Kenniscentrum E-Quality

Achtergrond

Het kenniscentrum E-Quality ("Expertise Centre on Performance and Quality of Service in ICT") is in juli 2005 opgericht door het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), TNO ICT en de Universiteit Twente (UT). Met dit samenwerkingsverband wordt ingespeeld op de groeiende behoefte vanuit de ICT wereld de kwaliteit van diensten/applicaties in steeds complexer wordende ICT omgevingen (netwerken, IT systemen) te kunnen beheersen en verbeteren. logos

Doelstelling

E-Quality heeft als doel het verrichten van vernieuwend onderzoek op het gebied van "QoS control" in huidige en toekomstige ICT omgevingen, het opleiden van experts en het uitdragen van het belang van het vakgebied. De ambitie van het Kenniscentrum is het bereiken van een internationale toonaangevende kennispositie met een duidelijke spin-off naar de toepassing van de verworven kennis in de markt.

Realisatie

E-Quality beoogt deze doelstellingen en ambitie te realiseren door bundeling van de bestaande expertise, het initiëren en afstemmen van nieuw onderzoek (o.a. in het kader van nationale en Europese onderzoekprogramma's), het geven van cursussen, organiseren van workshops, etc.. Initieel wordt de basis van het werk binnen het kenniscentrum gevormd door een viertal promotieonderzoeken, die door CWI, TNO en UT gezamenlijk worden gefinancierd.

Organisatie

De dagelijkse leiding van E-Quality ligt bij een management team gevormd door de leiders/leerstoelhouders van de betrokken afdelingen binnen CWI, TNO ICT en UT. Daarnaast is er een stuurgroep, waarin de directies van de betrokken instituten zitting hebben.
Het kenniscentrum E-Quality is gevestigd aan de UT binnen de afdeling Ontwerp & Analyse van Communicatiesystemen.

Inhoudelijke focus

Het QoS werkveld is zeer breed en er zijn dan ook keuzes gemaakt om voldoende focus te bereiken. In de eerste jaren zal het onderzoek binnen E-Quality met name gericht zijn op de volgende toepassingsgebieden:

Mobiele/draadloze access netwerken (UMTS/HSDPA, WLAN, ad-hoc netwerken, PANs, etc. en de 'seamless' integratie van deze access netwerken);

Gedistribueerde service en informatie platforms (bijv. web application-server platforms).

De technische ontwikkelingen op deze gebieden gaan snel en zullen een enorme stimulans betekenen voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en applicaties. Maar tegelijkertijd dreigen mobiele access netwerken en service/informatie platforms steeds meer een bottleneck te worden voor de uiteindelijke kwaliteit (end-to-end QoS) van de diensten en applicaties die hier overheen geleverd worden. Dit met name vanwege de relatief beperkte (en moeilijk efficiënt te benutten) radio capaciteit in mobiele netwerken en de toenemende complexiteit van de service/informatie platforms (o.a. samenhangend met het steeds sterker gedistribueerde karakter). Beheersing van de end-to-end QoS wordt verder ook bemoeilijkt doordat de diversiteit van de applicaties steeds groter wordt, het gebruik van de applicaties steeds moeilijker 'voorspelbaar' is en de eisen t.a.v. de QoS veelal steeds hoger worden.
Specifieke issues in het onderzoek binnen E-Quality zijn o.a.:

Netwerk- en systeem planning

Resource- en capacity management

Performance evaluatie en monitoring

QoS differentiatie

Meettechnieken (performance, load/verkeer)

Verkeersmodellering

Traffic management

SLA specificatie en management