Notulen 13e interne FR-CTW vergadering d.d. 9 april 2002

Aanwezig: Augustijn, Haaker, Hakvoort, Kruidhof, Dohmen Janssen, Hofstra, Blokpoel, Kroezen, De Jong, Van der Hoogt

Voorzitter: Van der Hoogt

Notulist: Hakvoort

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 13:35. Er zal ’s middags geen overlegvergadering zijn, omdat er niet voldoende agendapunten waren. Grootenboer komt echter wel langs met enkele mededelingen en om vragen te beantwoorden. Punt 7 vervalt derhalve en wordt vervangen door het punt ‘nakijktermijn tentamens’.

2.

Notulen vorige vergadering (05/3)

Tekstuele opmerkingen notulen:

- Geen

N.a.v. de notulen:

- Van der Hoogt, Hofstra en Hulscher zijn definitief door de FR aangewezen voor de FAC t.b.v. de decaanbenoeming.

3.

Ingekomen stukken

De voorstellen van de commissies ‘clustering’ en ‘kanteling’ zijn rondgemaild. Dinsdag 16 april is er een bijeenkomst met UR en FR’en om deze te bespreken. Hakvoort en Kruidhof zullen de bijeenkomst in zijn geheel bijwonen, Van der Hoogt en Haaker lossen elkaar af. Mochten er meer FR-leden interesse hebben moeten ze dat aan Haaker mailen. Voor dinsdag 23 april wil de UR voor de overlegvergadering met het CvB een standpunt van de verschillende FR’en omtrent de kanteling en clustering. Deze punten zullen binnen de FR CTW op een ingelaste vergadering op 16 april worden besproken (Van der Hoogt zal afwezig zijn). Dan zal ook worden gekeken of de vergadering van 23 april doorgaat.

4.

Mededelingen FAC

De FAC is nog niet bij elkaar geweest. Er moest al wel een advies gegeven worden over de profielschets van de decaan. De profielschets is over de mail gegaan en alleen Van der Meer had enkele kleine aanmerkingen, verder is de profielschets goedgekeurd. Het bericht van goedkeuring en de opmerkingen zijn naar de benoemingscommissie gestuurd.

5.

Mededelingen

-

Van der Hoogt is naar een bijeenkomst over de herstructurering van de diensten gegaan. Op de bijeenkomst waren door Sistermans de voorzitters van de FR’en uitgenodigd. Er vond a.h.v. enkele stellingen een discussie plaats rond de herstructurering van (ofwel bezuiniging op) de diensten. Er is 2 uur gepraat, maar er is niet echt duidelijk iets naar voren gekomen wat van nut zou kunnen zijn voor de commissie (Van der Hoogt).

-

Kruidhof, Hakvoort, Hofstra en Dohmen Janssen hebben een bijeenkomst over het vastgoed bijgewoond. Er was een presentatie over het vastgoedplan, waarin werd uitgelegd, dat het de bedoeling is om al het O&O rond CTW, CT, INF en het TWRC-gebouw te concentreren. Dit leek de goedkoopste oplossing te zijn, alhoewel enkele aanwezigen er hun vraagtekens bij plaatsten en hun hakken in het zand zetten.

De UR wilde graag instemming van de FR’en voor haar besluit om in te stemmen met de plannen van het vastgoed die op korter termijn moeten worden gerealiseerd en de rest van het vastgoedplan tegen te houden, tot er een financiële onderbouwing is (hier wordt al 1,5 jaar op gewacht). Hier konden de aanwezigen zich in vinden.

-

De faculteit is een studievereniging rijker. De nieuwe studievereniging voor IO heet ‘S.G. Daedulus’.

-

Grootenboer had ook nog antwoord op de zaken die op de vorige FR-vergadering werden aangekaart n.a.v. de tijdelijke vestiging van de mensa in CTW.

