See Archief 2002

Notulen 12e interne FR-CTW vergadering d.d. 19 maart 2002


Aanwezig: Augustijn, Haaker, Hakvoort, Kruidhof, Dohmen Janssen, Hofstra, Blokpoel

Met kennisgeving afwezig: Kroezen, De Jong

Afwezig: Van der Hoogt

Voorzitter: Dohmen Janssen

Notulist: Hakvoort


1.Opening


2.Notulen vorige vergadering (05/3)

Zowel tekstueel als naar aanleiding van de notulen zijn er geen opmerkingen.


3.Ingekomen stukken

Er zijn enkele stukken rondgemaild, waaronder informatie uit de commissies ingesteld door het CvB.


4.Mededelingen

De mensa lijkt definitief tijdelijk in het CTW-gebouw gevestigd te worden. Twee punten verdienen de aandacht:

oHet gebouw (met name de toren) moet tijdens de openingstijden van de mensa na 18:00 toegankelijk blijven.

oDe mensa/kantine moet in de pauzes voldoende capaciteit blijven houden voor de reguliere kantinefunctie voor studenten en personeel van CTW.

Met betrekking tot het laatste punt had Grootenboer voorgesteld tussen de middag geen warme maaltijden te serveren. De mensa zal eind april geherhuisvest moeten worden, de overlegvergadering lijkt te laat om bovenstaande punten nog op tijd ter sprake te brengen. Haaker neemt contact op met Van der Hoogt, zodat hij bij Grootenboer het bovenstaande ter sprake kan brengen.


5.Voorstel decaan voor FAC en onze invulling daarvan.

De faculteitsraad kan zich vinden in het voorstel van Grootenboer om de facultaire adviescommissie (FAC) uit 6 leden te laten bestaan, waarvan er 3 door de FR en 3 door de kamer van hoogleraren worden aangewezen.


Er wordt gesteld, dat de 3 mensen die de FR aanwijst geen mensen uit de FR hoeven te zijn. Ook zijn we vrij eventueel meer dan een student aan te wijzen, zeker omdat de kamer naar alle waarschijnlijkheid geen studenten aanwijst. De keus van de kamer zal sowieso invloed kunnen hebben op onze keuze, bijvoorbeeld om voldoende personen uit de verschillende opleidingen/clusters in de FAC te hebben.


De tijdsbesteding kan worden afgeleid uit de taken; Advies geven over het profiel opgesteld door de benoemingscommissies, gesprekken voeren met de door de benoemingscommissie voorgeselecteerde kandidaten en advies geven over een benoeming (dit laatste zal de FR ook worden gevraagd).


Hofstra en Kruidhof tonen interesse. Ook Peter van de Hoogt heeft interesse. Om ook het personeel van CiT bij de FAC te betrekken zullen Dohmen Janssen en Augustijn bij CiT polsen of er medewerkers zijn die geïnteresseerd zijn in de FAC. Mochten die er zijn, dan zal van de drie geïnteresseerden Kruidhof afvallen. Van der Hoogt en Hofstra zijn derhalve reeds aangewezen voor de FAC.


6.Informatie en discussie vastgoedplan op 26 maart

Op 26 maart is er een voornamelijk informatieve bijeenkomst voor de faculteitsraden, waar de vastgoedplannen worden toegelicht. De UR heeft vooralsnog niet met vastgoedplannen ingestemd, ze wachten op een financiële onderbouwing.

Niet iedereen heeft afgelopen week de stukken over vastgoed gemaild gekregen. Na een kleine toelichting van de anderen blijkt er onvoldoende zicht op eventuele problematiek om er nu over te praten. Voor CTW lijkt er bovendien niet veel te veranderen (CTW zal het centrale deel, de vleugels, hal III en hal IV blijven gebruiken).

Hofstra, Hakvoort, Dohmen Janssen en Haaker hebben interesse om naar de bijeeenkomst te gaan. Haaker zal Van der Hoogt vragen of hij interesse heeft en aan Visser doorgeven hoeveel personen er naar de bijeenkomst gaan.


7.Rondvraag

Er zijn geen rondvragen.


8.Sluiting


Actiepunten:

Van der Hoogt controleert of zijn mailinglist van de FR nog compleet is (met name of Dohmen Janssen en Augustijn erin staan).

Haaker neemt contact op met Van der Hoogt m.b.t. de huisvesting van de mensa in CTW.

Van der Hoogt doet navraag bij Grootenboer over de eerder genoemde punten m.b.t. de huisvesting van de mensa in CTW.

Dohmen Janssen en Augustijn polsen of er bij CiT medewerkers zijn die geïnteresseerd zijn in de FAC.