Wat is de structuur van een panelgesprek?

Waar moet je eigenlijk allemaal aan denken voordat je een panelgesprek gaat voeren? Hieronder worden drie belangrijke punten aangestipt.

1.Het doel van het panelgesprek
Is je doel globaal (om een beeld te krijgen van de module) of specifiek (gericht op een onderwerp of moduleonderdeel)? Geef het doel ook aan tijdens het begin van het gesprek, zodat je hier op terug kan grijpen als het gesprek afdwaalt.

2.De middelen in het panelgesprek
De lijst met onderwerpen en vragen die je tijdens het gesprek wilt stellen kun je gebruiken als leidraad van het gesprek. Om inspiratie op te doen voor de onderwerpen je aan de orde wilt laten komen kun je de format voorbeelden gebruiken, maar neem deze niet klakkeloos over. Ga zelf na waar je extra informatie over wilt en op welke onderwerpen je problemen voorziet.

3.De structuur van het gesprek

Een formeel (panel)gesprek heeft vaak een algemene vaste structuur met vier fasen:

Fase 1: Opening (welkom heten, doel aangeven)

Fase 2: Planning aangeven (welke structuur gaat het gesprek hebben, de agenda)

Fase 3: Kern (bespreken van de inhoud, eventueel in subonderdelen)

Fase 4: Afronding (samenvatting, eventuele afspraken en afsluiting)

Hoewel de vier fasen voor de hand lijken te liggen worden de eerste twee en laatste fase vaak vergeten. Dit kan voor verwarring zorgen bij de respondenten en dan krijg je tussendoor vragen als: Waarom bespreken we dit, tot hoe laat duurt het, wat wordt ermee gedaan?

Het is dus belangrijk dat de gespreksleider van het gesprek elke fase naar voren laat komen.

Fase 1:

Laat je waardering voor de aanwezigheid blijken en vertel het doel van het gesprek: Constructief kijken naar het onderwijs en niet het ongefundeerd kritiek leveren. Vertel wat er met de resultaten zal worden gedaan zodat het doel maar ook het nut van het gesprek voor iedereen duidelijk is (geef aan dat er ook echt wat met de resultaten gedaan gaat worden).

Fase 2:

De gespreksleider bepaald in hoeveel detail de agenda wordt aangegeven. Bijvoorbeeld: eerst gaan we de module in zijn algemeenheid bespreken, vervolgens staan we stil bij de afzonderlijke moduleonderdelen en tenslotte is er ruimte voor alles wat jullie nog naar voren willen laten komen en eindigen we met eventuele vervolgstappen.

Fase 3:

Vooraf heb je een lijst met onderwerpen en evaluatievragen vastgesteld die relevant zijn voor het onderwijs in deze module. De onderwerpen voor de eerste module van het eerste jaar zullen verschillen van die voor de vierde module van het derde jaar, dus de onderwerpen en evaluatievragen moeten voor elk gesprek specifiek worden aangepast.

Fase 4:

Het gesprek rond je af door de belangrijkste bevindingen op een rij te zetten. Ook vertel je nogmaals wat er met de verworven informatie gedaan zal worden en natuurlijk is er ook ruimte voor vragen. Bedank tenslotte je de deelnemers. Vervolgens kan het verslag worden gemaakt.

(Bron: van der Blij, M. (2012). Handleiding voor het voorzitten en notuleren van panelgesprekken).