Studievoortgang en studievertraging

Wat is voldoende studievoortgang?

Als voldoende studievoortgang wordt aangemerkt[GJ(1] : 50% (of meer) van de proportionele nominale studielast voor het (gedeelte van het) studiejaar. In afwijking hiervan geldt dat je een voorbereidend jaar/schakeljaar met goed gevolg dient af te ronden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Puntentelling

Welke punten tellen mee voor berekening van de MoMi

Een studiemigrant die in het eerste jaar 50% van de studiepunten haalt, moet ook in het tweede jaar minimaal 50% van de studiepunten halen. Welke studiepunten [GJ(2] dit zijn en uit welk jaar is voor de MoMi norm/IND niet van belang. Het kan misschien wel van belang zijn voor het kunnen doorstuderen van de student aan de onderwijsinstelling, bijvoorbeeld bij een bindend studieadvies voor eerstejaars Bachelorstudenten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb een vrijstelling. Tellen deze mee voor berekening van MoMi?

Punten die behaald worden via vrijstellingen tellen ook mee. Er moet wel rekening worden gehouden met de regels m.b.t. vrijstellingen. Neem hiervoor contact op met jouw opleiding of examencommissie.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik volg meerdere studies, wat geldt voor mij?

De nominale studielast behorende bij de periode van inschrijving in een studiejaar is 60 EC. Alle punten mogen bij elkaar worden opgeteld. Alle punten tellen (in principe) mee aan het behalen van een diploma. Welke studiepunten dit zijn en uit welk jaar is voor de MoMi norm/IND niet van belang. Het kan misschien wel van belang zijn voor het kunnen doorstuderen van de student aan de onderwijsinstelling, bijvoorbeeld bij een bindend studieadvies voor eerstejaars Bachelorstudenten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik wil een andere studie gaan doen, mag dat?

Je mag een andere studie gaan doen binnen dezelfde onderwijsinstelling, zolang je voldoet aan de norm van de studievoortgang.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik studeer volgens Joint degree, wat geldt voor mij?

Elke onderwijsinstelling houdt de studievoorgangsmonitoring voor het eigen onderdeel bij.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik volg een Honours programma, wat geldt voor mij?

Hiervoor geldt hetzelfde als bij het volgen van meerdere studies. De nominale studielast blijft 60 EC, behorende bij de periode van inschrijving in een studiejaar.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb een voorbereidend jaar/schakeljaar, wat geldt voor mij?

Je mag eenmalig maximaal 12 maanden gebruiken om je voor te bereiden op de studie. Je dient het voorbereidend jaar/schakeljaar met goed gevolg af te ronden. Alle EC’s dienen te zijn behaald om je in te kunnen schrijven voor de opleiding. Schrijf je je niet in, dan kan dat gevolgen hebben voor je verblijfsvergunning. Studiemigranten, die het programma niet met succes hebben afgerond, zich niet mogen inschrijven voor de opleiding en waarvan hierdoor de verblijfsvergunning niet zal worden verlengd, zullen het land moeten verlaten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik ben in februari begonnen met mijn studie, wat geldt voor mij?

Als je later in het jaar instroomt, moet je naar evenredigheid (proportioneel) 50% van de studiepunten behalen. Bijvoorbeeld: van februari tot september zijn 30 EC te behalen. Je dient dan minimaal 15 EC te behalen. 

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik volg een studie in het binnen- en buitenland. Welke punten tellen mee voor berekening van MoMi?

Als je een deel van de opleiding in Nederland en een deel van de opleiding in het buitenland volgt, tellen alle punten mee voor de puntentelling. De studiepunten moeten wel herleidbaar zijn tot de opleiding waarvoor je een verblijfsvergunning hebt gekregen. Het maakt hierbij niet uit of je eerst in Nederland vakken volgt of eerst in het buitenland. Voor advies, raadpleeg je opleiding.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Studievoortgangsmonitoring

Wat is studievoortgangsmonitoring?

De UT stelt jaarlijks, na afloop van ieder studiejaar, de studievoortgang vast van de studiemigrant op wie de studievoortgangsmonitoring van toepassing is.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Voor wie geldt studievoortgangsmonitoring?

