Archief 2001

Notulen 5e interne FR-CTW vergadering d.d. 16 oktober 2001

 Aanwezig: Dohmen-Janssen, Augustijn, Blokpoel, Hakvoort, Hofstra, De Jong, Kruidhof, Kroezen, Van der Hoogt

Met kennisgeving afwezig: Haaker

Voorzitter: Van der Hoogt
Notulist: Hakvoort

1. Opening

De vergadering wordt om 12:35 geopend.

2. Notulen vorige vergadering

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.

Naar aanleiding van de notulen:

De cursussen voor FR-leden zijn in de Drienerburcht. De Jong, Blokpoel, Hakvoort en Kroezen volgen cursussen. De eerste drie hebben zich ingeschreven voor de cursus ‘Rechten, plichten en reglementen’ en de cursus ‘onderhandelen’. Er zal verslag worden gedaan van de cursussen m.n. ‘Rechten plichten en reglementen.’

Aan het eind van de notulen zal een actiepuntenlijst worden opgenomen. Deze wordt opgesteld n.a.v. de actiepunten die aan het eind van de vergadering worden opgesomd.

De notulen zullen ook op het internet worden gezet. Dit was gebruikelijk bij de FR T&M en WB. De notulen zijn openbaar. Kroezen zal Ticheler vragen waar en hoe deze op het net worden geplaatst.

3. Ingekomen stukken

 • Stukken voor de vergadering met de UR, FR’en en DR’en heden middag.
 • Stukken over de nieuwe opleidingen
 • Stukken over Hartslag, Berenschot, de bezuinigingen en de reorganisatie.
 • Stukken over de brede techniek bachelor en brede maatschappelijke bachelor. Daarbij is een brief waarin de FR om instemming met de plannen wordt gevraagd.
 • Over de mail is een stuk van Hakvoort gestuurd, met daarin de tekst voor op de SOWeBo Homepage.

4. Mededelingen:

Dohmen Jansen is naar een bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de FR’en en het CvB (c.q. Huib de Jong) over onderwijs geweest. Daarbij is voornamelijk gesproken over de nieuw op te richten brede bachelors. Het CvB heeft uitleg gegeven over hun ideeën m.b.t de nieuwe brede Bachelor.

De UR had richting het CvB aangegeven, dat zij willen, dat ook de FR’en worden gevraagd om in te stemmen met de ACO aanvraag voor de nieuwe brede bachelors.

Het CvB wil in ieder geval een ACO aanvraag indienen voor de brede bachelors. Of ze ook daadwerkelijk van start gaan kan in een later stadium (waarin ze meer zijn uitgewerkt) worden beslist. De brede bachelor zien zij als een wapen in de concurrentie voor VWO’ers met andere WO en HBO instellingen.

Vooral TN was bang voor kannibalisme. Zij uitten sterke kritiek op de gehanteerde berekeningsmethoden m.b.t. kannibalisme. Ze vroegen zich af of er een weg terug was, wanneer blijkt dat het kannibalisme effect sterker is dan gedacht. Hakvoort denkt juist dat de CTW opleidingen meer getroffen worden door de brede technische bachelors. De huidige CTW opleidingen zijn nu ook breed van opzet, wat voor veel studenten een reden is een van de drie CTW-opleidingen te kiezen. Dohmen Jansen geeft aan dat er tijdens het gesprek duidelijk naar voren kwam, dat het een zwaar technische opleiding wordt en een beetje in de richting de nieuwe brede Utrechtse bachelor zal gaan (zonder dat er hoge kosten aan verbonden zijn en er selectie plaatsvindt). De opleiding wordt anders breed dan waar Hakvoort op doelt, meer breed in de harde techniek en zal eerder studenten van CT of TN trekken.

De studenten zullen zich in de brede bachelor door het volgen van vakken op voldoende niveau moeten kwalificeren voor een master. In de eerste opzet zouden de brede bachelor studenten aan elke master moeten kunnen deelnemen, als ze daarvoor de juiste vakken hadden gevolgd. Nu is dat minimaal een master per technische faculteit en het liefst een per opleiding.

Uit de brieven blijkt, dat het managementteam van CTW al heeft ingestemd met de plannen. Ze vragen de FR om er ook mee in te stemmen.

Kruidhof merkt op dat we uit moeten kijken om te snel met halve plannen in te stemmen om situaties als bij BMT te voorkomen.

