See Archief 2002

Notulen 14e interne FR-CTW vergadering d.d. 16 april 2002


Aanwezig: Augustijn, Haaker, Hakvoort, Kruidhof, Dohmen Janssen, Hofstra, Blokpoel, Kroezen, De Jong

Voorzitter: Dohmen Janssen

Notulist: Hakvoort


1.Opening

Dohmen Janssen opent de vergadering om 12:35


2.Notulen vorige vergadering (9/4)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de definitieve notulen.

N.a.v. de notulen:

-Het standpunt van de FR inzake de verkorting van de nakijktermijn van tentamens is door Hakvoort aan UReka gemaild, er is nog geen reactie ontvangen.

-UReka heeft de website geopend waarop studenten kunnen aangeven, dat de de nakijktermijn van een tentamen is overschreden.


3.Mededelingen

oI.t.t. wat in het verleden door de OLD beloofd is, staat de huurprijs van de borrelkelder van ConcepT ter discussie. FEZ wil namelijk dat de volledige huurprijs voor de borrelkelder betaald wordt, terwijl de ruimte niet zoveel waard is (naast borrelkelder kan het hoogstens voor opslag worden gebruikt). ConcepT, Isaac Newton en Daedulus realiseren zich, dat de vergoedingen voor studieverenigingen en betaalde huur binnen de faculteit gelijk worden getrokken en voert hierover onderling overleg. Ze hebben tevens een overleg met de decaan en OLD’s aangevraagd. De FR wacht dit gesprek af.


4.Standpunt FR inzake kanteling en clustering.

Er wordt verslag gedaan van de vergadering van de UR en FR’en van de ochtend:

Eerst werd een ronde gemaakt om de standpunten van de FR’en te inventariseren. Niet iedereen bleek het standpunt op de laatste versie van het kantelingsdocument te hebben gewaardeerd. De herindeling m.u.v. de decaanbenoemingsprocedure stuitte niet op grote bezwaren.

Op de stukken over kanteling was meer commentaar, voornamelijk:

oDe verhouding tussen WD en decaan is formeel niet goed geregeld. De taken overlappen elkaar en veel moet in goed overleg gebeuren, wat alleen werkt als er een goede verstandhouding is.

oEr is geen waarborg voor de koppeling tussen onderwijs en onderzoek.

oHet financiële verdeelmodel ontbreekt (deze staat wel in de meest recente stukken).

oDe medezeggenschap in instituten is niet goed geregeld.

Hierna volgde een discussie over bovenstaande punten, waarbij de zakelijk directeur van MESA de commissie vertegenwoordigde. Hij stelde, dat het plan voortkomt uit de gedachte hoe de UT moet worden ingericht als er opnieuw kan worden begonnen, waarbij het belang van samenwerking moet worden ingezien. De commissie benadrukte, dat de stukken veel formeler zijn dan het in werkelijkhijd zal uitpakken.


In de discussie kwam er niet echt een antwoord op wat er zou gebeuren indien decaan en WD met elkaar overhoop lagen. Ook kwam naar voren dat de leerstoelhouder in een spagaat gedwongen wordt, doordat hij wel als basiseenheid gezien wordt, maar niet de budgeteenheid is. Verder volgde, dat moet worden voorkomen, dat een medewerker aan drie bazen (hoogleraar, decaan en WD) verantwoording moet afleggen. Het stuk over medezeggenschap leek er een beetje aangeplakt, de commissie stond open voor betere suggesties.


Het volgende radenoverleg is op 14 mei om 9:00. De UR wil de herindeling door laten gaan (met wat uitstel tot de decaanbenoemingsprocedure goed geregeld is). Voor de kanteling wordt meer tijd aangevraagd, dit zal op 14 mei op de overlegvergadering van UR en CvB ter sprake komen. Faculteitsraden worden verzocht voor 7 mei reacties in te leveren. De FR CTW heeft nog de mogelijkheid om e.e.a. begin mei op de overlegvergadering ter sprake te brengen.

Augustijn merkt op, dat de algemene indruk, dat de werkelijkheid na kanteling anders zal zijn dan nu formeel staat opgeschreven ook al door Grootenboer werd aangegeven. Kroezen constateert, dat het echter nog maar de vraag is of de stukken -met de verantwoordlijkheden van WD en decaan- wanneer ze wel nodig zijn (worst case) afdoende zijn.


Eerst is de herdineling behandeld en daarna de kanteling.


Herindeling:

Over de herindeling kan de FR CTW kort zijn, er zal voor CTW weinig veranderen. CTW heeft al een fusie achter de rug en die is goed verlopen. Hakvoort merkt op, dat door de nieuwe invulling van de DR de scheiding in taken tussen DR en OLC vervaagt. Hierop zal bij de kantelingsdiscussie worden ingegaan, aangezien de DR door kanteling andere taken krijgt.


