Finished Master Theses before 2012

23-08-2010 An integrated BPMS modell D.van t Ende

AFSTUDEERDERS 2007 Bouw Infra


Naam afstudeerder

Begeleider

Datum

Onderwerp

R. van der Weerd

Dewulf,

De Graaf

11-01-2007

Organisatie modellen voor gebiedsontwikkelingen. Percepties van de ontwikkelde partijen.


B. Smit

Veenvliet,

Halman

17-01-2007

RAMS/ LCM in de civiele techniek – Een werkwijze om aantoonbaar te voldoen aan gespecificeerde RAMS-eisen.

M. Huiser

Veenvliet,

Halman

17-01-2007

Waardeoptimalisatie in de bouw: onderzoek naar de herallocatie van value engineering tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

A. Kroes

De Graaf,

Dewulf

18-01-2007

Sneller Herstructureren

J. Verlinden

Voordijk

26-01-2007

Warehousing in Ukraine.

E. Bredewolt

Al-jibouri

Ter Huerne

08-02-2007

Risicobeheersing bij prestatiecontracten.

W. van Uem

Halman,

Voordijk

16-02-2007

Flexibiliteit en standaardisatie: Modelleren van de relatie tussen productarchitectuur en supply chain in de consumentgerichte woningbouw

B.J.A.G. Simons

Dorée,

Ter Huerne

21-02-2007

Op weg naar een beheerst asfaltverwerkingsproces

J. Blankendaal

Veenvliet,

Ter Huerne

22-02-2007

Bouwen aan klantvriendelijkheid

W. Elsinga

Dewulf,

De Kort

22-02-2007

Water leeft, in de integrale gebiedsontwikkeling?

P. Dotinga

Veenvliet,

Kroon

22-02-2007

Software gebruik bij gebouwontwerp

N. van Dalen

Bult-spiering,

Veenvliet

23-03-2007

Waardebeïnvloeding binnen een geïntegreerde samenwerking

J. Frumau

Dewulf

23-03-2007

Prijs je niet rijk. Een onderzoek naar de relatie tussen infrastructuur en de waarde van onroerend goed

P. Pestoor

Tijhuis,

Aljibouri

30-03-2007

Risicomanagement binnen Van Hoogevest Bouw. De ontwikkeling van een systematiek om risicobeheersing te kunnen voeren

R. Kranenburg

Dewulf,

De Kort

30-03-2007

Toekomstscenario’s over het ontwikkelingsproces van uitleggebieden

M. van Orsouw

Al-jibouri,

Tijhuis

14-01-2007

De ontwikkeling van een bruikbaar maturity voor een projectmanagement

T. Benschop

Voordijk,

Hoezen

18-04-2007

De toepassing van Design-Build in de woningbouw

R. Schuttinga

Halman,

Voordijk,

Hofman

14-05-2007

Developing an integrated framework for measuring Construction supply chain performance

C. Stigter

Mans,

Dewulf

08-06-2007

“High Performance, Delivered” Het best passende kantoorconcept voor Accenture Insurance Services

L.N. Jonkman

Dewulf,

De Graaf

14-06-2007

ICT ter ondersteuning van ruimtelijke planvorming voor de toekomst van nu

B. de Jonge

Halman,

Voordijk, Hofman

04-07-2007

Matching alignment between modular product architecture and supply chain structure in the house building industry

C. Norde

Halman

04-07-2007

Afwegingsprocessen bij niet-routinematige beslissingen

P. van Esch

Mans,

Veenvliet

05-07-2007

Infrastructuur Superbus, een alternatief ontwerpproces

G.P. Morssinkhof

Al-jibouri

Hapanova

09-07-2007

Een model voor ‘mapping’ van het bouwproces in de initiatieffase

Ing. B. Scheuierman

Voordijk

Adriaanse

13-07-2007

De implementatie en het gebruik van VISI bij bouwprojecten ment geïntegreerde contracten in de GWW-sector

P. Allin

Halman

Hartmann

16-08-2007

Een onderzoek naar New Business Development in hemelwater afvoer.

S.G.M.. Linders

Hartmann

De Bree

20-08-2007

Organisational learning binnen base-bouw projecten in out of area gebieden

S. de Haas

Dewulf

Al-jibouri

22-08-2007

Risicomanagement bij Arcadis als Engineering Cantractor

J.N.P. van Loenen

Veenvliet

Al-jibouri

24-08-2007

Toepassing van valued Mangement in de Grond-, Weg-, en Waterbouw

J. Beljon

Doree

Boes

27-08-2007

Versneld op weg met IM/ Haskoning. Een onderzoek naar ‘vervlechting’ van processen bij ingrastructurele projecten

J. van der Zon

Doree

Voordijk

29-08-2007

Naleving van de Corporate Inkoopstrategie bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland

M. Keuter

Kroon,

Veenvliet

30-08-2007

Strategische afweging bij besluitvorming voor publiek-private samenwerking

T. Messinella

Kroon,

Veenvliet

31-08-2007

ConsulBrian; kwaliteitsbeheersing van consultancy

C. Witholt

Halman,

Voordijk,

Hofman

11-09-2007

Process efficiency maturity model

R. Grummel

Voordijk,

Hoezen

19-09-2007

Invloed van de formele en informele communicatie op de performance

R. Francissen

Mans,

Entrop

27-09-2007

De resultaten van een onderzoek naar een methode, die inzicht geeft in voor Defensie belangrijke beslisparameters, op het raakvlak tussen investeringen en exploitatie in de vastgoedsfeer, met oog voor onzekerheden in de toekomst

M. T. de Man

Doree,

Ter Huerne,

Miller

22-10-2007

“Leren door reflecteren”; Een methode om asfaltploegen tot meer lerende en reflecterende teams te vormen

G. Ogink

Al-jibouri,

Veenvliet

23-10-2007

Een model voor de integratie van RAMS in het ontwerpproces van infrastructuur

J.W. Miggels

Al-jibouri,

Veenvliet

23-11-2007

Risicoportfoliomanagement in Bouworganisaties

G.H.D. Satter

Voordijk,

Ter Huerne

03-12-2007

Logistiek in de asfaltindustrie

R.A.A.M. Lormans

Dorée,

Rutten

11-12-2007

Exploratie vs exploitatie. Een onderzoek naar het managen van de balans in het exploratie-exploitatie spanningsveld voor een SME in de bouwsector.

R. Morssink

Dorée,

Rutten,

Boes

18-12-2007

Quick-scan Vernieuwend Ondernemen in de Bouw

A.P. Beukers

Dorée,

Boes

20-12-2007

De invloed van adoptief vermogen en innovatieperceptie op de mate waarop middelgrote gemeenten open staan voor geïntegreerde contractvormen en de behoefte aan advisering hierbij.

L.F.B. Bruinink

Dewulf,

Voordijk

21-12-2007

De samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen bij integrale, meerjarige beheer- en onderhoudscontracten

M.Y. Baarveld

Dewulf,

Blanken

21-12-2007

Policy-based private samenwerking in stedelijke vernieuwing

.