2014-2015

Jaarverslag collegejaar 2014-2015 Opleidingscommissie Chemische Technologie

Leden

De opleidingscommissie bestaat uit 4 docentleden en 4 studentleden, zie Tabel 1. De studentleden zijn gekozen middels een verkiezing tijdens het TOSTIS (thematisch overleg der scheikundig technologen in spe). Docentleden worden voorgesteld in overleg met de overige docentleden en de opleidingsdirecteur.

Tabel : Samenstelling OLC ST/ChE 2014-2015

Geleding

Naam

Cluster/studie/functie

Docentleden

Dr. Ir. M. Huijben

Anorganische materiaalkunde


Prof. Dr. Ir. R.G.H. Lammertink

Microfluidics


Dr. Ir. B. Schuur

Scheidingstechnologie


Dr. M.S.T. Koay

Basis chemie (tot mei 2015)


Prof. Dr. Ir. P. Jonkheijm

Organische Chemie (vanaf mei 2015)

Studentleden

C.N. Edelijn

Master C&PE (voorzitter)

D.G. van Teijlingen

Bachelor

R.T. Driessen

Master C&PE

R.J. Horst

Bachelor

Advisering en ondersteuning

Dr. ir. B.H.L. Betlem

Opleidingsdirecteur

M.A. Stehouwer, MA

Studieadviseur

Drs. H.J. van den Hengel

Coördinator Kwaliteitszorg TNW

N.H. Oesterholt

BOZ-ChE, notulist (tot maart 2015)

T. Holtkamp-Marti

BOZ-ChE, notulist (vanaf maart 2015)


Verslagjaar 2014-2015

Studiejaar 2014-2015 stond, net als het jaar ervoor, voornamelijk in het teken van de invoering van TOM. Voor de nieuwe modules zijn de testplannen besproken. De invulling van de minoren en het reflectieonderwijs werd goed in de gaten gehouden. Daarnaast was er veel aandacht voor de evaluaties en de verbeteringen die hieruit voort moeten komen. In Tabel 2 zijn de belangrijkste onderwerpen te vinden die besproken zijn. Daarna volgt per vergadering de onderwerpen en de belangrijkste discussiepunten en conclusies.


Belangrijkste onderwerpen en adviezen 2014-2015

Tabel : Belangrijkste onderwerpen 2014-2015

Vergadering

Onderwijs evaluaties

Discussies m.b.t. curricula

Algemeen

opleiding

Diverse onderwerpen

168

18 september 2014

B1 Q1 (2013-2014), B1 Q2 (2013-2014), resultaten overzicht 2013-2014 B1, B2, B3

M&ME S2 2013-2014,

C&PE S2 2013-2014, resultaten master S2

TOM: richtlijnen testplannen


Nieuw docentlid

170

21 november 2014

B2 Q1 (2013-2014)

B2 Q2 (2013-2014)

B2 Q3 (2013-2014)

B2 Q4 (2013-2014)

B3 S1 (2013-2014)

TOM: testplan M8


Nieuwe studentleden

Telling OLC vergaderingen klopt niet en is veranderd

171

15 januari 2015

B3 S2 (2013-2014)

TOM: testplan M7

Beleidsnota internationalisering

Terugloop docenten binnen ST

Honeursprogramma


172

19 maart

2015

B1 Q3 (2013-2014)

B1 Q4 (2013-2014)

B1 Q1 (2014-2015)

B2 Q1 (2014-2015)

Master S1 (2014-2015)

TOM: testplan M8, minoren, M11, M12

Premasterprogramma’s, Overlap binnen masterprogramma


Jaarverslag 2013


173

21 mei

2015

Master evaluatie: Surface phenomena and microfluidics

Master: testplan PIP

internationalisering

Bachelor OER (algemeen en opleidingsdeel)

Master OER (algemeen)

Nieuw docentlid

174

2 juli

2015

Master: AMM Organic Material Science and AMM Project Organic Materials

TOM: Positie Materiaalkunde, reflectie in M11, testplan M5

Master: testplan PIP

Master OER (opleidingsdeel)

Jaarverslag 2013-2014
168ste vergadering (18 september 2014)

-Nieuw docentlid: Dr. Ir. M. Huijben

-Stand van zaken TOM: de wijzigingen die gemaakt zullen worden in B1 zijn besproken. De voorgestelde wissel van M5 en M7 is besproken en de OLC ziet dit als een positieve verandering. M11 wordt een module waarbij reflectieonderwijs wordt geïntegreerd. De OLD heeft een gesprek gehad met de contactpersoon vanuit RESTS. Reflectie zal worden geïntegreerd in de literatuurstudie en het onderzoeksplan voor de bacheloropdracht. Er is gepraat over richtlijnen voor de moduletestplannen. Dit blijkt lastig maar de OLD zal proberen zoveel mogelijk uniformiteit te creëren in de testplannen.

