See Archief 2002

21e FR-vergadering, 01-10-2002

Notulen 21e FR-vergadering dd 01 okt. 2002

 

Datum: 01-10-2002

 

Aanwezig: vd Hoogt, Kroezen, Augustijn, Dohmen Janssen, Minnen, Mosterman, Witvers, Ottens, Haaker, Wesselink.

 

Voorzitter: Dohmen Janssen

Notulist: Minnen

 

 

1.Opening

De vice-voorzitter opent de vergadering om 12:39.

 

2.Notulen afgelopen vergadering

Naast de spel- en schrijffouten komt het volgende uit de notulen van de vorige vergaderingen naar voren:

Het is wenselijk een titel boven de notulen te zetten en de notulist aan te geven.

Verslagen van andere vergaderingen hoeven niet in de notulen van de FR-vergadering te komen.

Er is nog onduidelijkheid omtrent de gang van zaken wanneer Wesselink weg gaat en er een eventuele vervanger gezocht zou kunnen worden. Het reglement is nog niet af en er zal dus nog even naar gekeken moeten worden hoe dit in het reglement opgenomen gaat worden. Er zal ook gekeken moeten worden wat er in geval van een vervanger met de vergoeding zal gebeuren.

 

3.Ingekomen stukken:

De concept-nota voorlopig begrotingsbod

Motie van de Uraad over WD-benoemingen

Procedurevoorstel voor de reorganisatie

Een globale planning van de reorganisatie

Advies van UR over de UT-strategiediscussie, wordt door de FR ter kennis aangenomen en er wordt afgewacht wat er uit de discussie komt

 

4.Mededelingen

- vd Hoogt heeft vrijdag 04-10 met de decaan een kennismaking met de nieuwe voorzitter van de UR. De afgetreden voorzitter, Dick Meijerink blijft wel lid van de UR

 

5.Instelling Instituutsraden

Vd Hoogt heeft een bericht van Apels van CTIT ontvangen voor een overleg over de kantelingsprocedure. De instituten moeten een medezeggenschapsorgaan hebben, de instituutsraad. Er wordt gevraagd hoe deze instituutsraad in elkaar zal moeten steken. Niet iedere faculteit heeft evenredig met de instituten te maken, moeten die verhoudingen ook in de instituutsraad doorgaan? Dat geldt voor alle instituten. Dohmen Janssen vraagt ook nog of er per instituut een raad moet komen ofdat dat een universiteitsbrede raad moet worden. Dit alles is nog niet duidelijk, het is echter wel aannemelijk dat de raad universiteitsbreed zal zijn.

Vd Hoogt is van mening dat de UR de vorming van de raad zal moeten coördineren, er zal een opstartgroep gemaakt moeten worden en van daaruit zullen de regels bepaald moeten worden.

Dohmen Janssen vraagt of de FR mensen moet regelen. Vd Hoogt zegt dat dat nu nog niet hoeft, maar na de notulen van het overleg zal meer duidelijk moeten zijn.

Mosterman vraagt of er een tijdsplanning is gemaakt voor de instelling van de raad. Vd Hoogt antwoord dat er wel een dergelijke planning bestaat en dat deze waarschijnlijk ook in de notulen van het overleg zal verschijnen.

 

6.Voorbereiding gesprek decaan van 13.30u

Dohmen Janssen stelt voor het begrotingsbod te bespreken. Vd Hoogt voegt toe dat er gevraagd moet worden in hoeverre het begrotingsbod al een implementatieplan is. Haaker wil ook naar het implementatieplan kijken dat de vorige keer voor kennis is aangenomen. Vd Hoogt benadrukt nog een keer dat alles nog voorlopig is.

Augustijn zegt dat de faculteit toch een keer een begroting moet gaan maken. Vd Hoogt zegt dat we moeten wachten op een overleg van het universiteit managementteam (de decanen, het CvB en de opleidingsdirecteuren).

Witvers wil de vraag van de vorige vergadering over de computers aan de decaan voorleggen. Ottens zegt dat dit probleem al opgelost is door de opleidingsdirecteur van WB.

Haaker wil de kwestie van de ruimtes van de studieverenigingen aan de decaan voorlegen. Mosterman antwoordt dat dit in overleg is met de faculteit en nu niet relevant is bij de decaan. Ottens geeft de tip te kijken naar de tariefgroepen. Mosterman zegt dat de opleidingsdirecteur van Cit garant staat dat er dit boekjaar geen problemen zullen ontstaan voor ConcepT door de huurvehogingen.

Dohmen Janssen zegt dat de deuren ergens komende maand buiten werking gaan en vraagt of dat ook voor de mensa zal zijn.

Vd Hoogt vraagt zich af hoe lang de mensa nog op zijn huidige plek zal blijven zitten.

Witvers kaart de overlast door de mensa aan (geur en drukte).

Ottens zegt dat het educafe ook opgedoekt is.

 

7.Wat verder ter tafel komt

Haaker vraagt of er nog een persoonlijke lijst met onderwerpen, wie wat belangrijk vindt, moet worden gemaakt. Dit is vorig jaar ook gedaan. Augustijn zegt dat daar vorig jaar weinig mee gedaan is. Haaker zal een lijst doorsturen naar iedereen.

 

8.Rondvraag

-

 

 

9.Sluiting

De vergadering wordt om 13.25 gesloten. Na de vergadering volgt het overleg van de FR met de decaan.

Uit het informele overleg met de decaan is onderstaande nog naar voren gekomen.

 

Op de FR-vergadering van 22 oktober zullen Annette Hogeling en John Winter worden uitgenodigd, vanaf 1300u. Wij kunnen dan feedback geven over het implementatieplan van 28 augustus jongstleden met kenmerk: CTW/A-020474

 

Voor de komende vergadering moeten alle FR-leden dus feedback op dit stuk geven zodat we dit eerst om 12.30u kunnen voorbereiden.