See Archief 2002

20e FR-vergadering, 17-09-2002

Notulen 20e FR-vergadering dd 17 sept 2002


Aanwezig: vd Hoogt, Kroezen, Dohmen Janssen, Minnen, Mosterman, Witvers, Ottens, Haaker, Wesselink

Afwezig mk: Augustijn

 

Dohmen-Jansen opent de vergadering om 12.43.

Ze doet de mededeling dat ze vice-voorzitter is.

 

Notulen

Tekstueel: pag.1 bij € 98,- moet toegevoegd worden dat dit per vierkante meter is, Jan-Jaap afwezig. pag. 2 De naam moet Brinkcate zijn. pag.3 –

n.a.v. pag. 1 -, pag. 2 -, pag. 3 –

De goedgekeurde notulen worden doorgestuurd naar de leden van de FR en mevr. Van Traast.

Ingekomen stukken

Haaker doet verslag van de bijeenkomst met UR en CvB

Verslag van de DR-n en FR-n en de UR. De raden staan nog steeds achter de UR. Er is een patstelling ontstaan tussen UR en CvB inzake reorganisatieplan. Naar zeggen van de UR hebben de FR-n wel degelijk inspraak in het implementatieplan. Hierover is onduidelijkheid vanuit het CvB.

Verslag van de DR-n en FR-n met het CvB. Met het CvB is gesproken over de implementatieplannen. Bij andere faculteiten is er veel onzekerheid ontstaan over arbeidsplaatsen. In week 37 moet het CvB met een begroting komen.

Voor een iets uitgebreider verslag van de bijeenkomst zie einde notulen.

vd Hoogt: De decaan was verbaasd dat er inspraak was van de FR over het implementatieplan

Dohmen-Jansen brengt ter tafel dat dit bij volgende overlegvergadering met de decaan moet worden genoemd. Haaker uit zijn bezorgdheid dat door de gefaseerde en ad-hoc regelingen de FR de controle over het proces verliest. Het is dus zaak het implementatieproces scherp in de gaten te houden. Het is dus zaak om de inspraak bij de volgende OV aan de orde te brengen. Daarnaast is het van belang de status van het implementatieplan aan de orde te brengen. Op het moment kan de decaan slechts op hoofdlijnen aangeven waar er bezuinigd kan worden. Hiervoor is dus op het moment nog geen uitgewerkt plan.

 

Verdeelmodel

In totaal gaat de faculteit CTW er iets op achteruit. De vaste voet onderwijs verdwijnt, daarentegen wordt het variabel deel studenten groter. De vaste voet voor het onderzoek wordt ook kleiner.

vd Hoogt brengt ter tafel dat TIM en PIT zijn samengevoegd tot Impact. Het Drebbel-instituut wil hier ook aan deelnemen, zodat het een speerpunt instituut kan worden om zo weer meer geld te kunnen krijgen. Uit het verdeelmodel blijkt dat TO het zwaarst wordt getroffen door de voorgenomen maatregelen. Dit plan geldt voor de komende drie jaar om zo grote problemen te voorkomen, wanneer bijvoorbeeld de inschrijvingen bij een faculteit teruglopen. Na de drie jaar zal er een herziening plaats vinden

 

Mededelingen

vd Hoogt meldt uit een gesprek met Peter Apers (directeur CPIG)

dat alle instituten een instituutsraad krijgen. De voorzitters van de FR-n zijn uitgenodigd om op 25 september over de vorm van inspraak te praten van de raden. vd Hoogt zal de FR op de hoogte houden

 

Vergaderschema

De studentleden hebben gekozen voor een roulerend notulist. De overige leden van de FR hebben hier geen bezwaar tegen. Witvers is vrijgesteld van notuleren. Wesselink geeft te kennen dat hij vanaf 8 april niet aanwezig kan zijn, vanwege stage. Haaker zoekt uit of het is toegestaan dat Bijlsma zijn plaats inneemt. (Bijlsma heeft zich verkiesbaar gesteld voor de studentgeleding van de FR, maar is niet gekozen)

 

WVTTK: geen WVTTK aangedragen tijdens de vergadering.

 

Rondvraag: Witvers stelt het op prijs de notulen van de OV eerder te mogen ontvangen. Iedereen is van mening dat notulen eerder aanwezig moeten zijn, zodat de FR in haar vergadering waar geen OV op volgt alvast na kan denken over de OV die twee weken later plaats heeft. vd Hoogt zal hier achteraan gaan.

Wesselink vraagt wat FTE en OV betekenen. Full time equivalent en Overleg Vergadering resp. Witvers meldt dat er een website is met afkortingen op de UT, maar dat deze niet up to date is. Voor eenduidigheid kiest de FR er voor de term Overleg Vergadering (OV) te gebruiken en de term Gemeenschappelijke Vergadering (GV) niet meer te gebruiken (Dit was dus de laatste keer) om zo verwarring te voorkomen

 

Dohmen-Jansen sluit de vergadering om 13.25

De volgende vergadering zal zijn op 1 oktober in WBZ109