Kanteling:

N.a.v. de stukken en een discussie komt de FR CTW tot de volgende conclusies:

-Het financiële verdeelmodel ziet er goed uit, er zullen weinig problemen optreden bij uitvoering hiervan. Grootenboer had vorige week al toelichting gegeven op de consequenties voor CTW, die niet al te groot zullen zijn.

-De scheiding van verantwoordelijkheden tussen WD en decaan ontbreekt. Er kunnen problemen optreden, wanneer WD en decaan het niet eens kunnen worden, het CvB beslist, maar de decaan/WD de verantwoordelijkheid moet dragen. In het geval van onenigheid zouden eigenlijk de hoogleraren (c.q. de Raad van Advies van het instituut) moeten beslissen. Overleg tussen decaan en WD zal noodzakelijk zijn, maar de eindverantwoordelijkheden moeten duidelijk bij een persoon liggen, hiervoor moeten de taken nog eens onder de loep worden genomen. Voorbeelden van niet-gescheiden of niet toebedeelde verantwoordelijkheden zijn het instellen van leerstoelen (leerstoelplan), het personeelsbeleid (ligt wel bij faculteit, maar financiën soms bij instituut) en ARBO en veiligheid.

-De uitwerking van de medezeggenschap in de instituten is onvoldoende. Er moet duidelijker worden gesteld, dat de WD met de medezeggenschap moet overleggen , wat de mogelijkheden van die medezeggenschap zijn en wat de structuur wordt. Ook zal er niet alleen door de meest betrokken faculteitsraad medezeggenschap moeten worden uitgeoefend, maar door alle betrokken faculteiten. Formeel kan dit lastig liggen, aangezien de instituten eigenlijk geen personeel hebben en centrale instanties zijn. Het voorstel van de UR (medezeggenschap wordt een commissie aangewezen door de betrokken faculteitsraden, die advies uitbrengt aan de UR) lijkt een betere regeling dan die van het kantelingsdocument.

-Er moet duidelijkheid komen welke instituten er komen en volgens welk gewicht de gestelde criteria worden toegepast bij instelling van een instituut.

-Er moet een waarborg komen voor de koppeling van onderwijs en onderzoek. Voor de student moeten de ontwikkelingen in onderzoek in het onderwijs zichtbaar zijn. Dit is in de bachelor-fase van belang voor het academische profiel (onderscheid met HBO). In de master-fase zal het onderwijs sterk bepaald worden door het uitgevoerde onderzoek en moet worden bepaald, wie (WD of decaan) dat profiel bepaald. Personeelsleden moeten zich net als in de huidige situatie zowel met onderwijs als onderzoek bezig kunnen houden en mogen niet op grote schaal fulltime voor onderzoek of onderwijs worden geclaimd.

-Er zal een koppeling moeten komen tussen de voorgestelde kanteling en de bezuinigingen waar de UT voor staat. Er moet worden ingegaan op de vraag hoe de kosten die de kanteling -in ieder geval op korte termijn- met zich meebrengt worden gedragen. Ook moet er duidelijkheid komen of de bezuinigingen volgens het kaasschaaf-model over het verdeelmodel gaan of dat bepaalde delen ervan voor de bezuinigingen op draaien. De FR CTW spreekt zijn bezorgdheid uit over het ontbreken van het voorgaande.

Hakvoort merkt op dat de FR van informatica de achterban bij de discussie heeft betrokken en vraagt of de FR CTW dit ook gaat doet. Er wordt besloten om de samenvatting van de kantelings- en clusteringsdocumenten van informatica met het hiervoor beschreven standpunt van de FR CTW in het CTW-bulletin te plaatsen. Augustijn zal hiervoor zorgen.


5.Rondvraag

-Kruidhof deelt mee, dat maandag de verkiezingscommissie bijeen is geweest. Er is naar de studenten gemaild wanneer het kiesregister open is en wanneer de termijn voor kandidaatstelling is geopend. Er wordt door de studentleden gezocht naar kandidaten. Bij WB zijn al wat geïnteresseerden gevonden, bij IO en CiT wordt gezocht.

-Hakvoort stelt voor op de overlegvergadering de efficiency in het CTW onderwijs ter sprake te brengen. Dohmen Janssen vult aan dat dan meteen andere punten m.b.t. de integratie meegenomen kunnen worden, o.a. de PR-medewerker en de computerfaciliteiten. Deze punten zullen voor de overlegvergadering worden aangedragen.


De vergadering van komende week komt te vervallen. De eerstvolgende vergadering is 7 mei voor de overlegvergadering (in de vakantie).