2013-2014

Jaarverslag collegejaar 2013-2014 Opleidingscommissie Chemische Technologie

Leden

De opleidingscommissie bestaat uit 4 docentleden en 4 studentleden, zie Tabel 1. De studentleden zijn gekozen middels een verkiezing tijdens het TOSTIS (thematisch overleg der scheikundig technologen in spe). Docentleden worden voorgelegd in overleg met de overige docentleden en de opleidingsdirecteur.

Tabel 1: Samenstelling OLC ST/ChE 2013

Geleding

Naam

Cluster/studie/functie

Docentleden

Prof. Dr. Ir. J.E. ten Elshof

Anorganische materiaalkunde

Prof. Dr. Ir. R.G.H. Lammertink

microfluidics

Dr. Ir. B. Schuur

Scheidingstechnologie

Dr. M.S.T. Koay

Basis chemie

Studentleden

K. Tempelman

Master M&M

T.J.M. Harbers

Bachelor

C.N. Edelijn

Master C&PE (voorzitter)

D.G. van Teijlingen

Bachelor

Advisering en ondersteuning

Dr. ir. B.H.L. Betlem

Opleidingsdirecteur

M.A. Stehouwer, MA

Studieadviseur

Drs. H.J. van den Hengel

Coördinator Kwaliteitszorg TNW

N.H. Oesterholt

BOZ-ChE, notulist


Verslagjaar 2013-2014

Studiejaar 2013-2014 stond voornamelijk in het teken van de invoering van TOM. Verschillende Testplannen zijn daarom besproken en ook de invulling van reflectie- en vaardighedenonderwijs zijn meermaals aan bod gekomen. Daarnaast speelde de vraag of de bachelor ST ook over zou gaan naar het Engels als voertaal. In Tabel 2 zijn de belangrijkste onderwerpen te vinden die besproken zijn. Daarna volgt per vergadering de onderwerpen en de belangrijkste discussiepunten en conclusies.


Belangrijkste onderwerpen en adviezen 2013-2014

Tabel 2: Belangrijkste onderwerpen 2013

Vergadering

Onderwijs evaluaties

Discussies m.b.t. curricula

Algemeen

opleiding

Diverse onderwerpen

162

5 november 2013


TOM: B1 in detail

Engels in bachelorfase

- Nieuwe samenstelling en voorzitter

- Huishoudelijk reglement OLC

163

13 december 2013


TOM: testplannen B1

Engels in bachelor fase: Advies geleidelijke uitbreiding Engels


164

14 januari 2014

B1 4e kwartiel (2012-2013), B2 4e kwartiel (2012-2013), B3 2e semester (2012-2013)

Reflectieonderwijs: invulling en plaats

Vaardighedenonderwijs

TOM: M2, Matlab in M3 en M4, Testplannen M3 en M4


Excellentieprogramma

Master OER

165

25 maart 2014

UT evaluaties M1 en M2

TOM: M3, Testplan M4 en M5

Vaardigheden- en reflectieonderwijs

Ingekomen brief Engels

Roosters/zalen problematiek


166

20 mei

2014


Vaardigheden- en reflectieonderwijs

TOM: toetsschema M6


Zalen

Bachelor en master OER

167

17 juni

2014

Masterevaluaties S1 MME en C&PE

TOM: Testplan M5 en M6

Schakelprogramma, deficiëntieprogramma en wiskunde onderwijsOvergangsregelingen B2162ste vergadering (5 november 2013)

-Samenstelling OLC: Bij de docenten hebben W. Verboom en K. Seshan afscheid genomen van de OLC en hebben B. Schuur en M. Koay zitting genomen in de OLC. Bij de studenten hebben M. Sikkink en F. de Groot afscheid genomen en nemen D. Van Teijlingen en C. Edelijn zitting in de OLC. De nieuwe voorzitter van de OLC is C. Edelijn.

-Huishoudelijk reglement OLC ChE: Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt vastgesteld met een aantal tekstuele wijzigingen.

-Stand van zaken TOM: Het eerste kwartiel wordt besproken met vooral aandacht voor de herkansingen en Blackboard. Module 2 kan van start en bij module 3 loopt het vast op de verroostering. Module 4 wordt ook verroosterd en de modules van het tweede jaar beginnen vorm te krijgen.

-Engels in de bachelor: korte discussie over o.a. de kwaliteit en voorkennis van de internationale instroom. Er zal meer informatie vergaard moeten worden voor een goed advies.

163ste vergadering (13 december 2013)

-Stand van zaken TOM: De testplannen van het eerste jaar zijn besproken. De belangrijkste terugkerende thema’s waar over gesproken is, zijn de minimum cijfers, onduidelijkheid tussen reparaties en herkansingen en nakijktermijnen.