Er worden ook kritische kanttekeningen gezet bij de financiering van de opleiding. Hoe kan de opleiding met de intensieve begeleiding en de benodigde projectruimten wel betaald worden, terwijl de huidige opleidingen er moeite mee hebben? Er wordt opgemerkt, dat er voor elke aanvraag voor een nieuwe opleiding in ieder geval geld vrij wordt gemaakt voor de opstartfase.

Het CvB gaf aan, dat veel onderwijs, toegeleverd vanuit andere faculteiten identiek zal zijn aan al bestaand onderwijs. Dit spreekt echter de plannen tegen. Daarin wordt aangegeven dat er voor de opleiding zowel qua inhoud als qua vorm nog veel vakken, cursussen en projecten moeten worden ontwikkeld.

Van der Hoogt merkt op, dat ons gevraagd wordt voor 20 oktober advies te geven (binnen 2-3 weken dus). Hij vindt echter dat de stukken eigenlijk ook langs de OLC zouden moeten, daar hebben ze meer inzicht in en kennis over onderwijsvraagstukken. Zij zouden advies naar de FR kunnen uitbrengen. De Jong merkt op dat de OLC’s opleiding specifiek zijn. Hierop wordt opgemerkt, dat er wel veel toelevering van onderwijs vanuit de bestaande opleidingen komt.

CiT is niet betrokken bij de opzet van de brede bachelor. Waarschijnlijk, omdat een brede bachelor student alleen maar management vakken in de vrije keuzeruimte zou moeten opnemen om zich te kwalificeren voor een CiT master. WB is wel nauw bij de opzet betrokken geweest. Van der Meer als specialist op WB-gebied en Ruiter als onderwijsspecialist.

Op zich wil de FR wel instemmen met de plannen, wanneer er markt is voor de brede bachelor. We zien dat het nu moet gebeuren, anders zijn we te laat en kunnen andere universiteiten ons voor zijn (en dus studenten wegtrekken). Augustijn merkt op, dat we wel de kanttekening moeten plaatsen, dat de opzet van de opleiding en de opleiding zelf niet over de ruggen van de medewerkers binnen de bestaande opleidingen moet gaan. Dit zou ten koste van het onderwijs in de huidige opleidingen kunnen gaan en de werkdruk van de docenten sterk verhogen.

Dohmen Jansen vraagt zich af of er wel extra studenten worden geworven voor technische opleidingen met de opzet van een brede technische bachelor. Er wordt opgemerkt, dat we bij de opzet van de brede technische bachelor in ieder geval geen studenten verliezen aan andere technische universiteiten.

De vraag is of er in deze vergadering al een beslissing moet worden genomen, of dat we beter het verloop van de vergadering heden middag kunnen afwachten. De FR van BSK wil voor goedkeuring eerst kijken of het niet beter is om in de toekomst over te gaan tot 5 bachelors (verbonden aan de nieuw te vormen 5 faculteiten). Het CvB (c.q. Huib de Jong) denkt hier wel over, maar het is nog niet duidelijk hoe dit in de toekomst vorm moet worden gegeven. Het is dan wel de vraag of het mogelijk is in de toekomst de aanvraag voor brede bachelors op te splitsen in 5 minder brede bachelors.

Er wordt geopperd, dat de UT dan in ieder geval nu de aanvragen zou moeten doen. Kruidhof merkt nogmaals op dat we uit moeten kijken met preventief aanvragen. Hij vraagt zich af of de aanvragen niet alleen uit publiciteitsoverwegingen worden gedaan. Daarbij vraagt hij zich dan ook af wat het dan voor een zin heeft. VWO’ers kunnen toch nog niet voor de nieuwe opleidingen kiezen en het levert wel veel onrust op.

Van der Hoogt stelt voor nu nog niet tot een advies over te gaan en tot na de vergadering heden middag te wachten en later op de ACO aanvragen terug te komen. Wel wil hij het “Concept-besluit Faculteitsraad CTW inzake brede bachelor opleiding techni­sche wetenschappen” doornemen.

Vanuit het CvB is aangegeven dat instemming van de FR’en met punt 1 en 3 essentieel is voor het welslagen van de opzet van de brede bachelors. Er wordt met nadruk gesteld, dat er nu een aanvraag wordt ingediend en dat later nog over inbedding en bekostiging wordt nagedacht. In dat stadium wordt beslist over het daadwerkelijk opstarten van de opleidingen. De vraag is echter of wij als FR er dan nog wel bij worden betrokken. Kruidhof en Kroezen vragen zich af wat voor een zin het heeft binnen de huidige onzekerheid te beslissen. Is het wel verstandig om er mee aan de slag te gaan in de huidige onzekerheid? Daar tegenover staat de vraag welke buil we ons kunnen vallen door de opleidingen nu aan te vragen.

