Industrial Engineering and Management

Optimalisatie SEH proces in SKB

Opdracht : Optimalisatie SEH-proces (doorlooptijd)


Achtergrond

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en bijna 1100 medewerkers. Het SKB heeft buitenpoliklinieken in Groenlo en Lichtenvoorde en Eibergen. Het huidige SKB is het ziekenhuis voor het Oostelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied van het SKB wonen om en nabij de 150.000 mensen.


Integraal Risicomanagement

Het SKB heeft de visie uitgesproken om risicomanagement integraal in haar organisatie door te voeren en als meest dominante managementtool te gaan gebruiken. Het doel van integraal risicomanagement is het beheersen van de risico’s die de bedrijfsdoelstellingen van het SKB in gevaar brengen. Om in de komende jaren naar dit doel toe te werken, zal er binnen het SKB veel aandacht zijn voor procesmanagement, risicobeheersing en organisatieverbetering.


Procesmanagement

Basis voor integraal risicomanagement is een gestructureerde beschrijving van de meest risicovolle processen binnen de organisatie. De (zorg)processen binnen het SKB zullen daarom in volgorde van risico beter in kaart worden gebracht. Voor ieder proces dat integraal in beeld is gebracht, wordt een proceseigenaar vastgesteld. Tevens zal het proces waar nodig worden geoptimaliseerd en zal op risicovolle punten in het proces risicobeheersing worden toegepast.


Probleemstelling

Jaarlijks worden 12.000 patiënten verwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het SKB.

Na onderzoek en behandeling op de SEH wordt 42 % van de patiënten vervolgens elders in het ziekenhuis opgenomen.

De afgelopen jaren ziet het SKB een verandering in de patiëntenpopulatie op de SEH, er zijn minder zelfverwijzers (slechts 2 %) en een verschuiving in zwaardere urgentieclassificaties.

De gemiddelde tijd tussen start van patiëntbehandeling op SEH en de afhandeling op of doorverwijzing vanuit de SEH (doorlooptijd) is in 2015 opgelopen van 2,9 uur naar 3,3. Het oplopen van deze doorlooptijd legt een toenemende druk op de beschikbare resources en gaat mogelijk ten koste van de patiënt tevredenheid.


Opdracht

Het SKB is wil een analyse laten uitvoeren van de efficiëntie van processen en capaciteitsbenutting op de SEH o.b.v. nog vast te stellen prestatie indicatoren, met inachtneming van de verwijzingen naar de SEH, de ontvangst en triage op de SEH, het onderzoek en behandeling op de SEH en de diverse overdrachtsmomenten.

Uit deze analyse volgt een herontwerp/verbetervoorstel waarin deze processen zo optimaal mogelijk zijn ingericht zodat een patiënt zonder onnodige vertraging met een optimale inzet van personeel en middelen een behandelplan kan ontvangen. Na implementatie van het herontwerp zal er geëvalueerd moeten worden o.b.v. de eerder vastgestelde prestatie indicatoren en zal er zo nodig bijgestuurd worden.


Actoren binnen deze opdracht zijn:

1)De verwijzer (huisarts, zelfverwijzers, ambulancedienst)

2)De SEH-artsen en arts-assistenten

3)De SEH-verpleegkundigen

4)De diagnostische afdelingen (Medische beeldvormende techniek, functieafdeling en laboratorium)

5)De ontvangende verpleegafdelingen


Er zijn reeds enkele vooronderzoeken uitgevoerd in lijn met dit vraagstuk (patiënt tevredenheidsonderzoek, analyse doorlooptijden etc). Deze informatie geldt als input voor het vraagstuk.


Aanvang duur en plaats van de stage/afstudeeropdracht

Start: z.s.m.

Duur: 6 maanden

Plaats: Winterswijk


Profiel

Student Technische Bedrijfskunde / Toegepaste Wiskunde met voldoende affiniteit met de zorg


Projectteam:

Opdrachtgever: Bert Bartelink (Zorggroepmanager)

Begeleiding: Rob Schoot Uiterkamp (Biomedisch Technoloog)

Supervisie: Wilco Kleine (Integraal Risicomanagement)


Contactpersoon: Erwin Hans (e.w.hans@utwente.nl)