-Engels in de bachelor: Er is veel gediscussieerd en verschillende documenten en cijfers zijn aangehaald. In het uiteindelijke advies sluit men zich aan bij het advies van TN om geleidelijk, naar mate de bachelor verder vordert, meer Engels te gebruiken in het onderwijs. Zo moet het Engels van de studenten langzaam opgebouwd worden en moet er in de bachelor aandacht zijn voor Nederlandse en Engelse communicatie, zowel mondeling als schriftelijk.

164e vergadering (14 januari 2014)

-Reflectieonderwijs: ten minste 15 EC reflectieonderwijs dient opgenomen te worden in het curriculum. De invulling daarvan en de plaats is bediscussieerd.

-Excellentieprogramma: de invulling hiervan kost veel tijd en M. Stehouwer probeert in samenwerking met de betrokken bedrijven een goed concept op te stellen.

-Stand van zaken TOM: Module 2 is te zwaar en het onderdeel reactoren is hier uitgehaald. De drempeltoets wordt vaak herkanst wat tot uitstel gedrag kan leiden. Matlab binnen module 3 en 4 is besproken. Testplan module 3: quantum komt minder aan de orde wat jammer is omdat studenten dit interessant vinden en er zijn erg weinig minimumcijfers opgenomen. Testplan module 4: erg veel toetsen en deadlines.

-Evaluaties: De volgende evaluaties zijn besproken: B1 4e kwartiel (2012-2013), B2 4e kwartiel (2012-2013), B3 2e semester (2012-2013). Naar aanleiding van de AP lijst is gesproken over het toekennen van zalen nu er geen jaarzalen meer zijn maar dit blijft erg lastig.

-Master OER: De vernieuwde versie van de master OER is besproken. Nog steeds is een deel in het Engels en een deel in het Nederlands. Dat moet opgelost worden alleen is daar te weinig geld en tijd voor. De andere opmerkingen worden in de volgende ronde meegenomen.

-Vaardighedenonderwijs: Het schema is besproken en extra aandacht blijft nodig voor Matlab en het goed integreren van verschillende vaardigheden onderdelen in de modules.

165e vergadering (25 maart 2014)

-Roosters/zalen: Door het afschaffen van de jaarzalen is het lastig specifieke zalen te krijgen omdat in TOM iedereen ‘werkcollegezalen’ wil hebben. Er is nu afgesproken dat er voorkeusgebieden aangegeven kunnen worden. Mits dit op tijd gedaan wordt, wordt er geprobeerd daar de colleges te laten plaatsvinden.

-Ingekomen brief over Engelstaligheid: door een eerstejaars student is er een brief geschreven naar de OLC waarin hij aangeeft dat in de voorlichting duidelijker over de taal van de opleiding gecommuniceerd moet worden en dat toetsen in het Engels niet als prettig worden ervaren door de studenten. Het eerste punt wordt al verbeterd en zal ook op de site beter naar voren komen. Het tweede punt blijft lastig maar een goede communicatie over de taal van de verschillende onderdelen van een vak blijft erg belangrijk.

-Stand van zaken TOM: Module 3 wordt als erg moeilijk ervaren en er komen maar weinig studenten naar de werkcolleges en zelfstudie. Verder blijft het registreren van deelcijfers een probleem omdat dit niet wordt ondersteund door Osiris. Testplan module 4: Er zijn zorgen over de zwaarte van het tweede deel van de module en de inbedding van Matlab omdat dit nog niet is opgenomen in het testplan. Testplan module 5: Het project heeft nog de nodige input nodig maar het testplan ziet er goed uit. Inbedding van Matlab en vaardigheden is hier goed.

-Evaluaties: UT evaluaties over M1 en M2 zijn besproken. De volgende aandachtpunten zijn belicht: algemene studietijd, voorbereidingstijd op een toets, communicatie, Blackboard en organisatie. Verder is er gesproken over docentpanelgesprekken in 2e en 3e jaar. Dit is niet meer van belang door het aankomende TOM. De masterevaluaties zijn nog niet begonnen maar dit gaat snel gebeuren. Per semester zullen er panelgesprekken plaatsvinden. Verder wordt er nog een uitgebreid plan gemaakt.

-Vaardighedenonderwijs: Het nieuwe overzicht is besproken. Het Matlab onderwijs lijkt nu niet in elke module terug te komen maar dat is wel de bedoeling. Er wordt aan een goede weergave gewerkt.

-Reflectieonderwijs: De eis van het CvB dat reflectieonderwijs bij RESTS afgenomen moet worden is iets afgezwakt. Als opleidingen een goede reden hebben mogen zij dit ook zelf invullen mits het van goede kwaliteit is. Het reflectieonderwijs binnen TOM wordt in kaart gebracht samen met de gebieden die voor ST studenten nog interessant kunnen zijn.