- Studievoortgangsmonitoring geldt onverkort voor ingeschreven studenten;
- Studenten die op een andere datum dan 1 september beginnen moeten naar
  evenredigheid 50% van de te kunnen behalen studiepunten halen;
- Studenten in een voorbereidend jaar/schakeljaar moeten binnen maximaal
  12 maanden het voorbereidend programma hebben afgerond. Indien het
  programma niet positief is afgerond, dan wordt de student afgemeld.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Voor wie geldt studievoortgangsmonitoring niet?

- studenten die in het controlejaar al zijn uitgeschreven en/of zijn afgemeld;
- uitwisselingsstudenten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Word ik geinformeerd over de studievoortgangsmonitoring?

Ja. De UT informeert je of je voldoende studiepunten hebt behaald. Het definitieve bericht ontvang je uiterlijk 31 augustus van het lopende studiejaar. In het lopende studiejaar zullen er meerdere meetmomenten zijn om eventuele studievertraging tijdig te kunnen opmerken. Ook ben je zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden van eventuele omstandigheden die het studeren kunnen vertragen.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Studievertraging

Ik heb studievertraging, wat nu?

Er zijn verschillende (persoonlijke) omstandigheden waardoor het volgen van onderwijs lastig is, het je studievoortgang kan belemmeren en je studievertraging kunt oplopen. Studievertraging dient op tijd gemeld/opgemerkt te worden, om acties te kunnen ondernemen. Wanneer blijkt dat er persoonlijke omstandigheden zijn, worden er bindende afspraken gemaakt opdat het tijdig afstuderen niet in het geding komt.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Verschoonbare reden voor studievertraging/persoonlijke omstandigheden

Wat zijn ‘persoonlijke omstandigheden’, ‘bijzondere omstandigheden’ of ‘verschoonbare redenen’?

Er kunnen persoonlijke omstandigheden zijn (als bedoeld in art. 7.51 WHW en 2.1 Uitvoeringsbesluit WHW), waardoor er sprake is van onvoldoende studievoortgang. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: ziekte van de betrokkene, lichamelijk, zintuigelijke of andere functiestoornis van de betrokkene, zwangerschap van de betrokkene, bijzondere familieomstandigheden, topsport van de betrokkene en het lidmaatschap van de universiteitsraad, faculteitsraad, opleidingscommissie of een bestuur Categorie 3 conform de Regeling FOBOS. Het is per referentperiode slechts éénmalig mogelijk bij een melding aan de IND achterwege te laten indien geen sprake is van voldoende studievoortgang betreffende deze student, waarbij sprake is van dezelfde persoonlijke omstandigheden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat moet ik doen wanneer er persoonlijke omstandigheden optreden?

1. Je meldt zo vroeg mogelijk bij de studieadviseur dat jouw studie hinder ondervindt
    of gaat ondervinden door persoonlijke omstandigheden. Meldt dit niet later dan
    3 maanden na optreden van de omstandigheden.

2. Je bespreekt met de studieadviseur jouw situatie en jullie maken eventueel samen
    een studieplan op dat recht doet aan de omstandigheden.

3. Je onderneemt (i.o.m. de studieadviseur) actie wanneer blijkt dat je door deze
    persoonlijke omstandigheden niet aan de MoMi-norm kunt voldoen. Je dient voor
    1 juli van het lopende academisch jaar een aanvraag in voor toetsing van jouw
    omstandigheden bij de CPO-commissie. De toetsingsaanvraag dien je in via het
    aanvraagformulier met bewijsstukken.

4. Voorafgaand aan behandeling in de CPO-commissie moet je een afspraak hebben
    gehad met een studentendecaan. Deze afspraak moet voor 1 juli zijn gemaakt;
    het gesprek moet voor 14 juli hebben plaatsgevonden. Uit ervaring is gebleken dat
    studenten het lastig vinden om een persoonlijke verklaring te schrijven. De
    studentendecaan kan advies geven en helpen met de formulering van het probleem.
    De studentendecaan kan tevens adviseren over andere regelingen die van
    toepassing kunnen zijn.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?

