Organisation

Organisation

Evaluatiepanel

Elk van de drie bachelorjaren heeft zijn eigen evaluatiepanel. Deze studentenpanels worden elk kwartiel gevraagd naar ervaringen bij de vakken uit dat kwartiel. In een vergadering van de Commissie Uitvoering Onderwijs (CUO) wordt bekeken of er direct actie nodig is om het onderwijs te verbeteren. Na het kwartiel wordt bekeken of de acties succes hadden en of er nog ergens aandacht aan moet worden besteed. Daarnaast wordt er in ieder kwartiel uit ieder jaar een vak geëvalueerd door middel van een enquête.

Commissie Uitvoering Onderwijs (CUO)

De Commissie Uitvoering Onderwijs (CUO) komt elk kwartiel bij elkaar en bespreekt de verslagen van de panelgesprekken. Deze verslagen worden gemaakt door twee studenten, die ook lid van de CUO zijn. De CUO wordt voorgezeten door een docent van TW die belast is met kwaliteitszorg van het onderwijs. Verder zitten de opleidingsdirecteur, de bachelorcoördinator, de P-mentor en de voorzitter van de OLC in deze commissie.

De voorzitter van de CUO regelt ook dat er voor elk vak minimaal eens per drie jaar een schriftelijke enquête wordt opgesteld.