166e vergadering (20 mei 2014)

-Zalen problematiek: voor begeleide zelfstudie kunnen zalen gehuurd worden alleen kost dit wel geld en het is nog de vraag of dit financieel haalbaar is voor ST. Daarnaast is er te weinig practicum ruimte in het eerste kwartiel door een grote instroom aan eerstejaars volgend collegejaar. Er wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden.

-Reactie FR op reflectieonderwijs en Engelstaligheid: Over het onderwerp reflectieonderwijs is de FR het eens met de OLC en heeft dit ook uitgedragen naar de decaan die zich ook in de standpunten kan vinden. Wat betreft de Engelstaligheid is de FR het ook grotendeels eens. Verder heeft de decaan aangegeven dat het niet de hoogste prioriteit heeft binnen de faculteit.

-Vaardighedenonderwijs: Overzicht (waarbij nadruk op design en onderzoek & modelleren ligt) is besproken. Er zijn wat veranderingen en aanvullingen aangegeven. Zorg blijft er bestaan over de wiskunde leerlijn. Mogelijkheden inkleding 15EC aan reflectieonderwijs besproken. Bij bacheloropdracht nadruk op opzet van het onderzoek en hierin reflectie meenemen. Ethiek/(wetenschaps)filosofie lijkt ook een goede optie voor de invulling van het reflectie onderwijs en geschiedenis van de scheikunde niet (kan worden opgenomen in module 7).

-Bachelor OER: Er is advies uitgebracht over de bachelor OER, zowel het algemene als opleidingsspecifieke deel. De belangrijkste punten hierin waren: de taal en nakijktermijn bij toetsen (de studenten zijn sterk voor het verstrekken van Nederlandse toetsen als dat mogelijk is waarbij de docenten vinden dat dit te veel tijd kost en het niet altijd makkelijk is een goede vertaling te maken) en verandering van uitgaven BSA van examencommissie naar opleidingsbestuur overal goed door te voeren.

-Master OER: Er is advies uitgebracht over de master OER, zowel het algemene als opleidingsspecifieke deel. Een aantal zaken moeten nog verder worden ingevuld in het opleidingsdeel. Over het algemene deel zijn alleen wat tekstuele opmerkingen die zijn verwerkt in het advies. Daarnaast is er een advies opgesteld om de master OER ook in het Engels beschikbaar te hebben voor internationale studenten.

-Stand van zaken TOM: toetsschema module 6: Veel toetsen en hogere minimum eisen dan andere modules. Wel is het volgens de studenten belangrijk om afzonderlijke onderdelen goed te toetsen. Daarnaast wordt er geadviseerd om bij de werkcolleges Nederlandstalige begeleiding te hebben omdat het makkelijker is vragen in je moedertaal te stellen en dit erg lastige stof is waarbij goede vraagstelling belangrijk is.

167e vergadering (17 juni 2014)

-Stand van zaken TOM: testplan module 5: Er is advies uitgebracht op de volgende punten: het ontbreken van minimum eisen voor colloid- en nanochemie, een duidelijkere splitsing tussen herkansingen en reparaties en de groepsgrootte tijdens het project.
Testplan module 6: De hoorcolleges zullen in het Engels zijn en de werkcolleges in het Nederlands. Matlab zal nog veranderd worden naar meer procesniveau i.p.v. detailniveau en er komt een dictaat. De OLC geeft als advies om de weegfactoren in het Matlab onderdeel de wijzigen en de roosters iets aan te passen.

-Master evaluaties: de evaluaties van het eerste semester van beide tracks zijn besproken. Specifieke actiepunten naar aanleiding van de evaluaties worden opgepakt door M. Bennink. Daarnaast mist er veel vakinformatie in Osiris waardoor studenten lastig keuzevakken kunnen uitzoeken. Er komt een document met alle vakinformatie zodat er beter gekozen en gepromoot kan worden.

-Schakelprogramma, deficiëntieprogramma en wiskunde onderwijs: Door TOM is het lastig om deze programma’s goed te verroosteren en in te vullen. Het polymeren gedeelte is niet opgenomen in het schakelprogramma. Er wordt geadviseerd om te kijken of dit nog mogelijk is. Geadviseerd wordt om niet alle schema’s en vakcodes in de OER op te nemen maar er moet wel gezorgd worden dat de inhoud van de programma’s duidelijk zijn voor de studenten.

-Overgangsregeling tweedejaars vakken: De overgangsregelingen voor het tweede jaar zijn besproken. Voor FTV moeten de regelingen nog worden opgenomen en voor het synthesepracticum zijn er geen algemene regelingen vastgesteld met de docent.