See Archief 2002

Notulen 17e interne FR-CTW vergadering d.d. 4 juni 2002


Aanwezig: Augustijn, Hakvoort, Kruidhof, Hofstra, Blokpoel, Kroezen, De Jong, Van der Hoogt, Dohmen Janssen, Haaker

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort


1.Opening

De vergadering wordt geopend om 12:33. Er zijn geen wijzigingen op de agenda.


2.Notulen vorige vergadering (21/05)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.


3.Ingekomen stukken

-De FR heeft van de OPEL-commissie (OnderwijsPrijs ELectrotechniek) een uitnodiging ontvangen om de uitreiking van de onderwijsprijs Elektrotechniek bij te wonen. Deze uitreiking zal donderdag 6 juni om 15:30 plaatsvinden.

-De UR heeft zijn vergaderschema m.b.t. de reorganisatie rondgestuurd. Op 19 juni zal er weer een gezamenlijke vergadering van UR, DR’en en FR’en plaatsvinden. Kroezen, Augustijn en Hofstra (voorlopig) gaan naar die bijeenkomst.


4.Mededelingen:

-I.v.m. het goedkeuren van de OER gaat de GV van 2 juli waarschijnlijk wel door (Van der Hoogt en Dohmen Janssen zijn afwezig). De interne vergadering op 2 juli gaat derhalve ook door. Er zullen voor het cluster WB/IO 4 OER’s ter sprake komen, een voor de WB-bachelor, een voor de IO-bachelor, een voor de IDM-master en een voor de WB-lichting van voor de invoering van de bachelor. Voor de FR-vergadering van 18 juni zullen de OER’s met de notulen van de OLC-WB vergadering erover beschikbaar zijn. Ook het OER van CiT zal dan met de notulen van de OLC-CiT vergadering erover beschikbaar zijn. Op 18 juni zal er worden gekeken of de goedkeuring van de OER’s schriftelijk kan of op de GV van 2 juli.


5.Introductie-afspraak nieuwe studenten FR

De nieuwe studenten voor de FR zullen door Kruidhof op de volgende vergadering (18 juni) worden uitgenodigd. Er kan dan eventueel een vergaderschema voor 2002/2003 worden gemaakt en een nieuwe notulist worden aangewezen.


6.Nieuws uit de FAC

5 juni zal de FAC voor de eerste maal bijeenkomen en wordt er een voorzitter gekozen.


7.Rondvraag

Dohmen Janssen vraagt zich af of de FR te zien krijgt wie er in de BAC (Benoemings Advies Commissie) van een hoogleraar zitten. Ze vraagt dit n.a.v. de invulling van de BAC voor de hoogleraar Ruimte.

Waarschijnlijk is de bezetting van de BAC openbaar, de invulling zal aan de decaan worden gevraagd.8.Sluiting

De vergadering sluit om 13:04


Verslag van het overleg van de FR-CTW en de decaan d.d. 4 juni 2002

Haaker vraagt wat de gevolgen van de reorganisatie (op de dienstverlening) voor gevolgen zal hebben voor CTW (m.n. het servicecontract).

Ook Grootenboer kent de inhoud van het rapport over de reorganisatie nog niet, dit wordt de 11e op het net gepubliceerd en waarschijnlijk krijgt het UMT 5 juni een voorlopige versie te zien. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een accounting-house worden ingericht om de financiële administratie te centraliseren. Ook zal de reorganisatie gevolgen hebben voor het VEB en het IMC. Het serviceniveau van het FB is nu al minimaal, daar zal waarschijnlijk weinig op worden bezuinigd, ook zal er weinig veranderen voor P&O.

Dohmen Janssen vraagt hoe de BAC voor de hoogleraar Ruimte is samengesteld. Zij heeft het idee dat Water als aanpalend onderzoeksgebied niet voldoende betrokken is.

Grootenboer meldt, dat er nog geen (officiële) samenstelling is, maar dat hij dit zal meenemen. Als decaan is hij in afwachting van het structuurrapport, dat samen met het structuurrapport bouwtechnologie zal worden ingeleverd en vervolgens in de DR besproken zal worden.

De FR vraagt wanneer de nieuwe PR-medewerker aan de slag gaat.

Grootenboer meldt, dat ze 15 juli zal beginnen. Ze zal ook de website(s) van CTW aanpakken (en krijgt budget om het uitvoerende deel uit te besteden). Het lijkt de FR belangrijk dat ze zo snel mogelijk kennis maakt met de faculteit. Grootenboer meldt, dat bij de selectie is gelet op het selecteren van een persoon die makkelijk contacten legt.

Er wordt gevraagd hoe het staat met de aankleedcommissie van het centrum.

Van der Hoogt meldt, dat het overleg stil ligt.

Er wordt gevraagd of er nog wat aan het plein voor het CTW gebouw wordt gedaan.

Grootenboer meldt, dat er een voorstel bij het CvB is ingediend, maar deze wegens de hoge kosten is afgewezen. Het plan zal in gewijzigde vorm worden ingediend. Er zijn een aantal dingen die niet kunnen wachten; het kelderdak voor de ingang lekt en de groene loper is niet representatief, ook zijn er een aantal platen dringend aan vervanging toe. De aanvraag voor verfraaiing zal later worden ingediend..

Blokpoel vraagt hoe de plannen rond het Educafé vorderen.

Grootenboer meldt, dat deze plannen zolang de mensa er is in de ijskast liggen.

Behalve stankoverlast zijn er weinig klachten over de huisvesting van de mensa in CTW. Er zijn zelfs positieve geluiden vanuit de UTC. De Bastille zal volgens schema in januari klaar zijn.


Mededelingen decaan

3 en 4 juni is er voorjaarsoverleg tussen CTW en het CvB geweest. Er is daar gesproken over de jaarrekening 2001. De beide clusters hebben tot tevredenheid van het CvB een positief saldo gedraaid. Het overleg ging dan ook over in een discussie over het al dan niet invoeren van een brede technische bachelor. Deze landelijke discussie is in gang gezet door de niet-technische-beta-universiteiten. Ook is er een uitwisseling geweest over op welke onderzoeksgebieden de UT zich moet versterken en welke gebieden beter aan Eindhoven en Delft kunnen worden overgelaten.

Er zijn voor CTW 3 bachelors (IO, CiT en WB) en 7 masters (CiT, vervoerstechniek, bouwprocesmanagement, IO, biomedisch ontwerpen, WB en IDM) aangevraagd.

De komende GV (2 juli) zal waarschijnlijk te vroeg zijn voor het bespreken van de nieuwe begrotingsmethodiek en de reorganisatie. Er moet wel worden beslist over de OER. Er zal de 18e o.a. n.a.v. de OER’s worden gekeken of de GV doorgaat.

BMT wil graag een eigen faculteit, waar ook alle biomedische vakgroepen uit de verschillende faculteiten onder gebracht zouden moeten worden. CTW voelt daar niet voor, omdat biomedisch ontwerpen een belangrijk aspect van IO zal zijn. Waarschijnlijk zal de nieuwe opleiding technische geneeskunde de vorming van een biomedische faculteit versnellen.

Grootenboer roept op om studenten voor de FR-verkiezingen te motiveren.