Archief 2001

Notulen 7e interne FR-CTW vergadering d.d. 6 november 2001

Aanwezig: Dohmen-Janssen, Augustijn, Hakvoort, Hofstra, Kruidhof, Kroezen, Van der Hoogt, Haaker, De Jong

Met kennisgeving afwezig: Blokpoel

Voorzitter: Van der Hoogt
Notulist: Hakvoort

1. Opening

Blokpoel heeft zich afgemeld. Augustijn en Dohmen-Janssen verlaten de vergadering om 13:30 en zullen dus de overlegvergadering niet bijwonen.

2. Notulen vorige vergaderingen (16/10 en 23/10)

De tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd in de notulen van 16/10 en 23/10.

Naar aanleiding van de notulen zijn er de volgende opmerkingen:

 • Kruidhof: Er is een kamer voor de FR in Hal II, daar is computer met printer aanwezig die door de FR kan worden gebruikt. De sleutel ervan bleek zoek, er is een nieuwe sleutel geregeld, deze kan bij de servicedesk CTW worden afgehaald.
 • De FR heeft een kopieerkaart.

3. Ingekomen stukken

Alle ingekomen stukken zijn via de mail naar de FR-leden verstuurd (hieronder de besluiten van de UR n.a.v. de ACO-aanvragen voor de nieuwe opleidingen).

4. Mededelingen

 • De meeting tussen de UR en de RvT van de UT (op 16 oktober na de vergadering tussen de UR, FR’s en DR’s) was magertjes. Er was slechts een vertegenwoordiger van de RvT, die de standpunten van de UR, FR’s en DR’s zou ‘meenemen’.
 • Hakvoort betreurt het dat de stukken zo laat zijn, daardoor heeft hij niet alles kunnen doornemen. Van der Hoogt zegt, dat dit enigszins aan hem lag.
 • Hakvoort merkt op, dat de uitkomsten van de evaluatie van de MUB, resultaten opleverde die erg herkenbaar waren voor de UT, ondanks dat de UT een magere bijdrage aan de evaluatie heeft geleverd.
 • De Jong merkt op dat de cursus ‘onderhandelinstechniek’ minder zinvol was, dan de voorgaande cursus over rechten, plichten en reglementen. Dat de laatste cursus wel zinvol was, zal worden genoemd op de overlegvergadering.

5. Verslag vorige overlegvergadering

 • Hofstra vraagt zich af welke actie er wordt ondernomen n.a.v. de voorziene krapte m.b.t. onderwijsruimten in het CTW-gebouw. Kroezen meldt, dat in de wandelgangen rond gaat, dat BMT een ander onderkomen krijgt. Er wordt voorgesteld op de overlegvergadering nadere details te vragen.
 • Augustijn merkt op, dat in zijn opmerking over het strategieplan van CiT de worden ‘visie’ en ‘missie’ zijn omgedraaid. Dit zal worden gemeld op de overlegvergadering.
 • Dohmen-Janssen zegt, dat in haar opmerking ‘onderzoek’ staat waar het ‘onderwijs’ moet zijn.
 • De FR zal op de overlegvergadering haar keuze m.b.t. al dan niet delegeren van het instemmingsrecht over het studentenstatuut aan de OLC, zoals geformuleerd in de notulen van 2 oktober 2001, toelichten.

Het wordt voorzien, dat er tijd te kort is om alle stukken van de overlegvergadering te behandelen. Van der Hoogt stelt daarom voor om in ieder geval het faculteitsreglement vlot door te nemen en die middag te behandelen, ondanks dat niet alle leden van de FR in staat zijn gesteld alle stukken door te nemen.