Bij punt 2 is het niet duidelijk wat onder ‘constructief opstellen’ wordt verstaan. Dat hangt sterk af van de middelen die ons daarvoor ter beschikking worden gesteld en in hoeverre we erbij betrokken worden. Nu is er geen mankracht vrij om te helpen bij het opzetten van zo’n opleiding en dat zal in 2003 niet anders zijn. Van der Hoogt merkt op, dat wanneer de opleiding sterk wordt ingebed binnen het al bestaande cursusaanbod er niet zoveel extra mankracht hoeft te worden ingezet. Augustijn merkt op, dat dat tegen kan vallen. Voor de studenten van de KMA worden bij CiT soms dezelfde cursussen in een jaar vaker gegeven, omdat het i.v.m. verroostering niet samen kan.

Hakvoort merkt op, dat er voor de opzet waarschijnlijk extra geld beschikbaar is en er onderscheid moet worden gemaakt tussen kosten voor de opzet en een draaiende opleiding. Dat laatste ziet er goed uit volgens Van der Hoogt.

Van der Hoogt stelt nogmaals voor om te beluisteren wat er vanmiddag gezegd wordt en later te beslissen om wel of niet in te stemmen met het voorstel.

Hakvoort wil nog wel opmerken dat er uitgekeken moet worden voor discriminatie tussen de nieuwe en de al bestaande opleidingen. Hij vraagt zich af waarom er voor de nieuwe opleiding individuele intakegesprekken zijn, er veel individuele begeleiding en projectruimten bekostigd kunnen worden terwijl dat bij de bestaande opleidingen niet kan.

Kruidhof stelt voor eerst de huidige ontwikkelingen op bestuurlijk vlak af te wachten en dan pas in te stemmen met voorstellen. Snel reageren is gezien de extra last ook niet mogelijk.

Er wordt verder gegaan met het doorkijken van het “concept-besluit “; Het lijkt geen probleem om studenten van de brede bachelor toe te laten tot in ieder geval een master op de UT (punt 3), zeker gezien de afhankelijkheden die in het punt worden gesteld. Bij punt 4 wordt opgemerkt, dat wij als FR niet in staat zijn aan te geven of studenten toegelaten kunnen worden tot een master binnen de faculteit. Dat beslist de examencommissie van de master. Het lijkt erop alsof het punt bedoeld is, om totdat die examencommissies bestaan een soort intentieverklaring af te geven.

5. Standpunten/discussiepunten voor bespreking met UR/FR’s hedenmiddag

Het andere uur op de vergadering heden middag zal besteed worden aan de discussie over de aanstaande bezuinigingen, reorganisaties, Hartslag en Berenschot.

Er wordt opgemerkt, dat het overduidelijk is dat het stuk van de Abvakabo en de daaruit gehaalde concept-resolutie van vanmiddag door een bond geschreven zijn.

De mail van de FR voor de CTW medewerkers (over of er actie nodig is richting het CvB gezien de huidige ontwikkelingen op de UT) is rondgestuurd. Er waren 85 reacties:

 • 83 voor
 • 2 tegen

Een derde van de medewerkers heeft dus gereageerd en was overwegend voor actie. De FR is blij met deze relatief hoge respons.

De resultaten per opleiding waren:

CiT

 • 26 voor

WB

 • 57 voor
 • 2 tegen

Van der Hoogt concludeert hieruit dat we in zouden moeten stemmen met het stuk van de Abvakabo.Hakvoort merkt op dat dit niet helemaal de conclusie zou moeten zijn. Het ging meer om de geest van het stuk, dat stond ook duidelijk in de mail. Het stuk van de Abvakabo was zoals genoemd nogal extreem in de bewoordingen.

Er wordt verder gegaan met de inhoud van de concept-resolutie voor de vergadering van heden middag. Dohmen Jansen merkt op dat het onduidelijk is wat er met ‘toegenomen managementcultuur’ wordt bedoeld. De algemene mening is dat dit niet in de verklaring hoort. Er is wel instemming met het gebrek aan de betrokkenheid van de raden bij de besluitvorming. Hakvoort merkt op dat Berenschot niet als een uitwas betiteld mag worden het was slechts een inventarisatie van de bezuinigingsmogelijkheden. Er is wel veel onrust ontstaan n.a.v. de ontwikkelingen in de afgelopen tijd, bijvoorbeeld bij de opzet van major/minor. Er is over het algemeen echter niet te veel tijd verspeeld, maar soms juist te weinig tijd voor de ontwikkelingen uitgetrokken.

