See Archief 2002

Notulen 11e interne FR-CTW vergadering d.d. 5 maart 2002


Aanwezig: Augustijn, Haaker, Hakvoort, Van der Hoogt, De Jong, Kroezen, Kruidhof, Dohmen Janssen, Hofstra

Afwezig: Blokpoel

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort


1.Opening


2.Notulen vorige vergadering (19/2)

De voorgetselde textuele wijzigingen worden doorgevoerd in de vorige notulen.

N.a.v. de notulen:

- Kroezen merkt op, dat bij navraag bleek, dat i.t.t. wat in de vorige notulen vermeld werd er wel degelijk wat aan loopbaanbegeleiding wordt gedaan.

- Op de overlegvergadering worden functioneringsgesprekken bij het punt ‘opleidingsenquête’ ter sprake gebracht. Er zal gevraagd worden wat er met de resultaten van de functioneringsgesprekken gebeurt.

- Haaker heeft uitgezocht hoe de FAC (facultaire advies commissie) bij decaanbenoemingen is samengesteld, dit komt verderop ter sprake.

- Hakvoort verzorgt voor elk CTW-bulletin enkele regeltjes met punten waarmee de FR zich bezig houdt en de site waar de FR-notulen te vinden zijn. Daarnaast zal hij aangeven, dat de FR ook wil meewerken aan een groter stuk (in de vorm van een intervieuw o.i.d.).


3.Ingekomen stukken

- Binnengekomen mail is door de voorzitter doorgestuurd

- Er is ook een brief behorende bij het stappenplan voor decaanbenoeming. Per 1 maart zou 95% van de samenstelling van de nieuwe faculteiten bekend moeten zijn, dit lijkt men niet te halen. De benoemingsprocedure zou al gestart moeten zijn en de decaan moet de FAC samenstellen. Vanmiddag zal worden nagevraagd wat de samenstelling zal worden. De benoemingscommissie bestaat voornamelijk uit leden van het CvB.

- De folders over de ARBO-wetgeving zijn binnen en worden verspreid onder de geïnteresseerden.

- Er zijn folders over een symposium op 18 april over modernisering van de universitaire medezeggenschap.

- Er is een brief van de Universiteit Utrecht bestemd voor het studentbestuurslid van het Facilitair Bedrijf WB (die bestaat niet, dus hebben de studentleden van de FR hem geopend). Hierin zit een uitnodiging voor een symposium van het FB Utrecht met als thema ‘kennis ontwikkeling’. Er is geen interesse.


4. Mededelingen

- De CiT studenten kunnen nu ook gebruik maken van de computers op de 2e verdieping.

- De faculteit heeft van het CvB toestemming gekregen voor het werven van een PR-functionaris voor de faculteit. Van Lieshout en Grootenboer houden zich hiermee bezig.

- Van der Hoogt en Augustijn hebben vanochtend de vergadering tussen de UR en de FR’en bijgewoond. Van der Hoogt heeft het stuk over clustering bijgewoond en Augustijn het deel over kanteling. Er is behoorlijk wat verwarring binnen de faculteiten over de clustering. De een wil de voorgenomen fusie snel afronden (T&M en BSK, WMW en TO). De ander ziet geen noodzaak in clustering. Ook vinden sommigen, dat men moet wachten tot meer duidelijkheid is omtrent de kanteling, omdat clustering en kanteling niet los kunnen worden gezien. Ook over kanteling is nog weinig bekend, bijvoorbeeld over de bevoegdheden decaan/WD. Het nut van de instituten wordt wel gezien evenals een beperkte beslissingsbevoegdheid van de WD’s. Wel vindt men niet dat al het onderzoek in instituten moet worden ondergebracht. Instituten groeien juist uit samenwerkingsverbanden tussen facultaire onderzoeksgroepen en dat moet worden gestimuleerd. Er is verder een door iedereen gedeelde zorg over de (ont)koppeling tussen onderwijs en onderzoek. De universiteit moet geen onderzoeksinstituut worden, er lijkt nu te veel nadruk op onderzoek te komen. Iedereen kon zich in grote lijnen vinden in de stellingen van de UR. De UR houdt derhalve vast aan haar standpunten.16 april is er een volgende vergadering tussen UR en FR’s.


Kruidhof vraagt zich af of de benoemingsprocedure van de decaan voor CTW geen vertraging oploopt door de problemen rond de clustering. De faculteit CTW is al gevormd en hoeft nergens op te wachten. Hofstra merkt op dat dat niet geheel waar is, een klein deel van CT wil zich eventueel bij CTW aansluiten. Op de overlegvergadering zal worden gevraagd hoe het staat met de benoemingsprocedure.


De Jong vindt het raar, dat men eerst stelt, dat onderwijs belangrijker is dan onderzoek, maar wel met de clustering wil wachten op de kanteling. Haaker zegt, dat onderzoeksinstituten niet de hoofdreden zijn om tot bepaalde clustering te komen, maar wel een factor van belang.


- Haaker heeft de samenstelling van de FAC bij de benoemingsprocedure van de decaan uitgezocht. Het CvB vraagt de decaan een FAC samen te stellen en stelt geen enkele eis omtrent de samenstelling. De decaan zou hem kunnen samenstellen naar zijn hand, wij kunnen er uiteraard als faculteitsraad wel over meepraten. De FAC stelt niet al te veel voor, de FAC moet de benoemingscommissie adviseren over het profiel van de decaan, praten met de door de benoemingscommissie geselecteerde kandidaten en een advies uitbrengen over de voor te dragen kandidaat. De FR heeft nog minder invloed en wordt pas op het laatste moment om advies gevraagd. Volgens de regels moet er eerst binnen de faculteit een decaan worden geworven, dit wordt echter in verband met de clustering niet gedaan.


Hakvoort stelt voor om de decaan te vragen de FR in het FAC te betrekken. Haaker merkt op dat dit zeker kan aangezien de samenstelling van de FAC toch vrij is.


4.Voorbereiding Overlegvergadering

De punten zijn duidelijk er zit weinig bij wat nog niet besproken is.


De notulen van de vorige overlegvergadering worden doorgenomen:

-Augustijn merkt op dat het stuk over topmasters niet echt duidelijk is.

-Augustijn merkt op dat hij nog niets van de kantelingscommissie (waarin Grootenboer zit) gezien heeft i.t.t. wat Grootenboer de vorige vergadering had toegezegd. Hij wilde zelf informatie laten rondgaan om de discussie breed te houden. Er zal naar worden gevraagd.


5.Rondvraag

- Augustijn vraagt of het klopt dat Van Vught kroonlid is geworden van de SER, dit klopt.

- Hakvoort vraagt zich af wat met het ‘voorstel gewijzigd D-examen’ in de OLC-notulen wordt bedoeld. Van der Hoogt meld, dat dit betrekking heeft op de opzet van de volgorde van het colloquim en de ondervraging van de student. Tevens zal worden gekeken naar de scheiding van D-examen en bul-uitreiking

- Hakvoort merkt op dat hij graag zou zien, dat ook de FR-studentleden worden uitgenodigd voor de onderwijslunch. Van der Hoogt geeft aan, dat dat wel de bedoeling is. Hakvoort zal navraag doen bij Mettivier-Meijer.