See Archief 2002

25e FR-vergadering, 17-12-2002

Notulen 25e interne FR-CTW vergadering d.d. 17 december 2002

 

Aanwezig: Van der Hoogt, Augustijn, Ottens, Minnen, Wesselink, Haaker, Witvers, Mosterman

Afwezig m.k. Kroezen, Dohmen-Jansen

Voorzitter: Dohmen-Jansen

Notulist: Ottens1. Opening

Om 12:38 wordt geopend door de voorzitter van der Hoogt. De agenda wordt goedgekeurd.


2. Notulen vorige vergadering (19/11)

tekstueel

In de notulen van de vorige vergadering staat de datum van de ‘vorige notulen’ fout.

n.a.v. blz. 1

Minnen vraagt naar de cursus voor FR-leden: Haaker weet niet zeker of deze cursus ook dit jaar wordt gegeven, maar dit wordt wel verwacht, omdat alle andere FR-raden van de UT in januari verkiezingen hebben.

De cursus die al eens is gegeven is destijds door het loopbaancentrum georganiseerd. Haaker zoekt dit verder uit.

Er is aan Chantal Traast gevraagd of de notulen eerder kunnen komen, op de komende overlegvergadering wordt besproken of dit gaat lukken.

n.a.v. blz. 2

alleen een verwijzing naar het stuk met het advies


Onder voorbehoud van de voorgestelde wijzigingen worden de notulen goedgekeurd.3.Mededelingen

- Haaker heeft inmiddels het eerste stuk voor het CTW-bulletin geschreven, deze verschijnt eens in de 6 weken.

- Augustijn heeft iemand bij zich gehad met vragen over het implementatieplan en vraagt zich af wat de status van dit stuk is en of deze reeds openbaar gemaakt kan worden.

Het informeren van de medewerkers zal volgens de planning in week 2 van 2003 geschieden door de decaan dus het is nog niet openbaar.

Het wachten is op de formele goedkeuring van het implementatieplan door het CvB in januari.

Er is inmiddels een meldpunt in het leven is geroepen voor vragen van medewerkers over de reorganisatie.

- Er wordt gevraagd of het (eventuele) commentaar dat de kwartiermaker naar de UR heeft gestuurd over ons advies over het implementatieplan tevens naar de FR kan worden gestuurd.

Van der Hoogt zal de decaan vragen of iedereen binnen de faculteit in week twee kan worden ingelicht over de plannen, dus nadat deze door het CvB en UR zijn goedgekeurd. Ook zal hij vragen om het eventuele commentaar op ons advies.


4.Ingekomen stukken

-Door Haaker uitgewerkte advies over het implementatieplan.

-Een mail met de vraag of er iemand van de FR naar het overleg kan gaan op donderdag met de UR in BB 505. Haaker zal hier naartoe gaan.

-Het BGIO en de OR, instituut heeft een infofolder over een cursus voor een ondernemersraad gestuurd. Geïnteresseerde mensen kunnen een folder meenemen


5.Afspraken over:

- Contact decaan over begroting/jaarplan etc.

- De eerste overlegvergadering staat gepland op 11 februari, dit is te ver weg voor de begroting en het jaarplan.

De eerste FR is op 21 januari. De decaan zal op deze vergadering worden uitgenodigd. De begroting en jaarplan moeten dus tijdig voor 21 januari binnen zijn zodat deze dan kunnen worden behandeld met de decaan. Van der Hoogt zal ook deze vraag meenemen naar de decaan.

- Stukjes voor CTW-bulletin

De volgende deadline is eind januari en de stukjes mogen ongeveer 250 a 300 woorden zijn. Volgende vergadering zal worden bekeken of er dan voldoende actuele informatie is voor een stuk in het bulletin.


6.Rondvraag

- Witvers vraagt wanneer het voorplein af is, dit is niet bekend. Misschien dat Klumpert dit weet.7. Sluiting

Om 14:15 wordt de vergadering door van der Hoogt gesloten met voor iedereen prettige feestdagen toegewenst.