6. Faculteitsreglement CTW

 • De opmerkingen die de faculteitsraad WB vorig jaar heeft voorgesteld zijn niet doorgevoerd in het voorlopig reglement. Deze zullen waar nodig opnieuw ter sprake worden gebracht.
 • Hakvoort merkt op dat voor op het reglement niet staat vermeld, of de FR instemming heeft verleend met het reglement. Op de overlegvergadering zal gevraagd worden dit toe te voegen.
 • Er is onduidelijkheid of in dit reglement IO en WB als aparte opleidingen moeten worden gezien. Het is de vraag of IO al formeel bestaat, zo niet dan is het niet consequent toegepast en moet het reglement volgend jaar weer worden herzien. Het is in ieder geval duidelijk, dat de cluster WB/IO niet moet worden gesplitst.
 • Kroezen vraagt zich af of het handig is, om zoals in het reglement staat, te stellen, dat vakgroepvoorzitters hoogleraren zijn. Ten Napel is bijvoorbeeld geen hoogleraar, maar wel vakgroepvoorzitter. Er zal worden voorgesteld in het reglement op te nemen, dat vakgroepvoorzitters in beginsel hoogleraren zijn.
 • Dohmen-Janssen vraagt zich af of er van vakgroepen mag worden gesproken, deze zijn met de MUB afgeschaft. Ze zijn echter gedefinieerd in het reglement en mogen als zodanig worden genoemd.
 • Er zal gevraagd worden in Artikel 2.2 de geldende regelingen uit te werken of te verwijzen naar een document waarin deze zijn opgenomen.
 • Er wordt opgemerkt, dat de FR niet wordt genoemd in Artikel 3.2, zij moeten instemmen met vaststelling c.q. wijziging van het reglement. De FR blijkt op meer plaatsen niet voor te komen, dit wordt echter afgedekt, door het faculteitsraadreglement, waarin de rechten en plichten van de FR worden genoemd. Maar omdat in dit artikel het CvB wel expliciet wordt genoemd, zal er gevraagd worden de FR ook in dit artikel te noemen.
 • Kroezen merkt op, dat hetgeen in Artikel 3.6 gesteld wordt m.b.t. het colloquium doctum niet strookt met het studentenstatuut. Er zal op de overlegvergadering worden voorgesteld dit te wijzigen.
 • Er zit in de huidige situatie een lid in het MT, met een speciale opdracht als gesteld in Artikel 5.2, hij is onder meer belast met de opzet van IO.
 • Hofstra merkt op, dat de clustercoördinator van CiT vice-decaan is en dat dit niet klopt met het Organisatieschema CTW, een bijlage van het faculteitsreglement..
 • Zowel door Artikel 7.5 en 8.3 kan er een conflict tussen hoogleraren en vakgroepvoorzitters optreden. Er zal worden voorgesteld deze artikelen te laten gelden onverlet het gestelde in artikel 7.4.
 • Hakvoort vraagt zich af wat in de toekomst het verschil tussen vakgroepen en masters zal worden. Er wordt uitgelegd, dat de eerste als organisatorische en onderzoekseenheden zullen fungeren, de laatste is de opleiding op een bepaald specialistisch gebied.
 • Er zal een wijziging op 8.2 worden voorgesteld zoals eerder genoemd.
 • Het is de vraag of IO en WB al een opleiding zijn, als dit zo is dan zal Artikel 2.9 moeten worden aangepast. Zo niet, dan zullen de opleidingen in artikel 13.3 een aparte OLC moeten krijgen.
 • In artikel 11.7 wordt verwezen naar 30.6, dit artikel bestaat niet meer.
 • Hakvoort vraagt zich af of in artikel 11.2, niet duidelijker moet worden gesteld, dat de onderwijsdirecteur, gezien zijn verantwoordelijkheid over de uitvoering van het OER, aanwijzingen aan hoogleraren mag geven. Gezien de huidige gang van zaken, lijkt er geen aanleiding dit artikel te wijzigen.
 • In onder andere artikel 12.7 wordt gesproken over ‘hij of zij’. Er zal voorgesteld worden overal de mannelijke vorm te gebruiken en in de inleiding te stellen, dat overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt indien van toepassing de vrouwelijke vorm mag worden gelezen.
 • Bij Artikel 13.3, zal worden gevraagd het artikel te wijzigen zoals voorgesteld door de voormalige faculteitsraad WB. Hierdoor krijgen studenten inspraak in de benoeming van OLC-leden en de voorzitter van het OLC.
 • Er zal worden gevraagd aan 14.1.b toe te voegen, dat de OLC ook advies aan de decaan mag uitbrengen.
 • Het is onduidelijk of de Kamer van hoogleraren uit alle hoogleraren of alleen uit de vakgroepvoorzitters bestaat. Het reglement spreekt zichzelf en (dus) de praktijk in deze tegen. Er zal worden gevraagd dit te veranderen naar de praktijk (hoogstwaarschijnlijk zitten alle hoogleraren in de kamer).
 • Er zal n.a.v. Artikel 19.1 worden gevraagd of er ook bewust gezocht zal worden naar studenten voor in de DR.
 • De faculteitsraad WB vroeg zich af in hoeverre er door het opnemen van Artikel 18 én 19 een extra bestuurslaag (met bijbehorende vergaderingen 3en bureaucratie) wordt gecreëerd. Deze vraag zal op de overlegvergadering worden gesteld.
 • Het CIPV wordt zowel in Artikel 20.1 en in Artikel 16 genoemd. Het past beter in Artikel 16, daarom zal worden voorgesteld artikel 20.1 te verwijderen.
 • Er zal worden voorgesteld Artikel 20.2 op te nemen bij de taken van de decaan. Hierdoor vervalt samen met het voorgaande punt heel Artikel 20.
 • Artikel 21.2 kan weg, dit staat al in het faculteitsraadreglement.
 • Kroezen merkt op dat Artikel 24 niet in overeenstemming is met het OER, waarin een gelijksoortige maar meer praktische regeling omtrent het collectief beklag is opgenomen. Er zal worden voorgesteld in het faculteitsraadreglement hiernaar te verwijzen.
 • Hakvoort stelt voor in Artikel 26.1 toe te voegen, dat er een student in de benoemingsadviescommissie voor een hoogleraar moet zitten. Dit zal ook in de overlegvergadering worden voorgesteld.
 • Dohmen-Janssen vraagt zich af of er ook een vrouw in de benoemingsadviescommissie moet worden opgenomen. Ook dit zal worden meegenomen naar de overlegvergadering.
 • Kruidhof vraagt zich af of in Artikel 27 niet moet worden meegenomen, dat de FR er instemming mee moet verlenen. Hakvoort legt uit, dat in de cursus over rechten, plichten en reglementen ter sprake kwam, dat de FR medezeggenschap heeft over alles wat de decaan m.b.t. het bestuur van de faculteit beslist. Wanneer de FR en de decaan het niet eens zijn over bepaalde zaken, bijvoorbeeld de interpretatie van het reglement, kan er beroep worden gedaan op het artikel over geschillen in het faculteitsraadreglement.


Het faculteitsraadreglement en het verkiezingsreglement worden komende vergadering behandeld en zullen niet op de komende overlegvergadering (die middag) ter sprake komen. Van der Hoogt zal 20 november afwezig zijn.