Overgangsregeling CT 2007/2008


De opleidingscommissie CT heeft positief geadviseerd over de curriculumwijzigingen.

De overgangsregeling is vastgesteld door de examencommissie CT op 7 april 2008.


Toelichting


Deze regeling bevat de overgangsregeling vanwege de wijzigingen in het bachelorcurriculum in het studiejaar 2007/2008.

Het betreft wijzigingen in het B1-, B2- en B3-programma. De overgangsregeling geldt daarmee voor alle bachelorcohorten t/m 2006/2007.

In het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding Chemische Technologie – verder noemen we dit ‘OER’ - staat in de bijlagen per cohort het curriculum vermeld. De OER is te vinden via de webpagina van CT (http://www.tnw.utwente.nl/ct/onderwijs/regelingen/ . Door curriculumwijzigingen kan het zijn dat vakken niet meer gegeven worden. Volgens art. 9.2 van de OER komt er dan een overgangsregeling.

De wijzigingen voor het studiejaar 2007/2008 worden in de volgende paragraaf beschreven.

De overgangsregels zijn vastgelegd in de tabel aan het einde van deze regeling. Per vak is daar vermeld de datum van de wijziging, voor welke cohorten het geldt, de aard van de wijziging, en voor zover van toepassing bij elke wijziging de specifieke regeling.Wijzigingen 2007/2008


B1-programma

Met ingang van 2007/2008 vervalt het vak 139917 Experimenteren CT en wordt het vak 130007 Project Materiaalkunde uitgebreid van 3 naar 5 EC. De inhoud van Experimenteren CT wordt verdeeld over de vakken 136514 Dynamisch Modelleren en Simuleren (het practicumdeel en de theorie van reactiekinetiek) en 130007 Project Materiaalkunde (het materiaalkunde deel).

B2-programma

Met ingang van 2006/2007 is het Project Chemische Analyse (incl. practicum) - 136002, 5 EC – vervangen door Analytische Chemie – 136002, 5 EC. In 2007/2008 is het theoriedeel en het practicum van Analytische Chemie opgesplitst in twee aparte vakken: Analytische Chemie – 136002, 2 EC en Toegepaste Molecuulspectroscopie – 136025, 3 EC.

(De vakken 135002 Fysische Chemie en 134506 Kinetiek en Katalyse zijn van kwartiel gewisseld; hiervoor is geen regeling nodig).

B3-programma

Met ingang van 2007/2008 wordt het vak 138506 Scheidingstechnologie anders ingedeeld. Daarmee wordt de verdeling van de studielast over het 1e en 2e kwartiel gewijzigd: het theoriedeel inclusief het tentamen zit nu in het 1e kwartiel, het practicum blijft gespreid over het eerste semester.

Per 1 januari 2008 wordt de bacheloropdracht (139925) vergroot van 10-12,8 EC naar 15 EC en omvat daarmee het gehele vierde kwartiel. Het keuzevak in het 4e kwartiel komt te vervallen. Het keuzevak in het derde kwartiel dient nu een omvang van 5 EC te hebben. Dit keuzevak kan worden gebruikt voor: a. een case-study voor de buitenlandse studiereis, b. een CTM- of PT-mastervak (bij voorkeur een keuzevak) ter oriëntatie of c. een voorbereidend vak voor de bacheloropdracht. Studenten die al met het derde jaar zijn begonnen (generaties 2004/2005 en ouder), kunnen kiezen, zie ‘Regeling A’.
Overgangsregels


Code

Vaknaam

EC

Wijziging per

Geldt voor cohort(en)

Wijziging

Regeling

136002

Project Chemische Analyse (incl. practicum)

5

1-9-2006

2005/2006

en ouder

Vak vervangen door Analytische Chemie (136002, 5 EC, incl. practicum);

Vakken zijn equivalent

136002

Analytische chemie

(incl. practicum)

5

1-9-2007

2006/2007 en later

Vak vervangen door Analytische Chemie (practicum, 136002, 2 EC) + Toegepaste Molecuul-spectroscopie (136025, 3 EC)

Nieuwe vakken (2 + 3 EC) zijn samen equivalent aan oude vak (5 EC)

132015

Biotechnologie

5

1-9-2007

2004/2005 en ouder

Vak is vervallen

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent . Zie ook Regeling A.

