UR koppelt nauwelijks terug wat er met de mening van de FR’en gebeurt. Kruidhof zal kijken wat er in de notulen van de vergaderingen tussen UR en CvB van terug is te vinden.

De MUB levert problemen. Het idee van de wet was om van medebestuur naar medezeggenschap te gaan. Het lijkt echter dat de centrale medezeggenschap buiten spel is gezet. Dit speelt op meer universiteiten.

Haaker haalt de kanteling weer aan. Het is nog de vraag wat er bij CTW zal kantelen. Krijgt bijvoorbeeld TIM of een deel van het onderzoek bij CiT een speerpuntstatus? In hoevere valt de vakgroep BMT onder het speerpunt BMT. In de huidige situatie is toekenning van speerpuntstatus gezien de financiële consequenties gunstig. Het is de vraag echter of er na de kanteling geen te sterke scheiding tussen onderzoeks- en onderwijspersoneel komt.

Omdat de komende overlegvergadering pas in februari is wordt voorgesteld om al eerder met Grootenboer over de bovenstanade zaken bij te praten. Haaker zal voor 8 of 22 januari een afspraak maken. Op 8 januari kan er verder gepraat worden over het bovenstaande zaken. Misschien is er dan meer bekend.

6. Rondvraag

Augustijn merkt op dat er bij CiT problemen zijn met zaken omtrend buitenlandse studenten/AIO’s. Vooral het verkrijgen van papieren, visa en woonruimte geeft problemen. Hij vraagt zich af of dergelijke zaken centraal geregeld worden en of WB er ook problemen mee heeft.

Augustijn merkt verder op, dat mensen die dergelijke zaken op de UT zouden moeten regelen onvoldoende geïnformeerd zijn en dat de relatie UT-vreemdelingenpolitie niet erg goed is.

Haaker merkt op dat er een folder is over het zaken m.b.t. buitenlandse studenten. Kroezen en Haaker vinden, dat het zowel centraal als bij de faculteit goed geregeld zoumoeten zijn. Bij WB zijn behalve huisvesting van buitenlandse AIO’s geen problemen bekend.

Augustijn merkt verder op, dat de AIO’s bij CiT speciale gevallen betreft, ze zijn niet in dienst van de UT maar voeren er slechts onderzoek uit. Bovendien is er door verandering van personele bezetting binnen CiT onervarenheid m.b.t. het bovenstaande.

Haaker zal Augustijn de folder doen toekomen.

Vreugdenhil is in het specifieke geval, waar Augustijn naar refereert, met Grootenboer in contact geweest. De komende overlegvergadering zal de FR e.e.a. voor de lange termijn ter sprake brengen.

Haaker doet nog de mededeling, dat er gebakkelei is tussen de faculteit en het FB over een mat (à +/- ƒ100) bij de zij-ingang, waar het nu een grote zooi is. Er worden meer problemen n.a.v. de verbouwing genoemd. De voornaamste klacht is de trage (of uitblijvende) reactie van het FB. Er wordt geen aanzet tot actie gedaan.

Actiepunten:

 • Haaker:
  • Doorsturen opmerkingen faculteitsraadreglement naar Ticheler.
  • Afspraak maken met Grootenboer voor het bijwonen van de FR-vergadering op 8 of 22 januari.
  • Folder over buitenlandse studenten doorspelen aan Augustijn.
 • Kruidhof:
  • Nagaan wat er in de notulen van de overlegvergadering tussen CvB en UR terug is te vinden over de mening van de faculteitsraden.


Overlegvergadering:

 • Wat is er binnen de faculteit geregeld m.b.t. buitenlandse studenten?
 • Hoe staan de zaken m.b.t. de middelenverdeling tussen vakgroepen?