Het kader is hier op hoofdlijnen samengevat door aan te geven wat de belangrijkste resultaten zijn die we met de invoering willen bereiken. Onderstaande is te beschouwen als de beoogde eindtoestand. We gaan uit van een gefaseerde invoering. In de periode september 2013 tot en met januari 2014 richten we ons op R1 t/m R3. In deze periode worden voorbereidingen getroffen om in voorjaar 2014 R4 te kunnen realiseren. Uiterlijk 1 november wordt een projectplan voor het invoeren van R5, R6 en R7 opgeleverd.


Voor iedere uitvoering van een module geldt:

R1.Vóór de start van het onderwijs heeft het moduleteam een evaluatieplan vastgesteld dat het mogelijk maakt het onderwijs tijdens de uitvoering te monitoren en achteraf te evalueren. In het evaluatieplan is ruimte voor module-, opleidings-, faculteits-specifieke onderdelen en het bevat een UT-breed evaluatie-onderdeel, een gestandaardiseerde vragenlijst aan het eind van de module, dat voor elke opleiding hetzelfde is.

R2.Vanuit de opleiding (of faculteit) is ondersteuning geregeld voor het organiseren en uitvoeren van het evaluatieplan (enquêtes, panelgesprekken, enz.).

R3.Het moduleteam heeft op grond van tussentijdse resultaten het onderwijs zo nodig bijgestuurd.

R4.De resultaten van de evaluaties (rapporten, gespreksverslagen, enz.), documenten betreffende het toetsproces en studieresultaten zijn opgeslagen in een moduledossier.

R5.Het moduleteam heeft de resultaten besproken (peer review), daar iemand van buiten het team bij betrokken (advisering) en conclusies getrokken over het gegeven onderwijs en ieders rol daarin (reflectie). Resultaten van de peer review, advisering en reflectie zijn opgeslagen in het moduledossier, inclusief eventueel geplande verbeteracties.

R6.Opleidingsdirecteur, opleidingscommissie en examencommissie hebben een samenvatting van de informatie vanuit de moduledossiers ontvangen.

R7.Zowel gedurende als na de uitvoering van de module zijn studenten op de hoogte gehouden van de resultaten van de evaluaties en van voorgenomen acties om bij te sturen of aan te passen.