131513

Duurzame (Proces-) technologie

4

1-9-2007

2005/2006 en later

Nieuw in B3-curriculum in plaats van Biotechnologie

Zie Regeling A

135537

Basiscursus Materialen

4

1-9-2007

2005/2006 en later

Vak uitgebreid van 4 naar 5 EC

Zie Regeling A

xxxxxx

Keuzevak B3 4e kwartiel



1-9-2007

2005/2006 en later

Vervallen

Zie Regeling A

xxxxxx


Keuzevak B3 3e kwartiel



1-9-2007

2005/2006 en later

Minimaal 5 EC

Zie Regeling A.

139925

Bacheloropdracht

10,0 – 12,8



1-9-2007

2005/2006 en later

Uitbreiding naar 15 EC

Studenten die al met hun derde jaar zijn begonnen (cohorten 2004/2005 en ouder), kunnen kiezen.

Zie ook Regeling A

139917

Experimenteren CT

2

1-9-2007

2006/2007 en eerder

Vak vervalt

Regeling B

130007

Project materiaalkunde

3

1-9-2007

2006/2007 en eerder

Vak wordt uitgebreid naar 5 EC

Regeling B

 Voor de cohorten 2004/2005 en eerder gold dat er minimaal 2 keuzevakken met minimaal 7,2 EC (i.v.m. omrekening van een 2,5 SP-vak naar 3,6 EC) gedaan moesten worden. Bacheloropdracht + 2 keuzevakken moest minimaal 20 EC zijn.Regeling A

Studenten van de cohorten 2004/2005 en eerder voldoen aan de slaagregels voor het B-examen als ze voor wat betreft het B3-programma aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

-Voldoende voor de vakken Scheidingsmethoden en 153110 Inleiding Statistiek (of 153022 Statistiek 2,9 EC, of 153028 Statistiek I 2,9 EC);

-Voldoende voor het vak 133512 Chemie en Technologie van Materialen (6,4 EC), 133523 Chemie en Technologie van Materialen A (3,6 EC) of 135537 Basiscursus Materialen (4 of 5 EC);

-Voldoende voor het vak 133512 Chemie en Technologie van Materialen (6,4 EC), 133524 Chemie en Technologie van Materialen B (2,9 EC) of 135538 Chemie en Technologie van Materialen (3 EC);

-Voldoende voor het vak Biotechnologie of het vak Duurzame (Proces-) technologie;

-Voldoende voor een bacheloropdracht van minimaal 10 EC;

-Voldoende voor keuzevak(ken) met een omvang van minimaal 5 EC;

-In totaal minimaal 60 EC behaald;Regeling B

De meeste studenten van de cohorten 2006/2007 en eerder hebben de vakken 139917 Experimenteren CT, 130007 Project Materiaalkunde en 140303 Dynamisch Modelleren met een voldoende afgesloten. Studenten van de cohorten 2006/2007 of eerder die een of meerdere van de genoemde drie vakken al grotendeels hebben gedaan en nog slechts kleinere aanvullingen moeten doen, kunnen kiezen of ze die oude vakken afronden (contact opnemen met drs.H.J.van den Hengel voor 139917 Experimenteren CT, dr.B.A.Boukamp voor 130007 Project Materiaalkunde of dr.N.G.Deen voor 140303 Dynamisch Modelleren en Simuleren) of dat ze kiezen voor het halen van 140303 Dynamisch Modelleren in het 4e kwartiel van 2007/2008 en het vak 130007 Project Materiaalkunde van 5 EC.Problemen?

Studenten die ondanks deze overgangsregeling problemen hebben met hun studieplanning, worden verzocht contact op te nemen met hun mentor of de studieadviseur, dr.R.J.Vermeij (Horsttoren 707).