-Bachelorevaluaties en resultaten: B1 Q1 (2013-2014) is besproken. De grootste zorg is de tijdsbesteding van 144% bij Experimenteren 1. De OLD gaat uitzoeken hoe dit komt en hoe dit verbeterd kan worden. Evaluatie B1 Q2 (2013-2014) is ook besproken maar er zijn geen discussiepunten geconstateerd. Resultatenoverzicht B1, B2 en B3 (2013-2014) zijn besproken. Er waren geen opmerkingen.

-Masterevaluaties: Over de evaluaties C&PE en M&ME semester 2 (2013-2014) zijn geen opmerkingen. Wel wordt de opleiding geadviseerd ook voor de master een actiepuntenlijst te maken.

170ste vergadering (21 november 2014)

-Nieuwe studentleden: R.T. Driessen en R.J. Horst

-Telling OLC vergaderingen: In november 2011 is er een fout gemaakt in de nummering. Daardoor lopen we nu achter in de telling. Vanaf nu wordt de juiste telling weer gebruikt.

-Stand van zaken TOM: Testplan M8: Ziet er goed uit en is zeer op tijd. Aandacht is besteed aan de ingangseisen, planning van experimenten, moduledeadlines en piekmomenten, leerdoelen en het rooster.

-Bachelorevaluaties: De volgende evaluaties zijn besproken: B2: Q1, Q2, Q3 en Q4 (2013-2014) en B3 semester 1 (2013-2014). Gesproken is over vakken en problemen die al meerdere jaren lijken terug te komen en in TOM niet veranderd zijn.

171e vergadering (15 januari 2015)

-Stand van zaken TOM: Profileringsruimte wordt nu ook gebruikt om materiaalkunde in te geven. Dit lijkt nu voorkennis voor de mastertrack M&ME. Dit is niet wenselijk. Zo kan men niet goed gebruik maken van de profileringsruimte als men verplicht al 1 module moeten invullen omdat ze anders de mastertrack niet kunnen volgen. Gezocht wordt naar een goede oplossing hiervoor. Testplan M7 is besproken en specifieke opmerkingen over het document worden teruggekoppeld aan de docent.

-Beleidsnota Internationalisering: Dit document is besproken en vragen zijn gesteld over de planning, implementatie, invoer van Engels, toetsing van het Engels, mogelijkheden voor ondersteuning en bijscholing en ondersteuning van buitenlandse docenten.

-Bachelorevaluaties: De evaluatie van B3 2e semester (2013-2014) is besproken. Er is gediscussieerd over de opzet van de bacheloropdracht en het terugkoppelen van punten naar de nieuwe moduledocenten.

-Honeursprogramma: De reactie van de OLC-TN op de notitie Excellentie@UT is besproken. De OLC-ST is het hiermee eens maar zal zelf geen reactie opstellen mede omdat dit al een ouder document is. Daarnaast is de opzet van de honeursprogramma’s en het eventuele sterrenprogramma van de opleiding besproken. De OLC heeft m.b.t. het sterrenprogramma onderstaande punten geadviseerd: studenten uit sterrenprogramma niet in aparte werkgroepen en eerst aantal opties uitwerken en voorleggen aan studenten om de interesse te peilen.

-Terugloop docenten binnen ST: Een aantal groepen hebben te maken met een sterk afnemend aantal docenten binnen de groep. Dit zorgt voor veel problemen binnen het onderzoek en onderwijs. De OLC-ST heeft hierover een brief geschreven aan de decaan.

172e vergadering (19 maart 2015)

-Jaarverslag 2013: De opzet van het verslag is besproken en ziet er goed uit. Het verslag zal gemaakt worden voor een collegejaar i.p.v. een kalenderjaar.

