Archief 2001

Notulen 4e interne FR-CTW vergadering d.d. 2 oktober 2001

 Aanwezig: Dohmen-Janssen, Augustijn, Blokpoel, Hakvoort, Hofstra, De Jong, Kruidhof, Haaker, Kroezen, Van der Hoogt

Met kennisgeving later: Van der Hoogt

Voorzitter: Dohmen Jansen, Van der Hoogt
Notulist: Hakvoort

1. Opening

De vergadering wordt geopend. Er wordt meegedeeld, dat tekstuele opmerkingen over het jaarplan naar Ticheler gemaild kunnen worden.

2. Notulen vorige vergadering

  • De notulen krijgen paginanummering.
  • “geld” bij de alinea over het ARBO-jaarplan moet “geldt” zijn.
  • De notulen suggereren dat Augustijn aangeeft, dat men blij moet zijn met een lage VWO instroom. Er wordt bedoeld dat Augustijn aangeeft, dat men blij moet zijn met de hoge instroom vanuit het HBO, die de lage VWO instroom compenseert.
  • De ambitieuze plannen in onderzoek (onder aan pagina 2) moeten ambitieuze plannen in onderwijs zijn.

3. Ingekomen stukken

  • Kroezen heeft informatie m.b.t. de cursussen voor FR-leden, hier wordt bij punt 8 verder op in gegaan.
  • Mail van de FR van BSK met hun standpunt inzake reorganisaties en bezuinigingen op de UT.
  • Een uitnodiging van de UR voor een vergadering op 16 oktober.
  • Mail, die de FR van T&M aan de medewerkers heeft gestuurd om de mening m.b.t. de reorganisatieplannen op de UT te peilen.

4. Mededelingen

  • Het jaarplan is nog niet naar het CvB gestuurd, omdat alle decanen besloten hebben deze nog niet in te sturen. Dit is gedaan vanwege de onenigheid met het CvB en de korte tijd tussen toekenning van de gelden en de inleverdatum van de begroting
  • De voorgestelde data voor de komende interne en overlegvergaderingen worden genoemd. Voorlopig kan iedereen zich erin vinden. Alle data worden ook nog aan de FR-leden gemaild.

5. Standpunt FR t.o.v. bezuinigings- en reorganisatieplannen

De UR wil op 16 oktober een gemeenschappelijke bijeenkomst met de FR’en houden i.v.m. de plannen van en de gang van zaken met het CvB.

Van der Hoogt stelt voor om er met een redelijke delegatie heen te gaan. Er blijkt voldoende animo binnen de FR.

Om ons voor te bereiden stelt Van der Hoogt voor het stuk van de FR van BSK en van de ABVAKABO door te lezen en er voor de komende interne vergadering en over na te denken. De komende interne vergadering kan er dan een standpunt bepaald worden voor de vergadering met de UR op de 16e.

Dohmen Jansen noemt de mail van de FR van T&M, waarin de mail van de ABVAKABO is opgenomen, met de vraag aan de medewerkers of er actie ondernomen moet worden. Ze vraagt zich af of dit ook wat voor CTW is. Zo kunnen we onze achterban erbij betrekken en het sterkt onze mening op de gezamenlijke vergadering.

Het lijkt iedereen een goed initiatief om zo de contacten met de achterban aan te trekken. Augustijn stelt voor om net als in het mailtje van T&M te vragen of er actie moet worden ondernomen richting het CvB en niet direct te vragen welke actie.

Hakvoort stelt, dat dat een goede werkwijze is, aangezien het stuk van de ABVAKABO nogal breed is en er een aantal verschillende standpunten in worden genoemd.

Dohmen Jansen en Augustijn gaan met als uitgangspunt het mailtje van de FR T&M een mail voor de medewerkers van de faculteit CTW opstellen met de vraag of ze het eens zijn met de gang van zaken en of ze vinden dat er actie ondernomen moet worden.

Vaak wordt er niet geantwoord op dergelijke mail aan medewerkers, om toch een goed beeld te krijgen, zal er ook gevraagd worden te reageren als men het wel met de gang van zaken eens is.

Kruidhof vraagt zich af of dit het enige is waarover de 16e gesproken moet worden. Van der Hoogt stelt, dat het gaat om het idee, waaronder de bezuinigingen, de gang van zaken, ontslagronden, samenvoeging van faculteiten en alle onderwijsvernieuwingen (Bachelor Master, Major Minor). Het gaat om het idee over de manier waarop er met medewerkers en studenten wordt omgegaan en om eens te horen hoe de UR en de overige FR’en er tegenover staan.

Er kan worden gekeken of er gezamenlijke actie moet worden ondernomen. We kunnen zo voorkomen dat de FR’en of de UR gepasseerd worden door aparte onderhandelingen vanuit het CvB. (Quote Kruidhof: “Verdeel en heers”.)

De komende vergadering zal de vergadering met de UR worden voorbesproken. Iedereen moet voor zichzelf de stukken doornemen en punten noteren.

