UTQ competences: additional information

Competence 2: Implementing teaching

COMP 2: Lesplan / Lesson plan (see below)


NED.

Tijd

Onderwijsactiviteit

[docent doet…]

Onderwijsfunctie*

[doel van de instructie/taak/etc.]

Studentactiviteit

[studenten doen …]

(Overige Info)

5 min.

….
*Toelichting onderwijsfuncties:


1. Voorwaardelijke functies:

•Motiveren studenten

•Aansluiten bij beginsituatie student

•Inzicht geven in leerdoelen


2. Hoofdfuncties:

-Presentatie: verkenning (via bv. een praktijkprobleem), verwerven van informatie (theorie, wetten, formules, etc.), operationeel maken (bv. toepassen van de theorie, of voorbeelden laten zien)

-Oefenen: studenten laten oefenen met het geleerde, bv een probleemaanpak.

-Toetsen van leerresultaat: check of studenten de boodschap (de stof) hebben begrepen

-Terugkoppeling op grond van leerresultaat: studenten aanwijzingen geven (op basis van toetsing leerresultaten) wat gaat al wel of niet goed


COMP 2: Lesson plan


ENG.

TIME

Educational activity

[The teacher does… ]

Instructional function*

[purpose of instruction/ taks/ etc.]

Student activity

[The students do..]

(extra information)

5 min.

….
*Explanation instructional functions:


1 Preconditional functions:

•Motivating students

•Starting the instruction at the entry level of the students

•Clarifying the instructional objectives


2 Mainfunctions:

-Presentation: presentation of the knowledge, of the procedure of application, making the information usable for examples (showing relationships, making connections, applying the procedure in small problems, providing conditions for use).

-Practising: giving an opportunity to apply the knowledge by providing adequate problems, giving feedback during practice concerning: (1) application of the knowledge, (2) the procedures used.

-Testing the learning results: checking what learning results have been obtained, giving opportunity for output (examination, report, advice), comparing the results and uses procedures with standards (pass/fail), communicating the test result to the learner.

-Giving feedback: concerning what content already has been mastered and what gaps still exist advice; and whether to continue the learning processActiverende werkvormen – handoutM:\BKO_DUIT\activering\confucius.PNG


Waarom activeren van studenten? Leren is een actief proces!

Leren is een actief proces; studenten leren (-beter-) wanneer zij actief bezig zijn met de stof, in plaats van alleen de docent.

Onderstaand wordt dit in grote lijnen toegelicht:

http://www.files.chem.vt.edu/confchem/2003/a/herring/fgherring2003_files/image004.gif

De natuurlijke spanningsboog van mensen is zo’n 20 min. Daarna wordt het tijd voor wat anders, en nieuwe werkvorm, een andere manier van kennisoverdracht dan bijvoorbeeld alleen luisteren.

Variatie aanbrengen is hier het toverwoord.


Daarnaast is het in onderwijs van belang om rekening met de verschillende leerstijlen van mensen. De ene persoon is meer een denker en de ander een doener. Waar de een leert via lezen of luisteren, is de ander meer visueel ingesteld, of leert de volgende meer van het doen van practica of juist het zien van een filmpje.


Maar naast dat actief bezig zijn tijdens een onderwijsbijeenkomst helpt om de stof beter te verwerken en te onthouden, blijkt ook dat studenten het veelal waarderen dat er mogelijkheden zijn voor interactie. Docenten waarderen het op hun beurt vaak weer om reacties/feedback van studenten te krijgen gedurende de bijeenkomst.

Naast dat het dus motiverend en stimulerend is voor beide partijen, is de interactie tevens heel functioneel. Door de interactie krijgt de docent direct een beeld of de stof helder is overgekomen, studenten kunnen testen of zij de stof begrijpen. Hierop kan vervolgens weer worden ingespeeld door extra uitleg, oefening etc.


Samenvattend:

1.Leren is een actief proces; stof beklijft beter als studenten actief bezig zijn met stof.

2.Het leren van (complexe) stof of vaardigheden vereist een hogere breinactiviteit; activerende werkvormen leiden hiertoe.

3.Geeft gelegenheid begrip/voorkennis te checken.

4.Zoveel mensen zoveel leerstijlen… (visueel, tekstueel, fysiek, auditief, etc)

5.Activeren/interactie maakt onderwijs aantrekkelijk/motiverend/stimulerend
Variëren = activeren

Actief = effectief

Activeren = motiverenEssentieel is dus om je onderwijs afwisselend en actief te maken. Maar hoe doe je dit nu? Onder een aantal voorbeelden van activerende werkvormen:


Activerende werkvormen


Toelichting/meer info:

Sneeuwbaloefening


Een vraag/opdracht eerst individueel, dan in 2-tal, dan in 4-tal. Met het wisselen van groepssamenstelling wijzigt de opdracht ook steeds ietsje (wordt groter).

Voorleggen van een: vraag, opdracht, probleem, stelling (laten werken in 2 –tal- veiligheid)


Quiz of stellingen, bv via software als Socrative:

http://www.socrative.com/

Think, pair, square & share


Bijna idem als sneeuwbal, vraag/opdracht wijzigt niet.

Presentaties door studenten


Buzz-sessies


In grote groep tijdens hoorcollege, met 2- of 3-tal even kort & zacht (‘buzz’) laten overleggen.

Discussie voerenYou tube als opwarmertje of ter discussie/illustratie


Student(en) een bijeenkomst laten voorbereiden/ leiden


Voorkennistoets afnemen (diagnostische toets)


Studenten als jury voor product/project


Andere docenten/opdrachtgever betrekken als jurylid


Huiswerk ruilen

Studenten kunnen in tweetallen elkaars huiswerk nakijken, als het goede antwoord beschikbaar is of er criteria zijn op na te gaan waaraan het antwoord moet voldoen.

Huiswerk stapelen

Bij een opdracht die lastig is, kunnen twee of drietallen met het voorwerk dat thuis is gedaan, de huiswerkop­dracht opnieuw doen, en daarmee tot een betere versie komen.

Simulatie of voorleggen van een casus/’echt’praktijkprobleem

thinkers_cartoon