Notulen 17e interne FR-CTW vergadering d.d. 4 juni 2002

Aanwezig: Augustijn, Hakvoort, Kruidhof, Hofstra, Blokpoel, Kroezen, De Jong, Van der Hoogt, Dohmen Janssen, Haaker

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort

1.

Opening

De vergadering wordt geopend om 12:33. Er zijn geen wijzigingen op de agenda.

2.

Notulen vorige vergadering (21/05)

De tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd in de vorige notulen.

3.

Ingekomen stukken

-

De FR heeft van de OPEL-commissie (OnderwijsPrijs ELectrotechniek) een uitnodiging ontvangen om de uitreiking van de onderwijsprijs Elektrotechniek bij te wonen. Deze uitreiking zal donderdag 6 juni om 15:30 plaatsvinden.

-

De UR heeft zijn vergaderschema m.b.t. de reorganisatie rondgestuurd. Op 19 juni zal er weer een gezamenlijke vergadering van UR, DR’en en FR’en plaatsvinden. Kroezen, Augustijn en Hofstra (voorlopig) gaan naar die bijeenkomst.

4.

Mededelingen:

-

I.v.m. het goedkeuren van de OER gaat de GV van 2 juli waarschijnlijk wel door (Van der Hoogt en Dohmen Janssen zijn afwezig). De interne vergadering op 2 juli gaat derhalve ook door. Er zullen voor het cluster WB/IO 4 OER’s ter sprake komen, een voor de WB-bachelor, een voor de IO-bachelor, een voor de IDM-master en een voor de WB-lichting van voor de invoering van de bachelor. Voor de FR-vergadering van 18 juni zullen de OER’s met de notulen van de OLC-WB vergadering erover beschikbaar zijn. Ook het OER van CiT zal dan met de notulen van de OLC-CiT vergadering erover beschikbaar zijn. Op 18 juni zal er worden gekeken of de goedkeuring van de OER’s schriftelijk kan of op de GV van 2 juli.

5.

Introductie-afspraak nieuwe studenten FR

De nieuwe studenten voor de FR zullen door Kruidhof op de volgende vergadering (18 juni) worden uitgenodigd. Er kan dan eventueel een vergaderschema voor 2002/2003 worden gemaakt en een nieuwe notulist worden aangewezen.

6.

Nieuws uit de FAC

5 juni zal de FAC voor de eerste maal bijeenkomen en wordt er een voorzitter gekozen.

7.

Rondvraag

Dohmen Janssen vraagt zich af of de FR te zien krijgt wie er in de BAC (Benoemings Advies Commissie) van een hoogleraar zitten. Ze vraagt dit n.a.v. de invulling van de BAC voor de hoogleraar Ruimte.

Waarschijnlijk is de bezetting van de BAC openbaar, de invulling zal aan de decaan worden gevraagd.

8.

Sluiting

De vergadering sluit om 13:04