Archief 2001

Notulen 6e interne FR-CTW vergadering d.d. 23 oktober 2001

Aanwezig: Dohmen-Janssen, Augustijn, Hakvoort, Hofstra, Blokpoel, Kruidhof, Kroezen, Van der Hoogt, Haaker

Met kennisgeving afwezig: De Jong

Voorzitter: Van der Hoogt
Notulist: Hakvoort

1. Opening

Het enige punt van deze vergadering is het opstellen van een advies van de FR CTW inzake de ACO-aanvraag van de nieuw te vormen brede technische bachelor.

Over 2 weken zal er weer een standaard FR-overleg zijn vlak voor de overlegvergadering. De stukken (inclusief faculteitsraadreglement, FR-reglement en FR-verkiezingsreglement) zullen tijdig worden opgestuurd.

2. Notulen

De notulen van de vorige vergadering (16 oktober 2001) worden besproken op de komende vergadering.

De notulen kunnen op het web geplaatst worden, daarvoor moeten ze naar Traast worden gemaild. Kroezen deelt mee, dat in de cursus ‘Rechten, plichten en reglementen FR’ naar voren is gekomen, dat de FR wel meer naar buiten mag treden dan in het verleden het geval was. Het plaatsen van de verslagen van de vergaderingen op het web is daar een eerste stap in. Ook zouden op het web de vergaderdata kunnen worden vermeldt en kunnen er foto’s en mailadressen bij worden geplaatst. Verder kunnen er door persoonlijk contact op de werkvloer, in de kantines en in de colleges etc. zaken die onder de achterban leven worden opgepakt. Hakvoort merkt op, dat tijdens de training ook naar voren kwam, dat een FR’s een PR-functionaris had en dat dat misschien wat is om bij de functieverdeling mee te nemen.

3. Advies inzake ACO-aanvraag brede bachelor

Veel FR’s hebben al een advies uitgebracht, deze zijn rondgestuurd binnen de FR CTW. Van der Hoogt stelt voor het advies van de FR CTW inzake de ACO-aanvraag van de brede bachelor op te hangen aan de punten die in de concept-besluit staan genoemd.

Punt 1:

Bij dit punt zal in het advies vermeld worden, dat er voor de daadwerkelijke instelling van de opleiding nog aandacht zal moeten worden besteed aan:

  • De inbedding van de brede bachelor in de UT-organisatie. De FR CTW wil deze discussie na de ACO-aanvraag voeren. Dohmen Jansen geeft aan, dat het CvB (c.q. Huib de Jong) wel denkt over de opzet van brede bachelors per (nieuw te vormen) faculteit, maar bleef daarover vaag.
  • Het voorkomen van een verhoging van de werkdruk van het personeel in de toeleverende faculteiten door deze nieuwe opleiding en de nieuwe onderwijsvormen daarin.
  • Een beter inzicht in een mogelijke toename van het aantal techniek studenten. De FR CTW heeft sterke twijfels bij het instroomonderzoek en verwacht, dat de opleiding vooral studenten trekt die anders voor een andere technische opleiding zouden kiezen. De opleidingen vissen namelijk allemaal uit dezelfde vijver van VWO’ers met een Natuur en Techniek profiel. Kruidhof verwacht dat er bijvoorbeeld veel twijfelaars worden getrokken die niet weten welke technische opleiding ze moeten kiezen. Dohmen Jansen geeft aan dat dit niet de bedoeling is, het wordt een zware opleiding met duidelijke accenten.
  • Financiering van het onderwijs. De FR CTW vraagt zich af waarom de huidige opleidingen moeite hebben om de nieuwe intensievere onderwijsvormen te financieren en het bij de nieuwe brede bachelor wel uit kan.
  • De financiering van de opleiding, die zowel in de opstartfase als in de lopende fase niet ten koste mag gaan van de financiering van de al bestaande opleidingen.
  • De benodigde personeelsbezetting mag niet ten koste van de huidige faculteiten gaan.

Verder zal in het advies worden benadrukt, dat het advies over de ACO-aanvraag van de opleiding, niets zegt over de daadwerkelijke instelling van de opleiding, mede omdat bovenstaande punten nog verder moeten worden uitgewerkt. De FR CTW zou daarbij graag betrokken willen worden.

Daarnaast zal er in het advies worden opgemerkt, dat een beslissing over de daadwerkelijke instelling van de opleiding in februari 2002 te vroeg is. Er is te weinig tijd om voor die tijd een goede discussie erover te voeren. Ook zal worden aangegeven, dat de FR CTW wenst dat de medezeggenschap bij de discussie over de instelling eerder betrokken wordt.

