See Archief 2002

Notulen 18e interne FR-CTW vergadering d.d. 18 juni 2002


Aanwezig: Augustijn, Hakvoort, Kruidhof, Blokpoel, Kroezen, Van der Hoogt, Dohmen Janssen, Haaker, Mosterman

Afwezig met kennisgeving:

Hofstra, De Jong

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort


1.Opening


2.Notulen vorige vergadering (04/06)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.


3.Ingekomen stukken:

-Een brief van het CvB m.b.t. de decaan benoeming. Hierin staat het voorgenomen besluit om dhr. Grootenboer van 1 juli 2002 tot en met 2 juli 2007 te benoemen tot decaan van de faculteit CTW. De FR wordt gevraagd hierover voor 26 juni advies uit te brengen.

Ook de FAC is na een gesprek met de kandidaat gevraagd om advies. In het gesprek zijn o.a. de visie van de kandidaat op de ontwikkelingen op de UT en zijn visie op de eigenheid van de opleidingen aan bod gekomen. De FAC heeft een positief advies uitgebracht.

Er volgt een korte discussie binnen de FR over de kandidaat.

De FR zal een positief advies uitbrengen over de benoeming van dhr. Grootenboer tot decaan en opmerken, dat de contacten het afgelopen jaar goed zijn geweest.

-De OER’s van de opleidingen van CTW, de notulen van de betreffende OLC’s erover en een deel van de notulen van de examencommissie CiT over het OER.

-De brief waarin CTW 7 masters aanvraagt.

-De reactie op voorgaande brief. Hierin staat, dat slechts de algemene opleidingsmasters worden toegekend.

-Stukken m.b.t. de reorganisatie op de dienstverlening. 19 Juni zal er een gezamenlijke bijeenkomst van de UR en de FR’en zijn om over de plannen te overleggen. Uit de stukken over de reorganisatie op internet wordt niet erg duidelijk wat de consequenties zijn van de plannen, waar het resterende tekort wordt bezuinigd, of het primaire proces later nog onder de loep wordt genodigd e.d. Vanuit de UR is gelijksoortige kritiek geuit. Op de gezamenlijke vergadering zal de FR-CTW het voorgaande aangeven en luisteren wat er in de andere faculteiten speelt.

-De uitslag van de FR-verkiezingen. Er zijn uit de 6 kandidaten, 3 CiT-studenten en 2 WB-studenten verkozen.


4.Mededelingen:

-Blokpoel en Friso moeten de vergadering om 13:30 verlaten.

-Blokpoel deelt mee, dat er e.e.a. speelt m.b.t. de ruimtes voor de studieverenigingen van CTW. Het FB heeft richting de faculteiten aangegeven dat de ruimtes voor borrelkelders efficiënter moeten worden gebruikt. De OLD’s van CTW hebben vervolgens de opdracht gekregen, om naar de ruimtes van studieverenigingen en de huur die daarvoor betaald wordt te kijken. Vervolgens hebben ConcepT, Isaac Newton en Daedulus gezamenlijk een plan opgesteld en dit aan de OLD’s gegeven. In het plan wordt gelijkheid tussen de verenigingen en een structurele ruimte voor Daedulus nagestreefd. De OLD’s hebben vervolgens gereageerd, dat er 1 borrelkelder open zal blijven en er per studievereniging 63m2 beschikbaar zal komen (eventueel kunnen ze meer huren).

Huidige situatie:


Kamer

Betaalde huur

Borrelkelder

Betaalde huur

Isaac Newton

110 m2

Geen

Wel

Faculteit betaald huur

ConcepT

63m2

Volledig, maar door opleiding vergoed

Wel

ConcepT betaald 10m2, de rest (70m2) wordt door niemand betaald

Daedulus

Tijdelijk een ruimte op vloer 3

Onduidelijk

Niet

n.v.t.

De FB heeft vooral problemen met de borrelkelder van ConcepT, die niet geheel wordt gehuurd. Ze zeggen deze ruimte als opslagruimte te kunnen gebruiken.