Voor de 16e zullen de volgende personen worden aangemeld: Hofstra, De Jong, Kruidhof, Van der Hoogt, Dohmen-Jansen, Hakvoort, Kroezen en misschien Augustijn. Haaker zal dit doorgeven.

6. Faculteitsregelement CTW

De FR werkt nu onder een voorlopig reglement, het is zaak deze in de nabije toekomst naar onze wensen aan te passen.

Het is nog onduidelijk wie het faculteitsreglement vaststelt, het CvB of de decaan.

Het FR-reglement is een bijlage van het faculteitsreglement.

De studentenleden van de FR hebben nog geen Faculteitsreglement ontvangen, waardoor het nu niet behandeld wordt. Het reglement wordt over 4 weken besproken, de komende keer wordt vrijgehouden voor het voorbespreken van de vergadering met de UR.

Het verkiezingsreglement voor de FR zal dan ook behandeld worden. Haaker zal bij het faculteitsbureau vragen of de FR-leden de reglementen inclusief de bijlagen (FR-reglement, verkiezingsreglement) toegestuurd kunnen krijgen.

Kroezen merkt op dat IO nog helemaal niet genoemd wordt in de reglementen. Hier zal op 6 november ook naar gekeken worden.

7. Standpunt delegatie bevoegdheden aan OLC

De vraag is of besluiten over het studentenstatuut e.d. niet beter aan de OLC gedelegeerd kunnen worden, zij hebben hier immers de meeste kennis over.

Kroezen merkt op, dat het wel verstandig is dat de FR inzage krijgt, om de gang van zaken bij de (andere) opleidingen te zien. Het verschil tussen de opleidingen CiT en WB kan alleen door de FR worden geconstateerd.

Hakvoort merkt op, dat het ook voor nieuwe FR-student-leden verstandig is er eens naar te kijken, om er kennis van te nemen.

Er wordt voorgesteld het stuk wel door de FR te laten behandelen en op de agenda voor de overlegvergadering op te nemen. De FR kan dan zelf kijken hoeveel tijd ze erin stoppen. In de praktijk zal het advies van de OLC vaak worden overgenomen. Maar de FR kan kijken of de reglementen van de verschillende opleidingen niet haaks op elkaar komen te staan.

Blokpoel ziet meer in het delegeren van het instemmingsrecht aan de OLC.

Er wordt opgemerkt, dat de veranderingen door de OLC wel goed moeten worden aangegeven.

Augustijn stelt toch voor de FR als sluitpost te houden, door de veranderingen van de OLC te bekijken.

Kruidhof vraagt zich af of er wel een nieuwe constructie moet worden bedacht, de huidige gang van zaken ging toch goed. Zelf heeft hij het studentenstatuut met aandacht doorgekeken.

Er wordt genoemd, dat het een taak van de opleidingsdirecteuren zou moeten zijn, om de opleidingen op een lijn te houden.

Kruidhof merkt op, dat we het in elkaar schuiven van het onderwijs wel moeten bewaken. Er wordt opgemerkt, dat de FR-leden die in de OLC zitten dit ook kunnen.

Hakvoort stelt voor dat de FR de veranderingen op het stuk van het voorgaande jaar te bekijkt en de FR de stukken dus wel krijgt. Het kan dan als hamerstuk op de overlegvergaderingen worden gebracht.

Haaker stelt ook voor het studentstatuut in de meeste gevallen als hamerstuk op de overlegvergaderingen te laten behandelen, waarbij het advies van de OLC wordt overgenomen, wanneer de FR zich daarin kan vinden.

De FR kan zich in het laatste voorstel vinden. In de komende vergadering wordt gekeken of dit in het FR-reglement kan worden opgenomen.

8. Opleiding FR-leden

Kroezen heeft mail gekregen over de inhoud van de cursussen en een aanmeldingsformulier, dit wordt rondgedeeld.

Men moet zelf kijken of men interesse heeft en zich opgeven voor 10 oktober. De cursussen zijn in de 2e helft van oktober en worden in de Drienerburcht gegeven.

Uit ervaringen van Van der Hoogt en Haaker blijkt, dat het boeiende cursussen zijn, die geen al te grote kluif zijn.

De faculteit betaalt waarschijnlijk, als het niet te duur wordt. Het valt onder de bestuurskosten van de faculteit.

Kruidhof vraagt of het ook voor studenten vergoed wordt, dit is nodig om een beslissing te kunnen nemen. Haaker vraagt na hoe het zit met de vergoeding.

9. Rondvraag

Dohmen Jansen vraagt hoe het zit met de verdeling van taken binnen de FR. We kunnen met de verdeling tijd besparen.
Er worden thema’s vastgesteld en iedereen moet voor de komende vergadering kijken wat ze interessant vinden. De thema’s zijn:
Onderwijs(vernieuwing), onderzoek, ARBO, H&R (Human Recourses), internationalisatie, contacten met de UR, financiën en integratie.
Er zal op de 16e gevraagd worden of er vanuit de UR een contactpersoon met WB is.

10. Sluiting