In beginsel staat de FR CTW positief tegen de opzet van de bachelor.

Punt 2:

Bij dit punt wordt vermeld, dat wanneer CTW en de FR CTW nauw betrokken worden bij de opzet van de opleiding, de FR CTW zich constructief doch kritisch zal opstellen jegens de nieuw te vormen bachelor, mits daarbij de bij 1 genoemde punten aan bod komen. Voor hulp van de faculteit CTW bij de uiteindelijke opzet moeten wel mensen en middelen ter beschikking worden gesteld.

Punt 3:

Bij dit punt zal worden vermeld, dat de FR CTW de doorstoom van de brede bachelor studenten naar een master op de UT als een gezamenlijke taak van alle faculteiten ziet. Het programma moet er wel borg voor staan dat studenten voldoende diepgang hebben gehad om zich te kwalificeren voor een master. Het lijkt alsof het ingediende programma daar voldoende borg voor staat. Er worden wel vraagtekens gezet in hoeverre de brede technische bachelor toegang geeft tot een CiT master. CiT is niet bij de ontwikkeling van de brede technische bachelor betrokken en er zullen veel management, bestuurs- en beleidsmatige vakken het pakket van de student moeten worden opgenomen, om zich te kwalificeren voor een CiT master.

Punt 4:

De examencommissies van de (nog nieuw op te richten) masters kunnen slechts bepalen of studenten zich kwalificeren voor de master. De FR CTW kan niet aangeven of de studenten van de brede technische bachelor voldoende gekwalificeerd zijn. Het lijkt de FR CTW in principe wel mogelijk dat studenten van de brede technische bachelor een CTW-master kunnen volgen, indien zij daartoe voldoende gekwalificeerd zijn. Het voorgaande is volgens Van der Hoogt dan ook een open deur.

Kruidhof geeft aan dat we uit moeten kijken, dat een positief advies over de ACO-aanvraag niet door het CvB wordt gebruikt als een vrijbrief om de opleiding ook daadwerkelijk in te stellen. In het verleden bleek het CvB nogal eens besluiten buiten de medezeggenschap om gedaan te hebben en wordt daardoor gewantrouwd. Hij pleit ervoor hierover in ieder geval een signaal af te geven. Van der Hoogt geeft aan dat we dat vorige week in het overleg met de FR’s, DR’s en de UR al hebben gedaan en vraagt zich af of dit nogmaals via dit advies moet.

Van der Hoogt stelt voor een positief advies te geven, onder voorbehoud dat de eerder genoemde openstaande punten nog worden uitgewerkt. Het advies gaat alleen over de ACO aanvraag, niet over de definitieve instelling ervan, wat duidelijk zal worden aangegeven. De FR kan zich hierin vinden. Het belang van een aanvraag op dit moment lijkt duidelijk, bovendien zal er, zoals Van Der Hoogt aangeeft, bij uitstel waarschijnlijk komend jaar pas weer op het laatste moment naar gekeken worden.

Het wordt dus een “ja”, mits er voor de definitieve instelling nog in samenspraak met de (decentrale) medezeggenschap een nadere uitwerking wordt gemaakt m.b.t. eerder genoemde punten als de facultaire inbedding, financiën en personeel. Bij het verdere traject, voorafgaande aan de instelling, zal de FR-CTW zich constructief opstellen jegens de uitwerking van de plannen.

Augustijn merkt op, dat de FR daarbij dan in een vroeg stadium bij betrokken moet worden, om te voorkomen dat de FR op het laatste moment met de rug tegen de muur worden gezet. Kruidhof geeft aan, dat de discussie niet -zoals bij het advies over de ACO-aanvraag- op het allerlaatste moment gevoerd moet worden.

Hakvoort geeft aan, dat de FR CTW net als een aantal andere FR’s hebben gedaan, wel een compliment over de opzet en inhoud van de brede technische bachelor gegeven mag worden. Hofstra geeft aan, dat hij het wel jammer vindt, dat CiT niet betrokken is geweest.

Haaker zal op korter termijn de mening van de FR CTW verwoorden en versturen naar het CvB, de decaan, de andere FR’s en de UR.

4. Rondvraag

Blokpoel wil weten of er voor de studentleden van de FR de mogelijkheid is om ergens gratis de stukken die over de mail komen uit te printen. Kruidhof zal bij Ticheler navragen of hiervoor een kopieerpas of een andere oplossing is.