Er wordt opgemerkt, dat Berenschot o.a. bij het bepalen van de verhouding OBP/WP niet is uitgegaan van de campuscultuur. Kroezen ondersteunt dit met voorbeelden, waaruit blijkt dat nu sterk gesneden wordt in vroegere verworvenheden op de campus. Er worden ook vraagtekens gezet bij het betrekken van allerlei adviesbureaus bij de plannen. De UT heeft zelf de specifieke kennis en zelfs de management en bestuurskennis in huis. Van der Hoogt merkt op dat dit misschien met de ‘toegenomen managementcultuur’ wordt bedoeld.

Kroezen vraagt zich af of het nog wel mogelijk is om efficiënter te werken, zoals gesteld wordt. Het lijkt nu alsof we dat nu niet doen. Dat we de maatschappelijke taak hoog in het vaandel hebben wordt onderstreept door de FR, de universiteit zou niet alleen op financiële gronden gewaardeerd moeten worden. Hakvoort merkt op, dat als je de beste universiteit bent, dat ook wat kost.

Als toevoeging op het stuk wordt voorgesteld, om de universitaire gemeenschap niet alleen meer, maar ook tijdig bij de besluitvorming te betrekken.

Er zijn dus veel kanttekeningen bij de concept-resolutie, maar er is wel instemming met de geest ervan.

Hakvoort merkt op, dat het stuk van de FR BSK veel sterker was. Kruidhof geeft aan dit stuk ook veel opbouwender te vinden. Dit stuk zal waarschijnlijk ook behandeld worden, omdat het door de UR mee is gestuurd en de FR BSK expliciet vraagt of de FR’en in hun stuk mee kunnen gaan. Het stuk is ontdaan van vakbondsjargon en is gestructureerder opgezet. De FR CTW zal voorstellen dit stuk over te nemen i.p.v. het Abvakabo stuk.

Nieuwe opleidingen

De voors en tegens van de brede bachelors zijn al besproken.

De andere opleidingen die de UT wil aanvragen zijn geneeskunde en gezondheidswetenschappen. De vraag is echter wat de FR CTW daarover kan adviseren, wij weten er weinig van.

Vorig jaar is de aanvraag voor gezondheidswetenschappen afgewezen. Die aanvraag is nu verder uitgewerkt.

De geneeskunde opleidingen in Nederland worden uitgebreid en er wordt een nieuwe opleiding opgezet. Enschede en Tilburg zijn daarvoor de gegadigden. Ze moeten met een lage prijs per student komen, omdat het rijk de kosten voor de geneeskunde opleiding omlaag wil hebben. Hakvoort vraagt zich af of het dan wel verstandig is nu die opleidingen op te zetten, de UT kan met de huidige financiele tekorten moeilijk een goedkope opleiding aanbieden. De faciliteiten in Enschede voor geneeskunde lijken gunstig. Het Medisch Spectrum heeft veel in huis, maar zal waarschijnlijk geen academisch ziekenhuis worden i.v.m. de kosten. Er kan wel worden samengewerkt met het academisch ziekenhuis in Munster.

De nieuwe opleidingen zullen geen beslag leggen op al bestaand personeel, omdat er weinig raakvlakken zijn. Verder wordt er nog opgemerkt, dat met de aanvraag van geneeskunde en gezondheidswetenschappen af wordt geweken van een oud standpunt, dat nieuwe opleiding dicht tegen al bestaande zouden aanliggen.

Er wordt besloten, de meningen tijdens het overleg heden middag af te wachten, we kunnen er nu zelf geen mening over vormen.

6. Taakverdeling binnen FR

De taakverdeling wordt verplaatst naar komende week.

7. Planning

Voor het afgeven van een advies m.b.t. de brede bachelors zal de FR …. nog eens bij elkaar komen.

Actiepunten:

 • Kort verslag cursus ‘Rechten, plichten en reglementen van de FR’ (Blokpoel, De Jong, Kroezen en Hakvoort)
 • Navragen hoe notulen op het internet kunnen worden gezet (Kroezen)
 • Bezoeken van de vergadering heden middag (Van der Hoogt, Dohmen Jansen, Kroezen, De Jong, Hofstra, Kruidhof en Hakvoort)