- De persoonlijke omstandigheden moeten zijn gemeld bij jouw studieadviseur. Dit is
  noodzakelijk als je een beroep wilt doen op de voorzieningen en regelingen. Maak bij
  (dreigende) studievertraging door persoonlijke omstandigheden altijd en zo spoedig
  mogelijk een afspraak bij de studieadviseur van je opleiding. Bespreek welke gevolgen
  dit heeft voor je studieplanning en welke mogelijkheden er zijn voor studievoortgang.
- Aanvraagformulier met bewijsstukken moeten ingeleverd zijn. Bewijsstukken zijn:
  - Bij ziekte, handicap/functiebeperking: een verklaring van jouw arts of psycholoog.
    Je kunt hiervoor de standaard medische verklaring laten invullen. Je kunt ook
    contact op nemen met een campushuisarts.
  - Bij zwangerschap/bevalling: een verklaring van de verloskundige of gynaecoloog
    met de verwachte geboortedatum of een geboortebewijs. Bij een zwangerschap
    wordt aangenomen dat je vier maanden niet of nauwelijks in staat bent om te
    studeren. Als de studievertraging groter is, moet daarvoor een andere grond zijn.
    Een medische verklaring is dan verplicht.
  - Bij bijzondere familieomstandigheden: zo mogelijk een ondersteunde verklaring.
    Dat kan bijvoorbeeld een verklaring van een arts of psycholoog zijn of een
    overlijdensbericht bij overlijden familieleden.
  - Bij erkende bestuursfuncties (zoals vermeld in FOBOS, bijlage B): een verklaring
    van de vereniging inleveren over de functie en de bestuursperiode.
  - Bij erkend topatleet of topartiest: erkenningsbesluit UT inleveren.
- Voorafgaand aan behandeling in de CPO-commissie moet je een afspraak
  te maken met een studentendecaan. Deze afspraak moet voor 1 juli zijn
  gemaakt; het gesprek moet voor 14 juli plaats hebben gevonden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Hoe/waar kan ik een aanvraag doen voor ‘persoonlijke omstandigheden’?

Ga naar de website https://www.utwente.nl/en/ces/sacc/regulations/momi/ en vul onder “Residence permit & study progress” het aanvraagformulier in.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wanneer moet de aanvraag voor ‘persoonlijke omstandigheden’ zijn ingediend?

De toetsingaanvraag moet je vóór 1 juli van het lopende studiejaar indienen via het aanvraagformulier met bewijsstukken.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wie beoordeelt mijn aanvraag ‘persoonlijke omstandigheden’?

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van persoonlijke omstandigheden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb geen melding gemaakt van de vertraging/hinder bij de studieadviseur. Kan ik dit alsnog doen?

Je dient zo vroeg mogelijk bij de studieadviseur te melden dat jouw studie hinder ondervindt of gaat ondervinden door persoonlijke omstandigheden. Meldt dit niet later dan 3 maanden na optreden van de omstandigheden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat gebeurt er met het advies over mijn aanvraag ‘persoonlijke omstandigheden’?

De Commissie Persoonlijke Omstandigheden beoordeelt de geldigheid, de verwachte duur en de ernst van de persoonlijke omstandigheden. Hierover wordt advies uitgebracht aan het opleidingsbestuur en de betreffende studieadviseur. Hiervan krijg je een kopie. Het opleidingsbestuur die de uiteindelijke beslissing neemt (positief of negatief) kan rekening houden met het advies van de CPO-commissie, maar is dit niet verplicht.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb na het advies over mijn ‘persoonlijke omstandigheden’ positief advies gekregen, wat nu?

Je kunt door met het volgende studiejaar. Vergeet je niet tijdig in te schrijven. De UT zal een afmelding aan de IND achterwege laten.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Ik heb na het advies over mijn ‘persoonlijke omstandigheden’ alsnog negatief advies gekregen, wat nu?

Je kunt niet door met je opleiding bij de UT. De UT zal jou afmelden bij de IND. Van de IND zul je verder berichtgeving ontvangen.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Hoe vaak kan een aanvraag voor toetsing van omstandigheden worden behandeld door de CPO?

Het is per referentperiode slechts éénmalig mogelijk bij een melding aan de IND achterwege te laten indien geen sprake is van voldoende studievoortgang betreffende deze student, waarbij sprake is van dezelfde persoonlijke omstandigheden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question