Applied Mathematics

Optimalisatie planproces radiologie in SKB

Opdracht : Optimalisatie planproces Radiologie (MBT)


Achtergrond

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is een modern algemeen ziekenhuis met 24 specialismen, 214 bedden en bijna 1100 medewerkers. Het SKB heeft buitenpoliklinieken in Groenlo en Lichtenvoorde en Eibergen. Het huidige SKB is het ziekenhuis voor het Oostelijk deel van de Achterhoek. In het verzorgingsgebied van het SKB wonen om en nabij de 150.000 mensen.


Integraal Risicomanagement

Het SKB heeft de visie uitgesproken om risicomanagement integraal in haar organisatie door te voeren en als meest dominante managementtool te gaan gebruiken. Het doel van integraal risicomanagement is het beheersen van de risico’s die de bedrijfsdoelstellingen van het SKB in gevaar brengen. Om in de komende jaren naar dit doel toe te werken, zal er binnen het SKB veel aandacht zijn voor procesmanagement, risicobeheersing en organisatieverbetering.


Procesmanagement

Basis voor integraal risicomanagement is een gestructureerde beschrijving van de meest risicovolle processen binnen de organisatie. De (zorg)processen binnen het SKB zullen daarom in volgorde van risico beter in kaart worden gebracht. Voor ieder proces dat integraal in beeld is gebracht, wordt een proceseigenaar vastgesteld. Tevens zal het proces waar nodig worden geoptimaliseerd en zal op risicovolle punten in het proces risicobeheersing worden toegepast.


Aanleiding

De afdeling radiologie ziet de volgende ontwikkelingen met betrekking tot het plannen van afspraken:

Voor specifieke patiënten moet de afdeling voldoen aan genormeerde wachttijden en heeft daarvoor slots in de agenda’s gepland, als onderdeel van bepaalde ziekenhuisbrede zorgpaden,

Vanuit de gebruikers zijn er toenemende wensen voor wat betreft de doorlooptijden,

Vanuit het oogpunt van service is er de wens om zo veel mogelijk onderzoeken in combinatie aan te bieden (patiënt hoeft in dat geval niet terug te komen),

Door steeds meer differentiatie in onderzoeken met verschillende onderzoekstijden wordt de planning complexer.

Door deze ontwikkelingen wordt de toegangstijd steeds instabieler en nemen wachtrijen in aantal en lengte toe.


Opdracht

Het SKB wil het bestaande proces van het plannen van diagnostische onderzoeken op de afdeling radiologie analyseren, beter gaan beschrijven, toetsen en optimaliseren. In dit onderzoek zal een risicoanalyse moeten worden uitgevoerd en zal een antwoord moeten worden gevonden op de vraag van de afdeling Radiologie wat de meest effectieve planmethodiek voor hun praktijk is.


Onderdelen van de opdracht:

Onderzoek welke programma’s er zijn ontwikkeld voor een optimale planning van radiologie

Voer proces- en data analyses uit om de huidige werkwijze / kwaliteit van de planning in kaart te brengen.

Betrek patiënten / medisch specialisten / overige medewerkers SKB, etc.

Geef een advies voor optimalisatie van het planproces / methodiek

Voer een risicoanalyse uit op de geadviseerde nieuwe wijze van planning

Adviseer over de inhoud van een dashboard met stuurinformatie voor de proceseigenaar (procesuitkomsten, risicovolle punten, normbewaking, indicatoren, ect.)

Belicht de opdracht, de optimalisatie en de risico’s vanuit een breed spectrum:

oDoelmatigheid : hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs

§Klinische outcome (o.a. medische resultaten, infectiegraad)

§Financieel domein: (kosten, verblijfsduur, inkomsten)

§Proces domein: (o.a. doorlooptijden)

oService domein: (o.a. patientenverwachtingen, patiënten tevredenheid)

oTeam domein: (o.a. teameffectiviteit, arbeidstevredenheid)


Aanvang duur en plaats van de stage/afstudeeropdracht

Start: z.s.m.

Duur: 6 maanden

Plaats: Winterswijk


Profiel Student Technische Bedrijfskunde / Toegepaste Wiskunde met voldoende affiniteit met de zorg


Projectteam Opdrachtgever: Suzanne Pothof (Teammanager Diagnostiek)

Begeleiding:

Supervisie: Wilco Kleine (Integraal Risicomanagement)


Contactpersoon: Erwin Hans (e.w.hans@utwente.nl)