Toetsen en beoordelen kent verschillende kwaliteitsaspecten: validiteit, betrouwbaarheid, uitvoerbaarheid en transparantie. Bij deze aspecten worden criteria geformuleerd. Per criterium wordt vastgesteld op welke wijze informatie wordt verzameld die bijdraagt aan een conclusie over het wel of niet voldoen aan de gestelde eis. Deze informatieverzameling is deels gebaseerd op voor en tijdens het toetsproces verzamelde documentatie, deels op resultaten van evaluatieactiviteiten.

De aan het eind van de module beschikbare informatie is input voor het evaluatiegesprek in het moduleteam (zie de PCDA-cycli). De examencommissie zal ook gebruik maken van deze informatie om haar wettelijk voorgeschreven taak uit te kunnen voeren.


De verder uitwerking van de evaluatie van toetsing en beoordeling volgt nog.