Bindend Studieadvies

Je hebt in het inschrijvingspakket een brief ontvangen met algemene informatie over het BSA en een link naar deze website. Op deze website staat beschreven wat het BSA inhoudt, hoe het begeleidingssysteem eruit ziet en wat de (tussentijdse-) normen zijn. Met deze informatie weet je als student Scheikundige Technologie wat je kunt verwachten met betrekking tot het BSA en studiebegeleiding in het eerste jaar.

Een belangrijk punt vooraf is dat van je verwacht wordt alle omstandigheden die invloed kunnen hebben op je studievoortgang gelijk bij de studieadviseur en/of je mentor te melden.

Wat is Bindend Studieadvies?

De bacheloropleiding Scheikundige Technologie is een opleiding die gebruik maakt van een zogenaamd bindend studieadvies (BSA). Een BSA wordt aan het eind van het eerste studiejaar gegeven. Je krijgt een negatief BSA wanneer je niet voldoet aan de BSA norm van de opleiding. Een negatief BSA krijgen betekent dat je de studie niet mag voortzetten.

Waarom Bindend Studieadvies?

Bij aanvang van de studie vindt de opleiding ST het belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk op de juiste plek belandt. De ervaring leert dat studenten die minder dan driekwart van het eerste jaar halen weinig kans hebben de studie succesvol af te ronden. Wij hebben er daarom voor gekozen die studenten een negatief bindend studieadvies te geven. Natuurlijk wordt er bij het geven van het definitieve advies rekening gehouden met bijzondere omstandigheden als de student die op tijd heeft gemeld.

Begeleiding

Omdat wij veel waarde hechten aan een goede studieloopbaan, krijg je aan het begin van de studie een mentor toegewezen, die regelmatig met jou meekijkt en jouw wensen en mogelijkheden bespreekt.

Het eerste kennismakingsgesprek vindt plaats in een van de eerste weken van het collegejaar. Hierna volgen voortgangsgesprekken na het eerste en na het derde kwartiel. Je mentor zal je in de meeste gevallen per mail uitnodigen, hou je mail dus goed in de gaten, en reageer er ook op! Extra gesprekken zijn mogelijk, zowel op initiatief van de student als van de mentor.

Je mentor kan je doorsturen naar de studieadviseur van de opleiding of naar de studentendecanen. Je mag ook op eigen initiatief contact opnemen met de studieadviseur of een studentendecaan.

Alle eerstejaars studenten hebben daarnaast een studentmentor, een tweedejaars student die vooral als ervaringsdeskundige fungeert, en praktische vragen kan beantwoorden.

Wat zijn de regels?

De propedeuse beslaat in totaal 60 studiebelastingspunten, uitgedrukt in ECTS. Je krijgt bij de opleiding Scheikundige Technologie een negatief BSA als je uiterlijk op 31 augustus van het eerste studiejaar dat je ingeschreven staat voor de propedeutische fase minder dan 45 ECTS hebt behaald.

Hoe gaat alles in zijn werk?

Gedurende het eerste jaar krijg je twee voorlopige adviezen. Het eerste advies (‘pre-advies’) krijg je rond de Kerst. Dit advies is gebaseerd op de behaalde (tussen)resultaten van het eerste kwartiel. Het tweede advies (‘voorlopig eindadvies’) is in juni. Dit advies wordt op basis van alle behaalde (tussen)resultaten tot dan toe bepaald.

Er zijn vier soorten voorlopige eindadviezen, nl. de adviezen ‘positief’, ‘Matig’, ‘Negatief‘ en ‘Al gestopt’. De adviezen ‘matig’ en ‘negatief’ geven aan dat een student in de gevarenzone zit voor een negatief BSA. Als richtlijn voor de adviezen geldt dat het advies ‘Positief’ gegeven wordt indien driekwart tot alle van het totaal aan te behalen ECTS behaald zijn. Voor advies ‘Matig’ geldt een totaal aantal ECTS van de helft tot driekwart. Advies ‘Negatief’ wordt gegeven aan studenten die minder dan de helft van het aantal te behalen ECTS tot dan toe behaald hebben. Het advies ‘al gestopt’ geldt vanzelfsprekend voor studenten die gestopt zijn met de opleiding ST.

Aan het einde van het eerste studiejaar (voor 31 augustus) ontvang je het definitieve (bindend) studieadvies. Heb je minder dan 45 ECTS behaald dan ontvang je een negatief BSA en zul je moeten stoppen met je studie. Bij het vaststellen van het eindadvies wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden indien je deze tijdig hebt aangegeven.

Persoonlijke omstandigheden

Persoonlijke omstandigheden waarmee rekening wordt gehouden bij het verstrekken van een positief of negatief bindend studieadvies zijn:

  • ziekte, handicap
  • bijzondere familieomstandigheden
  • zwangerschap/bevalling

Indien je als gevolg van persoonlijke omstandigheden redelijkerwijs kan vermoeden dat je studievertraging op gaat lopen, dan moet je dit tijdig bij de studieadviseur/je mentor en de studentendecanen melden. Het doel hiervan is de studievertraging te beperken en, als de studieadviseur dit nodig acht, een individueel studieplan op te stellen.

Vrijstellingen

Als de examencommissie je voor onderdelen van de propedeuse vrijstellingen heeft verleend, tellen de ECTS van deze onderdelen mee bij de berekening of je voldoet aan de norm voor het BSA.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij je mentor, de studieadviseur ST of de studentendecanen van de Universiteit Twente.

De formele regelgeving is te vinden in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding en de Richtlijn Bindend Studieadvies Universiteit Twente (www.utwente.nl/bsa).