-TOM: Nieuwe versie testplan M8 is besproken. Enige opmerking is nog over de verroostering van experimenten. Door de opleiding is een update over de modules gegeven. Voor de minor modules wordt een informatiemail gestuurd naar de tweede jaars. Voor de M&ME track is de Materials module aan te raden maar kan niet verplicht worden gesteld. M11 moet nog worden ingevuld. Daarbij is het materiaalkunde vak erg belangrijk omdat dit de brug tussen de bachelor en master moet vormen. De invulling van het reflectiedeel is samen met RESTS. RESTS wil ook andere opleidingen hierbij betrekken. De OLC heeft hier haar twijfels over omdat voor het slagen van dit soort onderwijs de connectie tussen wat de studenten kunnen en doen en het reflectiedeel erg belangrijk is. Daarnaast komt het ruimte gebrek bij de vakgroepen in het 4e kwartiel ter sprake. Doordat bachelor en master studenten daar tegelijk moeten zitten hebben sommige groepen problemen met het plaatsen van de studenten.

-Premasterprogramma’s: de premasterprogramma’s zijn besproken waarbij er geen verdere aandachtpunten zijn opgemerkt.

-Overlap in de master: Voornamelijk binnen de C&PE track is er veel overlap tussen de verplichte vakken. De afstemming van de vakken moet worden besproken met docenten en studenten.

-Evaluaties: De evaluatie van B1 Q3 (2013-2014) is besproken waarbij aandacht is geschonken aan de compensatiemogelijkheden, project en de werkcolleges. De evaluatie over B1 Q4 (2013-2014) is ook besproken waarbij er aandacht is voor het project en de wiskunde. B1 Q1 (2014-2015) is ook besproken. Enige aandachtspunt is de terugkoppeling van de Matlab oefeningen bij experimenteren 1. B2 Q1 (2014-2015) is besproken. De studielast in deze module is erg hoog en de toets organische chemie is te moeilijk bevonden waardoor ook goede studenten de toets niet gehaald hebben. De oorzaak van deze problemen is niet achterhaald aangezien de docent aangeeft dat de manier van lesgeven, toetsen en nakijken niet veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. Naar aanleiding van de actiepuntenlijst van de opleiding en de verslagen van de panelgesprekken wordt er extra aandacht besteed aan het duidelijker maken van de leerdoelen en verwachtingen bij het vak MCMT.


173e vergadering (21 mei 2015)

-Nieuw docentlid: Dr. M.S.T. Koay heeft een andere baan aangenomen buiten de UTwente en zal daarom vervangen worden door Prof. Dr. Ir. P. Jonkheijm.

-OER: Er is advies uitgebracht over het algemene deel en het opleidingsdeel van de bachelor OER. Belangrijke punten hierin waren het mogelijk maken van uitzonderingen in de toestduur, het opnemen van minimaal één herkansing binnen de module (ook om cijfers op te halen), het volledig invullen van het opleidingsprogramma en het toevoegen van informatie over de te volgen minoren. Er is ook advies uitgebracht over het algemene deel van de master OER. Naar aanleiding van de OER heeft de OLC nog twee vragen: is de master OER ook in het Engels beschikbaar en wordt er al gewerkt aan de nieuwe samenstelling van de examencommissie inclusief extern lid?

-Testplan PIP: De plannen voor dit nieuwe mastervak zijn kort besproken. De OLC geeft aan dat er een aantal dingen veranderd moet worden en dat het testplan dan nog eens goed bekeken wordt.

-TOM: Modules lopen goed. Plaats materiaalkunde blijft lastig. Doordat er minder EC’s aan het standaard ST pakket gegeven kunnen worden is er te weinig ruimte in de bachelor voor materiaalkunde. Er wordt gedacht aan een keuzemodule maar dit lijkt niet haalbaar. Verder is er kort gesproken over de verschillende leerlijnen.

174e vergadering (2 juli 2015)

- Jaarverslag: het jaarverslag is goedgekeurd en zal worden verstuurd aan de decaan.

-Master OER: Er is advies gegeven over het opleidingsdeel van de master OER. Hierin waren geen grote discussiepunten alleen veel kleine tekstuele wijzigingen.

-Testplan PIP: De vernieuwde versie van het testplan is besproken. Belangrijke punten hierin waren: het grote aantal onderdelen en het ontbreken van een tijdsplanning hiervoor en de voorkenniseisen.

-TOM: M4 en 8 verlopen zonder veel problemen. Materiaalkunde in M8 inbouwen lijkt lastig doordat IMS hiervoor niet voldoende capaciteit heeft. Testplan M5 ziet er goed uit. De invulling van M11 is nog steeds niet bekend en zal in september besproken worden.

-Masterevaluaties: De masterevaluaties over twee afzonderlijke vakken zijn bekeken en zien er positief uit.