See UT Kader

De PDCA –cycli op module- en opleidingsniveau

PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act en verwijst naar de stappen in een cyclisch proces van verbeteren. Moduleteams interpreteren de evaluatieresultaten (enquêtes, panelgesprekken, slagingspercentages, enz.) van hun module, ze werken aan de ontwikkeling van de module en hun eigen rol daarin en ze reflecteren hierop. Dat doen ze niet in een geïsoleerde positie: ze werken samen en overleggen met collega’s en ze rapporteren over het hele proces, van ontwerp tot en met evaluatie en verbeterplannen. Deze transparantie maakt het mogelijk dat op opleidingsniveau de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd kan worden. De rapportages vormen tevens input voor de curriculumevaluaties. Opleidingsdirecteuren, opleidingscommissies en examencommissies hebben hierin formele rollen.

De vorm van rapportage is die van een moduledossier. In een moduledossier is alle informatie uit het evaluatieproces opgenomen. Randvoorwaarde voor de uitwerking is dat de werklast voor de docent die hieruit voortvloeit minimaal moet zijn. Een deel van de informatie wordt door de onderwijsondersteuning geplaatst (bijv. het evaluatierapport bij de enquête en het overzicht van de studieresultaten). De beschikbaarheid van voorbeelden en templates dragen bij aan de efficiency.

PDCA op drie niveaus

Het instellingsniveau stuurt het opleidingsniveau aan, dat op zijn beurt het moduleniveau aanstuurt. De verbindende schakels van boven naar beneden zijn kaders en richtlijnen. Een informatiestroom van onder naar boven dient als input voor deze aansturing. De beschrijving van deze relaties zal onderdeel zijn van het UT-systeem van kwaliteitszorg.