Isaac Newton zou vanaf begin hebben geweten, dat ze moesten inkrimpen. Hakvoort geeft aan, dat de ruimte oorspronkelijk kleiner wel was, maar er een deel was voor ‘de Appel’, die met het onderbrengen van ‘de Appel’ onder Isaac Newton bij de Newtonkamer is gevoegd.

De inkrimping van de ruimtes maakt gedane investeringen van de studievereniging en de faculteit van onwaarde.

De algemene opvatting van de FR is, dat het goed is dat er nog gepraat wordt door de OLD’s en de studieverenigingen en dat de FR met een eventuele reactie wacht op het resultaat van de gesprekken. Blokpoel en Kruidhof zullen het in de gaten houden. Kruidhof geeft aan dat de studieverenigingen waardevol zijn voor de faculteit. Haaker voegt toe, dat het zaak is om het gesprek tussen de faculteit en de verengingen te voeren en de verengingen niet tegenover het FB te zetten.


5.Introductie nieuwe studenten FR*

Helaas is vergeten om de nieuwe studentleden uit te nodigen en is er maar 1 nieuw studentlid, Friso Mosterman, aanwezig.6.Vergaderschema 2002/2003 en notulist

Omdat er maar 1 nieuw studentlid aanwezig is kan er nog geen vergaderschema worden vastgelegd of nieuwe notulist worden gekozen. Daarom wordt er alvast 1 vergadering afgesproken voor het komende jaar op 3 september om 12:30. De oude studentleden zullen dan ook aanwezig zijn. Hun laatste vergadering zal de eerstvolgende GV zijn. Of er een GV komt op 3 september hangt ervan af van de roosters voor komend jaar. Ergens in augustus zal Haaker rondmailen om te vragen wie er op 3 september ’s middags op de GV aanwezig kunnen zijn. Aan de hand daarvan zal worden bepaald of er dan een GV komt.

7.Bespreking OER-en en OLC-commentaar.

Bij WB is er een aparte OER voor de Bachelor en de Masterfase met een verwijzing naar elkaar. De Master-OER komt later. Er waren voornamelijk tekstuele wijzigingen. Belangrijk punt van discussie in de OLC was het punt waarin staat, dat indien studenten zonder geldige reden niet komen opdagen op een tentamen waarvoor ze zich wel hebben ingeschreven, ze uitgesloten kunnen worden voor de eerstvolgende mogelijkheid. In de praktijk zal de maatregel echter bijna nooit ten uitvoer worden gebracht i.v.m. de kosten en moeilijkheden die uitvoering met zich meebrengt. I.h.a. zijn er ongeveer evenveel studenten die niet komen opdagen als studenten die zich niet hebben ingeschreven. Er zijn echter een paar extreme gevallen geweest, waarvoor de regeling kan worden gebruikt. De OLC heeft uiteindelijk ingestemd met het punt. De FR neemt het advies om het OER goed te keuren over.


Het OER van IO, is mutatis mutandis hetzelfde als dat van WB.


Het OER van CiT is nauwelijks gewijzigd. Er was een discussie over vrijstellingen voor HBO studenten. HBO’ers neigden vaak een pakket te kiezen, waarvoor ze vervolgens vrijstelling konden krijgen. Ze hadden in principe de stof van het pakket al gehad en voldoen dus aan de eindtermen (opstelling OLD), maar missen wel een deel academische vorming (opstelling OLC en examencommissie). Uiteindelijk is ervoor gekozen om één pakket niet toegankelijk te maken voor HBO-doorstromers en voor een andere afhankelijk van de vooropleiding vrijstelling te verlenen.

Ook het OLC had positief over het OER geadviseerd en de FR neemt dit advies over.


Bovenstaande positieve adviezen over de OER’s worden schriftelijk meegedeeld aan de decaan. De overlegvergadering op 2 juli hoeft derhalve niet door te gaan, tenzij er nog punten van de decaan zijn. In dat geval zal worden meegedeeld, dat de vergadering door gaat.

8.Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.


9.Sluiting