Doel en missie

Doel

Het kenniscentrum AIDA heeft als doel het verrichten van vernieuwend onderzoek en het opleiden van studenten op het gebied van bestuurdersondersteunende systemen en diensten, waarin sprake is van integratie en coördinatie van deelsystemen en -diensten.

Missie

De ambitie van AIDA is het bereiken van een internationale toonaangevende kennispositie met aantoonbare toepassingen in de praktijk. Dit doel zal enerzijds worden nagestreefd door publicaties in internationale gerefereerde tijdschriften en publicaties en presentaties op internationale congressen. Anderzijds zal AIDA actief bijdragen aan de vertaling van de resultaten naar concrete toepassingen.

Binnen de eerste 5 jaar van AIDA zal het onderzoek en onderwijs worden gestart en zal AIDA internationaal op de kaart worden gezet. AIDA wordt in 2003 gestart met vier bouwstenen:

·

Een deeltijdhoogleraar ‘Applications of Integrated Driver Assistance’, die tevens als programmaleider optreedt.

·

Twee promovendi: Een promovendus die gaat werken aan de ontwikkeling van een intelligente reisassistent en een promovendus die gaat werken aan de integrale afweging van rijtaakondersteunende systemen

·

Een uitwisselingsprogramma tussen TNO en de UT, dat via uitwisseling van personeel, werkbijeenkomsten en colloquia de wederzijdse kennisuitwisseling bevordert.

·

Een gebruikersgroep, die de relevantie bewaakt en waarin belanghebbenden vanuit de overheid en het bedrijfsleven gevraagd wordt deel te nemen. De gebruikersgroep heeft als doel de uiteindelijke bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten te bevorderen, door vooraf en tijdens het onderzoek feedback te geven op de plannen en tussenresultaten.