Rollen

Welke rol heeft de onderwijsinstelling (de UT) als referent en welke voordelen heeft het?

Referenten hebben een belangrijke rol binnen het migratiebeleid. Een referent is een organisatie die belang heeft bij het overkomen van de studiemigrant. Een referent mag verblijfsaanvragen indienen voor de studiemigrant. Dit kan al terwijl de studiemigrant nog in het buitenland verblijft.
Rechtspersonen en ondernemingen kunnen zich laten erkennen en worden ‘erkende’ referent. Voor onderwijsinstellingen (de UT) is erkenning verplicht.
Voor onderwijsinstellingen (de UT) is erkenning verplicht. De onderwijsinstelling als erkend referent heeft voordelen en wettelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen, waaronder een informatie-, administratie- en zorgplicht.
Het erkende referentschap heeft als voordeel dat de UT gebruik kan maken van een versnelde toelatingsprocedure voor studiemigranten. Daarnaast kan de referent in bezwaar en beroep gaan als een aanvraag wordt afgewezen.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wat zijn de plichten van de onderwijsinstelling (de UT) als referent?

Plichten naar de IND zijn:
- Informatieplicht
- Administratieplicht

Plichten naar student zijn:
- Zorgplicht

Plichten in het proces zijn:
- De erkende referent beoordeelt, voordat de verblijfsaanvraag wordt ingediend, of alle
  documenten aanwezig zijn, of de aanvraag compleet is en of aan de hand daarvan de
  studiemigrant aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
- De erkende referent dient de verblijfsaanvraag in bij de IND via de versnelde
  toelatingsprocedure.
- De onderwijsinstelling moet de studiemigrant die onvoldoende studievoortgang
  boekt en daar geen verschoonbare reden voor heeft met het meldingsformulier
  afmelden. Lees hierover meer bij ‘Studievoortgang’.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Welke rol en plichten heb ik als studiemigrant?

Naast het studeren heb je als studiemigrant een aantal plichten, zoals:
- Informatieplicht: wijzigingen in persoonsgegevens doorgeven aan de
  onderwijsinstelling (de UT) en de IND;
- belangrijke informatie doorgeven wat te maken heeft met het verblijf(sdocument);
- juiste en volledige informatie verstrekken;
- inschrijven bij de onderwijsinstelling die erkend is als referent;
- collegegeld tijdig betalen;
- voldoende leefgeld hebben;
- geldig paspoort hebben;
- verzekerd tegen ziektekosten in Nederland;
- onderzoek laten doen bij GGD;
- voldoende studievoortgang hebben. Lees hierover meer bij ‘Studievoortgang’.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

Wanneer is de onderwijsinstelling (de UT) niet meer mijn referent?

De UT is niet meer je referent als:
- je niet meer studeert aan de onderwijsinstelling en de instelling dit bij de IND heeft
  gemeld;
- je zelf Nederland hebt verlaten en niet meer terugkomt en de onderwijsinstelling dit
  bij de IND heeft gemeld;
- de instelling niet meer is erkend als referent;
- je verblijfsvergunning is ingetrokken;
- je een verblijfsvergunning hebt gekregen voor een ander verblijfsdoel of voor
  onbepaalde tijd;
- je Nederlander bent geworden.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question

 Welke rol heeft de IND?

De IND heeft een brede rol. De IND:
- beslist in de toelatingsprocedure over de aanvraag van de referent over de
  studiemigrant en streeft daarbij naar een beslistermijn van twee weken.
- bepaalt, na van de universiteit de afmelding van de student te hebben ontvangen,
  hoe met de afmelding wordt omgaan (bijvoorbeeld intrekken van de
  verblijfsvergunning). Lees hierover meer bij ‘Studievoortgang’ en ‘Afmelding’.
- zal de studiemigrant confronteren over de afmelding.
- kan de studiemigrant een periode van 3 maanden geven om zaken af te ronden of
  een nieuwe referent te zoeken.
- kan een verblijfsvergunning intrekken (bijvoorbeeld bij onvoldoende
  studievoortgang). Lees hierover meer bij ‘Studievoortgang’.
- heeft handhavingsinstrumenten (sancties) en procedures om op te treden tegen
  referenten en (studie)migranten die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen, zoals
  een bestuurlijke boete en de mogelijkheid de erkenning te schorsen of in te trekken.
- houdt in een openbaar register bij welke erkende referenten er zijn.

This answers my question.
YesNo
Thank you for your question