Wat zijn studentenenquêtes?

Een studentenenquête is een schriftelijke evaluatieactiviteit. Met deze activiteit kan je relatief snel data verzamelen onder een groot aantal studenten. Deze activiteit kan zowel tijdens als na afloop van de module worden ingezet. De studenten vullen een vragenlijst in, waarbij zowel kan worden ingezoomd op een onderdeel van de module (bijvoorbeeld het project) als een globaal beeld geschept kan worden van de hele module.

Voordelen

Het voordeel van een enquête is dat deze ook online ingevuld kan worden. Sommige software programma’s kunnen vervolgens zelfs de resultaten snel en overzichtelijk weergeven.

Wanneer je zelf een vragenlijst op gaat stellen, zijn er een aantal aspecten waarop je moet letten. Hieronder vind je een externe link die je daarbij helpt. De tweede link geeft extra informatie over de verslaglegging.

- Stappenplan enquête maken (externe link)
- Verslaglegging

Wist je trouwens dat de Onderwijskundige Dienst een vragenlijstservice aanbiedt (QUEST)? Zij kunnen helpen bij het ontwerpen, afnemen, analyseren en rapporteren van de gegevens, neem contact op mailto:VragenLijstService-SO@utwente.nl.


De gestandaardiseerde eindvragenlijst
Aan het eind van iedere module wordt onder studenten een standaardenquête afgenomen. Dit is de Student Experience Questionnaire (SEQ). Deze vragenlijst is bewust kort en globaal gehouden. De resultaten geven daardoor slechts een samenvattend beeld van de ervaring van studenten. De resultaten zijn goed bruikbaar voor vergelijking met andere modules en voor historische trends binnen een module. Docententeams en opleidingen zullen meer detailinformatie willen. Zij kunnen die verkrijgen door het evaluatieplan zodanig in te vullen dat aan die wens voldaan kan worden. Een suggestie is om tegelijk met de UT-vragenlijst ook een module- dan wel opleidingsspecifieke vragenlijst aan de studenten voor te leggen. Vanaf studiejaar 2015/2016 is het mogelijk om één of meerdere aanvullende vragensets aan de SEQ toe te voegen. Deze vragensets kunnen niet gewijzigd worden. QUEST neemt tijdens de module contact op met de modulecoördinator om te vragen of en welke van deze vragensets toegevoegd moeten worden.


Functie en doel van de Student Experience Questionnaire (SEQ)
Via de Student Experience Questionnaire (SEQ) wordt aan studenten in alle modules gevraagd in hoeverre het aangeboden onderwijs hen hielp de leerdoelen te bereiken. De SEQ geeft een globale indruk, gedetailleerde feedback op het gegeven onderwijs wordt verzameld via andere onderdelen van het evaluatieplan. Op grond van die globale indruk kan door docenten een vergelijking met voorgaande jaren gemaakt worden (herkennen van eventuele trends). Zij kunnen ook vergelijken met andere modules (benchmarking). Op opleidingsniveau zijn deze beide doelen ook van belang als onderdeel van de programma-evaluatie. Op instellingsniveau kan een indruk verkregen worden van de werking van de kwaliteitszorg binnen de opleidingen en kunnen eventuele zwakke plekken aan het licht komen.


Hier vind je de een niet ingevulde versie van de SEQ (versie studiejaar 2013/2014).

De aangepaste versie van studiejaar 2015/2016, inclusief de optionele vragensets volgt spoedig (zowel Nederlands als Engelstalig).