Aan: D-examencommissie CT

p/a Bureau Onderwijszaken CTVan: ……………. Werkeenheid/leerstoel: …………….

(naam student)

Studentnr.: …………….Betreft: Goedkeuring afstudeercommissie, D-opdracht en vakkenpakket; Afstudeercontract

Hierbij verzoek ik u, conform artikel 4.10 van de Onderwijs- en Examenregeling CT (OER-CT), uw goedkeuring te hechten aan de hierna vermelde samenstelling van de afstudeercommissie, omschrijving van de D-opdracht, samenstelling van het vakkenpakket en het afstudeercontract.


Planning

Startdatum opdracht: ……….

Bij de start van de D-opdracht voldoe ik wel/niet aan de voorwaarden daarvoor.

Mede in aanmerking genomen de nog af te leggen vakken streef ik naar het behalen van mijn doctoraal diploma in (maand, jaar) ……


Afstudeercommissie conform artikel 4.10 lid 1 en bijlage 5 van de OER-CT

Voorzitter: ……………………

Lid andere werkeenheid: ……………………

Mentor: ……………………

Lid: ……………………

Lid: ……………………

CT-i-mentor: ……………………

CT-Milieu-mentor: ……………………________________________________ _____________________________

(handtekening student) (handtekening voorzitter afstudeercommissie voor akkoord )


N.B. Om op de geplande datum te kunnen beginnen met de D-opdracht moet dit verzoek inclusief alle bijlagen uiterlijk 1 maand voor de geplande begindatum van de D-opdracht worden ingediend bij Bureau Onderwijszaken CT. Die maand is minimaal nodig voor de administratieve afhandeling. Het is echter beter om dit verzoek langer dan 1 maand van tevoren in te dienen!


Bijlagen:

1.Omschrijving van de D-opdracht.

2.Samenstelling van het vakkenpakket.

3.Overzicht behaalde vakken (S506). Verkrijgbaar bij Bureau Onderwijszaken CT.

4.Afstudeercontract.


Afstudeercontract D-opdracht


Student: ……………………….…. Voorzitter D-commissie: …………………..

studentnummer: …………………………. Mentor: ………………………………………


Werkeenheid: …………………………..1. Nog af te leggen tentamens en andere studieverplichtingen Totaal: ……..….SP

(vermelden van vakken met vakcode en aantal SP en geplande tentamendatum of datum van afronding van een vak)N.B. Indien niet aan de voorwaardes voor de start van de D-opdracht is voldaan, dient een beargumenteerd verzoek tot ontheffing te worden toegevoegd, ondertekend door de student en de voorzitter van de afstudeercommissie.
2. Nevenactiviteiten leidend tot afwijkingen van voltijdse besteding

(als iemand minder dan 40 uur per week kan werken aan de D-opdracht door bijbaantjes, nevenactiviteiten buiten de studie e.d.)3. Geplande onderbrekingen Totaal: ………weken

(kortere of langere vakanties, operaties, e.d., perioden vermelden)4. Planning D-opdracht (rekening houdend met de punten 1. t/m 3.) Realisatie

Aantal SP (1 SP = 1 week van 40 uur): ….

Startdatum D-opdracht: ………… …………..

Data verplichte tussentijdse bespreking ………… …………..

+ inleveren van tussenverslag : ………… …………..

evt. data geplande extra voortgangsbesprekingen: ………… …………..

zijn er extra tussenverslagen gepland ja / nee

zo ja, wanneer moeten die klaar zijn: ………… …………..

Week waarin gepland is om met eindverslag te beginnen: ………… …………..

Week waarin colloquium is gepland: ………… …………..

Geplande afstudeerdatum: ………… …………..
De werkeenheid/leerstoel garandeert een adequate begeleiding. Bij de start van de D-opdracht zal nog een plaatsvervangend mentor worden aangewezen.


De mentor zal er op toezien dat voor vakken genoemd onder 1. voldoende tijd wordt ingeruimd om deze vakken succesvol af te ronden.


De student zal wijzigingen in bovenstaande punten 2. en 3. z.s.m. melden aan de mentor. De student zal andere omstandigheden die leiden tot vertraging van de D-opdracht (bv. ziekte, vastlopen van de opdracht) z.s.m. melden aan de mentor 5


De mentor (of bij diens afwezigheid de plaatsvervangend mentor of de voorzitter van de afstudeercommissie) zal afwijkingen groter dan 2 weken van de bij 1. vermelde planning melden aan Bureau Onderwijszaken CT, onder opgaaf van redenen.


De student heeft recht op minimaal een tweewekelijkse bespreking van de voortgang met de mentor.
Voor akkoord getekend,Enschede, …- ………… …20…______________________ _____________________ __________________________

(student) (mentor) (voorzitter afstudeercommissie)Eén exemplaar van dit contract wordt uiterlijk 1 maand voor de geplande begindatum van de D-opdracht ingeleverd bij BOZ. Eén exemplaar wordt de student behouden en één exemplaar wordt behouden door de werkeenheid waarbij de student de D-opdracht uitvoert.

Op het exemplaar dat door de student wordt behouden, noteert de student de realisatie van de planning.

Dit exemplaar wordt bij de aanvraag van de colloquiumverklaring (Onderwijs- en examenregeling bijlage 6, punt 4b), eventueel voorzien van een toelichting, ingeleverd bij BOZ.(Indien nodig, in te vullen door de student) Toelichting op gerealiseerde planning: