Overgangsregeling ST 2008/2009


De opleidingscommissie ST heeft positief geadviseerd over de curriculumwijzigingen.

De overgangsregeling is vastgesteld door de examencommissie ST op 2 juni 2008.

De geldigheidduur is t/m 31 augustus 2009


Toelichting


Deze regeling bevat de overgangsregeling vanwege de wijzigingen in het bachelorcurriculum in het studiejaar 2008/2009.

Het betreft wijzigingen in het B1-, B2- en B3-programma. De overgangsregeling geldt daarmee voor alle bachelorcohorten t/m 2007/2008.

Door curriculumwijzigingen kan het zijn dat vakken niet meer gegeven worden. Volgens art. 9.2 van de Onderwijs en ExamenRegeling (OER) komt er dan een overgangsregeling.

De wijzigingen voor het studiejaar 2008/2009 worden in de volgende paragraaf beschreven.

De overgangsregels zijn vastgelegd in de tabel aan het einde van deze regeling. Per vak is daar vermeld de datum van de wijziging, voor welke cohorten het geldt, de aard van de wijziging, en voor zover van toepassing bij elke wijziging de specifieke regeling.

Als bijlage 1 zijn de P, B2 en B3 programma’s van afgelopen jaren toegevoegd. Bijlage 2 geeft de Overgangsregeling CT 2007/2008.Wijzigingen 2008/2009


P-programma

Met ingang van 2008/2009 zijn de volgende verbeteringen t.o.v. het huidige rooster aangebracht:

Wiskunde

oScheiding TN – ST.
Het onderwijs zal worden gegeven in de afzonderlijke jaarzalen; hoor- en werkcollege gaan naar colstructievorm.

oWisselen van Calculus II met Lineaire Algebra
De wisseling van kwartiel maakt het mogelijk om eerst het hertentamen van Calculus I af te ronden, voordat met Calculus II gestart wordt.

oEen beperkt aantal onderdelen van Calculus II, met name die onderdelen die voor het vervolgonderwijs minder noodzakelijk zijn, zullen uit het vak gehaald worden, om het tempo te verlagen.

oAlgebraïsche vaardigheden in curriculum
De algebraïsche vaardigheden worden een onderdeel van het curriculum met een omvang van 1 EC. Dit gebeurt ook bij BMT en TN. Er liggen voorstellen om de instaptoets te wijzigen in een diagnostische toets. Alleen voor de onvoldoende onderdelen dient herstelonderwijs gevolgd te worden.


Coördinatie Project-Duurzame Energie
De coördinatie van het vak gaat van Veugelers (docent bij de opleiding ST) naar de groep Thermo-Chemical Conversion of Biomass.


B2-programma

Met ingang van 2008/2009 zijn de volgende verbeteringen t.o.v. het huidige rooster aangebracht:

Wisseling van Toegepaste Molecuulspectroscopie en Practicum Analytische Chemie.
Hierdoor is Toegepaste Molecuulspectrocopie vooraf aan het Practicum Analytische Chemie (logischer volgorde) en Organische Chemie. Het Practicum Analytische Chemie is nu direct vooraf aan het Practicum Synthese, Analyse en Karakterisering.

De volgende vakken dienen in de aangegeven volgorde te worden gevolg (dwz. verplichte deelname aan alle onderdelen van een practicum, deelname aan minimaal 75% van de hoor- en werkcolleges van een vak en deelname aan het tentamen):

oToegepaste Molecuulspectroscopie voorafgaand aan het Practicum Analytische Chemie.

oAnorganische Chemie, Organische Chemie en het Practicum Analytische Chemie voorafgaand aan het Practicum Synthese, Analyse en Karakterisering.

oFysische Transportverschijnselen (incl. practicum) voorafgaand aan Scheidingsmethoden (incl. practicum)

De vakken Algoritmen & Programmeren en Numerieke Wiskunde & Modelleren worden samengevoegd tot het nieuwe vak Numerieke Algoritmen & Modelleren (5 EC) voor ST. Dit vak wordt in het 2e en 3e kwartiel gegeven. Hierdoor wordt het ook mogelijk om voorbeelden uit iFTV, FTV en Project ST te gebruiken.

iFTV en FTV wordt nu over 3 kwartielen gegeven i.p.v. 2.
Het tentamen iFTV is dan eind 2
e kwartiel met een tweede mogelijkheid in het 3e kwartiel. Verder is er nu de mogelijkheid om een toets FTV aan het eind van het 3e kwartiel te geven en daarmee een ontlasting van het tentamen aan het eind van het 4e kwartiel. Het practicum gekoppeld aan FTV is nu ook over 2 kwartielen uitgesmeerd om in te spelen op de beperkte practicumcapaciteit.

Practicum Synthese, Analyse en Karakterisering is nu uitgesmeerd over 2 kwartielen waardoor de belasting van het lab lager is en er al ingespeeld kan worden op de beperkte practicumcapaciteit in Carré.

FAM gaat van 5 naar 4 EC en door de twee wiskunde vakken van elk 3 EC samen te voegen tot 1 vak van 5 EC blijft er ook nog een tweede EC over. Deze 2 EC’s zijn gebruikt om Organische Chemie en Kinetiek & Katalyse van 3 op 4 EC te brengen het geen twee knelpunten in het curriculum oplost.

Anorganische Chemie gaat van het 2e naar het 1e kwartiel.

Fysische Chemie wordt Evenwichten II.
De inhoud van Fysische Chemie wordt teruggebracht naar de onderwerpen fasenleer en electrochemie waardoor meer diepgang mogelijk is.B3-programma

Met ingang van 2008/2009 zijn de volgende verbeteringen t.o.v. het huidige rooster aangebracht:

Samentrekken van CTOM (I) en CTOM II tot één vak CTOM (Chemie en Technologie van Organische Materialen) van 5 EC.

Vervallen van Statistiek
Het vak vervult niet in een behoefte.

Keuzevak 3de kwartiel. Dit keuzevak kan worden gebruikt voor:

a.een CTM- of PT-(master)vak ter oriëntatie:

PT-track: Process Equipment Design,

CTM-track: Chemie en Technologie van Anorganische Materialen (CTAM)),

b. een voorbereidend vak voor de bacheloropdracht of

c. een case-study voor de buitenlandse studiereis.

Studenten die al met het derde jaar zijn begonnen (generaties 2004/2005 en ouder), kunnen kiezen, zie ‘Regeling A’.

Duurzame procestechnologie kan vergroot worden van 4 naar 5 EC.

Overgangsregels


Code

Vaknaam

EC

Wijziging per

Geldt voor cohort(en)

Wijziging

Regeling

134020

Fysica van Atomen en Moleculen

5

1-9-2008

2006/2007 en later

Vak gaat van 5 naar 4 EC

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent .

Vakken zijn uitwisselbaar

132001

Organische Chemie

3

1-9-2008

2006/2007 en later

Vak gaat van 3 naar 4 EC

Vakken zijn uitwisselbaar

135002

Fysische Chemie

3

1-9-2008

2006/2007 en later

Vak wordt Evenwichten II (135001) met minder onderwerpen en meer diepgang.

Studenten die het vak FC al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent .

Vakken zijn uitwisselbaar.

154026

Algoritmen en Programmeren

3

1-9-2008

2006/2007 en later

Beide vakken worden gecombineerd tot een nieuw vak met de naam Numerieke Algoritmen en Modelleren (154028), 5 EC. Dit nieuwe vak is uitwisselbaar met beide voorgaande vakken samen.

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent .

154027

Numerieke Wiskunde en Modelleren

3

1-9-2008

2006/2007 en later

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent .

134506

Kinetiek en Katalyse

3

1-9-2008

2006/2007 en later

Vak gaat van 3 naar 4 EC

Vakken zijn uitwisselbaar

153110

Statistiek

3

1-9-2008

2005/2006

Vak is niet meer verplicht

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent. Zie ook Regeling A.

131513

Duurzame (Proces-) Technologie

4

1-9-2008

2005/2006

Vak gaat van 4 naar 5 EC

Vakken zijn uitwisselbaar.

Zie Regeling A

135538

Chemie en Technologie van Organische Materialen (CTOM I)

3

1-9-2008

2005/2006

Vak wordt uitgebreid met CTOMII tot Chemie en Technologie van Organische Materialen (xxxxxx, 5EC)

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent. Zie ook Regeling A.
136002

Project Chemische Analyse (incl. practicum)

5

1-9-2006

2005/2006

en ouder

Vak vervangen door Analytische Chemie (136002, 5 EC, incl. practicum);

Vakken zijn uitwisselbaar

136002

Analytische chemie

(incl. practicum)

5

1-9-2007

2006/2007 en later

Vak vervangen door Analytische Chemie (practicum, 136002, 2 EC) + Toegepaste Molecuul-spectroscopie (136025, 3 EC)

Nieuwe vakken (2 + 3 EC) zijn samen uitwisselbaar met het oude vak (5 EC)

132015

Biotechnologie

5

1-9-2007

2004/2005 en ouder

Vak is vervallen

Studenten die het vak al hebben gevolgd kunnen het afronden in overleg met de docent . Zie ook Regeling A.

131513

Duurzame (Proces-) technologie

4

1-9-2007

2005/2006 en later

Nieuw in B3-curriculum in plaats van Biotechnologie

Zie Regeling A

135537

Basiscursus Materialen

4

1-9-2007

2005/2006 en later

Vak uitgebreid van 4 naar 5 EC

Zie Regeling A

xxxxxx

Keuzevak B3 4e kwartiel



1-9-2007

2005/2006 en later

Vervallen

Zie Regeling A

xxxxxx


Keuzevak B3 3e kwartiel



1-9-2007

2005/2006 en later

Minimaal 5 EC

Zie Regeling A.

139925

Bacheloropdracht

10,0 – 12,8



1-9-2007

2005/2006 en later

Uitbreiding naar 15 EC

Studenten die al met hun derde jaar zijn begonnen (cohorten 2004/2005 en ouder), kunnen kiezen.

Zie ook Regeling A

139917

Experimenteren CT

2

1-9-2007

2006/2007 en eerder

Vak vervalt

Regeling B

130007

Project materiaalkunde

3

1-9-2007

2006/2007 en eerder

Vak wordt uitgebreid naar 5 EC

Regeling B

 Voor de cohorten 2004/2005 en eerder gold dat er minimaal 2 keuzevakken met minimaal 7,2 EC (i.v.m. omrekening van een 2,5 SP-vak naar 3,6 EC) gedaan moesten worden. Bacheloropdracht + 2 keuzevakken moest minimaal 20 EC zijn.


Regeling A

Studenten van de cohorten 2005/2006 en eerder voldoen aan de slaagregels voor het B-examen als ze voor wat betreft het B3-programma aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

-Voldoende voor het vak Scheidingsmethoden;

-Voldoende voor het vak 133512 Chemie en Technologie van Materialen (6,4 EC) of 133523 Chemie en Technologie van Materialen A (3,6 EC) of 135537 Basiscursus Materialen (4 of 5 EC);

-Voldoende voor het vak 133512 Chemie en Technologie van Materialen (6,4 EC) of 133524 Chemie en Technologie van Materialen B (2,9 EC) of 135538 Chemie en Technologie van Organische Materialen (3 EC of 5 EC);

-Voldoende voor het vak Biotechnologie of het vak Duurzame (Proces-) technologie (4 of 5 EC);

-Voldoende voor een bacheloropdracht van minimaal 10 EC;

-Voldoende voor keuzevak(ken)8 met een omvang van minimaal 5 EC;

-Voldoende voor het vak 153110 Inleiding Statistiek (of 153022 Statistiek 2,9 EC, of 153028 Statistiek I 2,9 EC) of een extra keuzevak.

Het totaal aantal EC’s voor de bachelor (P+B2+B3) moet minimaal 180 EC bedragen.Regeling B

De meeste studenten van de cohorten 2006/2007 en eerder hebben de vakken 139917 Experimenteren CT, 130007 Project Materiaalkunde en 140303 Dynamisch Modelleren met een voldoende afgesloten. Studenten van de cohorten 2006/2007 of eerder die een of meerdere van de genoemde drie vakken al grotendeels hebben gedaan en nog slechts kleinere aanvullingen moeten doen, kunnen kiezen of ze die oude vakken afronden (contact opnemen met drs.H.J.van den Hengel voor 139917 Experimenteren CT, dr.B.A.Boukamp voor 130007 Project Materiaalkunde of dr.N.G.Deen voor 140303 Dynamisch Modelleren en Simuleren) of dat ze kiezen voor het halen van 140303 Dynamisch Modelleren in het 4e kwartiel van 2007/2008 en het vak 130007 Project Materiaalkunde van 5 EC.

In totaal dient voor het P-examen minimaal 60 EC te worden behaald.Problemen?

Studenten die ondanks deze overgangsregeling problemen hebben met hun studieplanning, worden verzocht contact op te nemen met hun mentor of de studieadviseur, dr.R.J.Vermeij (Horsttoren 707) of de opleidingscoordinator dr.ir. A.G.J. van der Ham (Horsttoren 613, tel. 2619).

Bijlage 1: P, B2 en B3 programma’s van afgelopen jaren.
Het propedeutisch examen voor generatie 2003


Vakcode

Naam

EC

Groep A: Basis natuurwetenschappen

134003

Energie en Entropie

4

140302

Dynamica

4

137514

Procestechnologie

4

Keuze 1 uit 3

4

140305

130004

152130

- Elektriciteit en magnetisme

- Structuur en Reactiviteit

- Fundamentele Analyse


Groep B: Wiskunde en modelleren

152100

Calculus I

5

152110

Calculus II

5

152120

Lineaire Algebra

5

136514

Dynamisch modelleren en Simulatie

6

Groep C: Practica

139911

Experimenteren 1

4

139912

Experimenteren 2

4

Keuze 1 uit 3

4

140306

139913

15……

- Practicum Elektronica

- CT-practicum

- Operations Research
Groep D: Projecten en maatschappij

133505

Oriëntatie Natuurwetenschappen

4

160510

Grote Denkers in de Natuurwetenschappen

3

Keuze 1 uit 2140304

130006

- P-project TN

- P-project CT

4

Totaal propedeuse

60


Het propedeutisch examen voor de generaties 2004 t/m 2006


Vakcode

Naam

EC

Groep A: Basis natuurwetenschappen

134003

Energie en Entropie

5

Keuze 1 uit 2

5

140302

137514

- Dynamica

- Procestechnologie


Keuze 1 uit 2

5

140305

130004

- Elektriciteit en magnetisme

- Structuur en Reactiviteit


Groep B: Wiskunde en modelleren

152100

Calculus I

5

152110

Calculus II

5

152120

Lineaire Algebra

5

136514

Dynamisch modelleren en Simulatie

5

Groep C: Practica

139911

Experimenteren 1

5

139912

Experimenteren 2

5

Keuze 1 uit 2

5

140582

139917+130007

- Instrumentatie

- Experimenteren CT + Project Materiaalkunde

5

2+3

Groep D: Projecten

133505

Oriëntatie Natuurwetenschappen

5

Keuze 1 uit 2

5

140304

130006

- P-project TN

- P-project CT


Totaal propedeuse

60

Het propedeutisch examen voor de generaties 2007 en later


Vakcode

Naam

EC

Groep A: Basis natuurwetenschappen

140301

Energie en Entropie

5

137514

Procestechnologie

5

130004

Structuur en Reactiviteit

5

Groep B: Wiskunde en modelleren

152100

Calculus I

5

152110

Calculus II

5

152120

Lineaire Algebra

5

136514

Dynamisch modelleren en Simulatie

5

Groep C: Practica

139911

Experimenteren 1

5

139912

Experimenteren 2

5

Groep D: Projecten

133505

Oriëntatie Natuurwetenschappen

5

130006

Project Duurzame Energie

5

130007

Project materiaalkunde

5

Totaal propedeuse

60


Collegejaar 2006/2007:


De onderdelen van het tweede studiejaar (B2) van het bachelorexamen zijn


Vakcode

Naam

EC

134015

Evenwichten

5

134020

Fysica van Atomen en Moleculen

5

136002

Chemische analyse (project + practicum)

5

133001

Anorganische Chemie

3

132001

Organische Chemie

3

135002

Fysische Chemie

3

154027

Numerieke wiskunde en modelleren

3

154026

Algoritmen en programmeren

3

139901

Practicum Synthese Analyse en Karakterisering

6

137009

Inleiding Fysische Transportverschijnselen

4

134506

Kinetiek en Katalyse

3

137502

Project Chemische Technologie

7

137007

Fysische Transportverschijnselen (+ practicum)

6

132003

Industrieel Toegepaste Chemie

4

Totaal B2

60


De onderdelen van het derde studiejaar (B3) van het bachelorexamen zijn:


Vakcode

Naam

EC

xxxxxx

Minor

20

138506

Scheidingstechnologie (+practicum)

5

132015

Biotechnologie

5

153110

Statistiek

3

13xxxx

Chemie en Technologie van Anorganische Materialen

4

135538

Chemie en Technologie van Organische Materialen

3

139925

Bachelor-opdracht (incl. literatuuronderzoek)

10-12.8

xxxxxx

keuzevak 1

3.6-5.0 4

xxxxxx

keuzevak 2

3.6-5.0 4

Totaal B3

60Het gekozen pakket van het derde jaar behoeft de goedkeuring van de examencommissie.


Voor het collegejaar 2008/2009 geldt:


De onderdelen van het tweede studiejaar (B2) van het bachelorexamen zijn:


Vakcode

Naam

EC

134015

Evenwichten

5

134020

Fysica van Atomen en Moleculen

4

133001

Anorganische Chemie

3

136025

Toegepaste Molecuulspectroscopie

3

136002

Practicum Analytische Chemie

2

132001

Organische Chemie

4

135001

Evenwichten II

3

154028

Numerieke Algoritmen en Modelleren

5

137009

Inleiding Fysische Transportverschijnselen

4

139901

Practicum Synthese, Analyse en Karakterisering

6

134506

Kinetiek en Katalyse

4

137007

Fysische Transportverschijnselen (+ practicum)

6

137502

Project Scheikundige Technologie

7

132003

Industrieel Toegepaste Chemie

4

Totaal B2

60


De onderdelen van het derde studiejaar (B3) van het bachelorexamen zijn:


Vakcode

Naam

EC

xxxxxx

Minor

20

138506

Scheidingsmethoden (+practicum)

5

135537

Basiscursus Materialen

5

131513

Duurzame (Proces-)Technologie

5

135539

Chemie en Technologie van Organische Materialen

5
139925

Bachelor-opdracht (incl. literatuuronderzoek)

15

xxxxxx

Keuzevak:

5
Totaal B3

60Indien niet één van de twee voorkeur keuzevakken10 wordt gekozen, dan is goedkeuring van het derdejaarspakket door de examencommissie noodzakelijk.

Bijlage 2: