Education

Titel: Backcasten van duurzaam personenauto transport in 2050

Intern/extern: UT, MNP (Milieu en Natuur Planbureau)

Begeleiders: Van Maarseveen (UT), Hoen (MNP)

Een auto van de toekomst

De stichting Natuur en Milieu (SNM) initieerde de ontwikkeling van een “auto van de toekomst”, die gepresenteerd wordt op de Auto Rai in 2007. In samenwerking met de drie technische universiteiten in Nederland wordt een duurzaam personenauto transport concept ontwikkeld voor 2020. SNM heeft dit jaar gekozen omdat zij voelen dat significante stappen naar duurzaam personenauto transport binnen relatief korte periode gemaakt kunnen worden.

Dit onderzoek presenteert een vervolg op het auto van de toekomst project en zal de mogelijkheden voor volledig duurzaam personenauto transport in het jaar 2050 bekijken. Een definitie van volledig duurzaam personenauto transport is geconstrueerd op basis van de drie duurzaamheids pijlers welke gepresenteerd zijn in het Brundlandt rapport. De volgende vragen komen in het onderzoek naar voren. Wat als auto’s niets meer uitstoten? Wat als er geen verkeersongevallen meer zijn? Is dit haalbaar? Wat heeft dit voor impact op de totale welvaart? En welke stappen zijn nu en tot 2020 noodzakelijk om dit van succes verzekerd te zijn?

Duurzaam personenauto transport

De drie duurzaamheids pilaren zijn van economische, sociale en ecologische aard. Om te achterhalen welke acties nodig zijn om duurzaam personenauto transport in 2050 te realiseren, moeten deze pilaren meetbaar en kwantificeerbaar zijn. Deze meetbare en kwantificeerbare determinanten staan hieronder beschreven:

·

Bereikbaarheid zal worden gemeten aan de hand van de voertuigverliesuren, minder congestie zal leiden tot minder voertuigverliesuren en heeft voordelen voor the economische duurzaamheids pilaar.

·

Voor toegang tot mobiliteit voor iedereen is de determinant het aandeel van het gemiddelde huishoudinkomen wat wordt uitgegeven aan mobiliteit in combinatie met het gemiddelde reistijdbudget per huishouden per dag.

·

Wat veiligheid betreft, wordt gekeken naar verkeersslachtoffers. Minder slachtoffers leidt tot meer duurzaam personenauto transport.

·

Leefbaarheid betreft meer dan een determinant: (1) geluidshinder uitgedrukt in dB(A), (2) luchtkwaliteit welke in een impact heeft op de publieke gezondheid.

·

The laatste pilaar is natuur en milieu, welke gemeten wordt door middel van emissies van personenauto’s (CO2, NOx and PM10)

Backcasten

Dit onderzoek maakt gebruik van de backcasting methode om de determinanten te bereiken. Backcasten is de constructie van prospectieve scenario’s. Het startpunt van een prospectief scenario is een mogelijk of een wenselijke toekomstige situatie, meestal beschreven door een set van doelen en tot stand gekomen door verwachte gebeurtenissen tussen nu en de toekomst. In plaats van te beginnen in het heden en gangbare trends door te trekken naar de toekomst, maakt de backcasting wensbeelden van de toekomst met daarin wenselijke oplossingen voor maatschappelijke problemen. Mogelijke paden terug naar het heden worden zo ontwikkeld, ‘casting back’ vanuit de toekomst.