-

De verkiezing voor studentleden gaat door, omdat per september 4 van de 5 studentleden van de FR op stage zijn. De verkiezingsprocedure kan, wanneer er nu wordt gestart, nog precies voor de vakantie worden afgerond. Bossink is voorzitter van de verkiezingscommissie, er moet nog wel een studentlid in de commissie. De FR-studentleden zullen hierover nog overleggen. Tevens zullen zij naar nieuwe geïnteresseerden gaan zoeken, ook bij IO.

7.

Nakijktermijn tentamens

UReka (partij U-raad) heeft de studentleden van de FR benaderd over de nakijktermijn tentamens. UReka wil enerzijds de nakijktermijnen van tentamens UT-breed gelijk trekken, anderzijds een klachtensite openen waarop studenten overschrijdingen kunnen melden. UReka stelt voor de nakijktermijn op 15 dagen te stellen, CiT heeft een nakijktermijn van 15 en WB een van 20 dagen, tenzij er handelingen moeten worden verricht (bijvoorbeeld het indelen van projectgroepen).

Kroezen merkt op dat er bij WB al veel gebeurt. Er wordt door het BOZ gelet op de nakijktermijn. Bij overschrijding wordt de docent gebeld of gaat de onderwijsdirecteur met de docent in gesprek. In uiterste geval kan de WB-examencommissie de uitslag van het tentamen doen vaststellen!

Bij de navraag van de evaluatiecommissie over het kunnen verkrijgen van gegevens m.b.t. de nakijktermijnen bij Kroezen onstonden enige misverstanden:

- Er wordt i.t.t. wat de meeste studenten weten zoals genoemd wel degelijk actie ondernomen indien de nakijktermijn wordt overschreden.

- Het is niet de bedoeling docenten te pakken op de nakijktermijnen (of een of andere ranglijst te maken), maar om te kijken waar de knelpunten zitten en hoe deze (voor de docent) kunnen worden opgelost.

Kroezen merkt op dat het verkorten van de termijn alleen maar nadelig kan zijn, docenten zullen zich minder snel houden aan de (onredelijk) kortere termijn. Ook kan de docent hierdoor in tijdnood komen en daardoor alleen het eindantwoord zal beoordelen, met gevolg dat hij na moet laten om te zoeken naar mogelijke goede delen in de antwoorden. Haaker bevestigt deze opmerking.

Een kort rekensommetje laat zien, dat voor het nakijken van Dynamnica II 100(aantal studenten) x 3 (aantal sommen) x 20 (minuten per som) = 100 uur nodig is. Zonder hulp van student-assistenten heeft de docent hier 12,5 werkdag voor nodig. Opsturen, verwerking BOZ en Tost verlengen de procedure met ongeveer 3 dagen, waarmee de nakijktermijn al is overschreden. Dohmen Janssen geeft aan dat er dus problemen ontstaan bij opleidingen waar veel studenten deelnemen aan vakken. Bij CiT zijn er alleen in het eerste jaar veel vakken die door alle studenten worden gedaan.

Het doel van het bijhouden van de nakijktermijn moet het opsporen van de excessen zijn, het maakt daarbij niet zoveel uit of er nu 15 of 20 dagen voor de nakijktermijn staan.

Gezien het bovenstaande lijkt er geen reden de nakijktermijn bij WB te verkorten. Dit zal door Hakvoort worden doorgegeven aan de UReka

8.

Rondvraag

- Dohmen Janssen merkt op dat het goed was dat er een stuk van de FR-CTW in het CTW bulletin stond. Er zou alleen op de voorpagina moeten worden aangekondigd, dat er voortaan een stukje van de FR bij de mededelingen staat.

- Kruidhof merkt op dat het bij de afgelopen dictaatverkopen extreem druk was door de korte openingstijden van de Union shop. Dit probleem zal komend trimester niet meer voorkomen, omdat studieverenigingen de dictaten in combinatie met de boeken gaan verkopen (Blokpoel). De verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste informatie over de benodigde boeken en dictaten door de docenten zal wel zwaarder worden; De studenten hebben namelijk dan ook een afnameverplichting voor dictaten.